ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Staff
 
นักวิทยาศาสตร์
4358
kunthawat.s@cmu.ac.th
 
นักวิทยาศาสตร์
44386
 
พนักงานปฏิบัติงาน
4386
prapatsorn.s@cmu.ac.th
 
เภสัชกร
44386
peerapong.sr@cmu.ac.th
 
เภสัชกร
4386
manatchaya.w@cmu.ac.th
 
นักวิทยาศาสตร์
4386
sirilak.sa@cmu.ac.th
 
นักวิทยาศาสตร์
4386
saowarunee.s@cmu.ac.th
 
จำนวนบุคลากรทั้งหมด   7    คน

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741