เภสัชกร อภิชัย    ลิขิตมาศกุล
ประธานกรรมการ
 
เภสัชกร ทวีศักดิ์    สีทองสุรภณา
กรรมการ
 
เภสัชกร สมเกียรติ    มหพันธ์
กรรมการ
 
เภสัชกร นรินทร์    อุไรเลิศประเสริฐ
กรรมการ
 
เภสัชกร พงษ์ศักดิ์    วรปัญญา
กรรมการ
 
เภสัชกรหญิง รศนา    ธนะทิพานนท์
กรรมการ
 
เภสัชกร สุรพงษ์    ตุลาพันธ์
กรรมการ
 
เภสัชกรหญิง รุ่งทิวา    หมื่นปา
กรรมการ
 
เภสัชกร ธีรพงศ์    เลิศชูสกุล
กรรมการ
 
เภสัชกร.ว่าที่ร้อยตรี เมธี    พลอาจ
ประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
 
เภสัชกร บุญเสริม    วงศ์สุนพรัตน์
ประธานชมรมเภสัชบัณฑิต มช.
กรรมการ
 
เภสัชกร สมพงศ์    คำสาร
ประธานกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ
กรรมการ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ทรงวุฒิ    ยศวิมลวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
 
   
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play