28 ธันวาคม 2559
การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอดภัย
โดย ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ (ศรีพัฒน์ฯ) ภญ.ดาวทิพย์ จิระนิวาตานนท์ (สสจ) นศภ.จุฑามาศ ถิระศศักดิ์ธนา (นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพายัพ) j
28 ธันวาคม 2559
เลิกบุหรี่ คุณทำได้
โดย ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์ (บริบาลฯ) ผศ.ดร.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ์ (บริบาลฯ) เรืออากาศตรี กรัณพัฒน์ หม้อกรอ (รพ.กองบิน 41)j
27 ธันวาคม 2559
ยาลดความอ้วนต่อผลกับจิตและประสาท
โดย อ.ภญ.เรวดี วงศ์ปการัณย์ (บริบาลฯ) ภก.ปกาศิต มหาวงศ์ (สสจ.)j
21 ธันวาคม 2559
สมุนไพรกับการควบคุมน้ำหนักและการลดความอ้วน
โดย อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม (วิทย์ฯ) ภญ.ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์ (สสจ)j
13 ธันวาคม 2559
พฤติกรรมการลดน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง
โดย ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ (รับเชิญฯ) ภญ.ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์ (สสจ)j
06 ธันวาคม 2559
ยาลดความอ้วนกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย
โดย ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา (บริบาลฯ) ภก.พิสนฑ์ ศรีบัณฑิต (สสจ)j
30 พฤศจิกายน 2559
ระวังการใช้ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ และ ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ
โดย ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์ (ร้านยาฯ) เรืออากาศตรี ภก.กรัญพัฒน์ หม้อกรอง (รพ.กองบิน 41) นศภ.เอวิกา ธรรมเอี่ยม (นักศึกษาฝึกงานจาก ม.นเรศวร)j
29 พฤศจิกายน 2559
ท้องเสียรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
โดย ภก.วุฒิกร ใยชิด (ร้านยาฯ) เรืออากาศตรี ภก.กรัญพัฒน์ หม้อกรอง (รพ.กองบิน 41) นศภ.ศิรธิดา ผาสุก (นักศึกษาฝึกงานจาก ม.พายัพ)j
23 พฤศจิกายน 2559
Superbug
โดย อ.ดร.ภก.วสันต์ กาติ๊บ (รับเชิญฯ) ภก.พิสนธิ์ ศรีบัณฑิต (สสจ) นศภ.ณัฐกมล พูดเสริมสุข (นักศึกษาฝึกงานจาก ม.นเรศวร)j
22 พฤศจิกายน 2559
ท้องเสียรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
โดย ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ (รับเชิญฯ) ภญ.ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์ (สสจ) นศภ.จุฑามาศ ถิระศักดิ์ธนา (นักศึกษาฝึกงานจาก ม.พายัพ)j
16 พฤศจิกายน 2559
พฤติกรรมที่ทำให้เกิดการดื้อยา
โดย ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ (รับเชิญฯ) ภก.กิติกานต์ มงคลศิริ (สสจ)j
15 พฤศจิกายน 2559
หวัดรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
โดย อ.ภก.ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์ (บริบาลฯ) ภก.กิติกานต์ มงคลศิริ (สสจ)j