คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2509 ในฐานะโรงเรียนเภสัชศาสตร์ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นสถานศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ แห่งแรกในภูมิภาค และเป็นแห่งที่สองในประเทศไทย มีนักศึกษารุ่นแรก จํานวน 10 คน ต่ออมาในปี พ.ศ. 2515 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2515 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ โดยแบ่งการบริหารเป็น 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา เภสัชเคมี เภสัชเวท เภสัชกรรม บริหารเภสัชกิจ   เภสัชอุตสาหกรรม และชีวเภสัชกรรม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 ได้ย้ายที่ทําการจากคณะแพทยศาสตร์ มาดําเนินการ ณ สถานที่ปัจจุบันบนถนนสุเทพ ในปี พ.ศ.2531 คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงการบริหารภาควิชาและ เปลี่ยนชื่อภาควิชาเภสัชกรรม และเภสัชอุตสาหกรรม เป็นภาควิชาเภสัชชุมชน และเทคโนโลยีเภสัชกรรม ตามลําดับ และปรับปรุงการบริหารวิชาการอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต              ที่ปรับปรุงใหม่ แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม และได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม จนกระทั่งปัจจุบัน 
               ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในระยะเริ่มแรก คณะเภสัชศาสตร์ มีการเปิดสอนด้านเภสัชศาสตร์ ด้วยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 4 ปี ต่อมาได้มีการปรับหลักสูตรเป็นเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี และในปี พ.ศ.2547 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) เป็นครั้งแรก รับนักศึกษารุ่นแรก จํานวน 50 คน พร้อมกันนี้ยังเริ่มรับนักศึกษาในโครงการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จํานวน 60 คน และในปี พ.ศ. 2549 มีการเปิดสอนโครงการผลิตเภสัชกรเพื่อร้านยาคุณภาพ จํานวน 5 คน และในปี พ.ศ. 2553 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2553 (หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ ข้อกําหนดของสภาเภสัชกรรมตามที่กําหนดสําหรับ การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และมีการปรับปรุง หลักสูตรอีกครั้งเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต      พ.ศ.2556 (หลักสูตรปรับปรุง) เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร 6 ปี ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนดใหม่ และตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเวท เป็นสาขา แรกในปี พ.ศ. 2525 ตามด้วยหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเภสัชกรรม (พ.ศ.2530) หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาร่วมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขา สาธารณสุขศาสตร์ (พ.ศ.2533) หลักสูตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา เภสัชเคมี และเทคโนโลยีเภสัชกรรม (พ.ศ. 2535) หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์อื่น ๆ ในส่วนภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2539) หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2540) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ (พ.ศ.2542) หลักสูตรมหาบัณฑิตนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อื่น (พ.ศ.2542) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (พ.ศ.2544) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม ทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ (พ.ศ.2550) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (พ.ศ.2558) นอกจากนี้คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (วุฒิบัตร) ร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม (พ.ศ. 2558) และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเป็นระยะๆ 
                ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ.2528 เพื่อ ใหบริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน และเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นร้านยาคุณภาพ และมีการขยายสาขาร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ บริเวณศูนย์สุขภาพไผ่ล้อม เพื่อดูแลและสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เปิดร้านยาสมุนไพร“หอมไกล” เพื่อส่งเสริม การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็น แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่จะทําให้ผู้บริโภคได้มี ความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ สมุนไพร รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการเภสัชกรรม ใน ปี พ.ศ.2552  เพื่อให้บริการด้านการศึกษาวิจัยทาง เภสัชกรรมโดย เฉพาะด้านการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) และการทดสอบสมบัติทางเภสัช กรรมของผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Properties of Drug Products) แก่อุตสาหกรรมยาของประเทศ

 
 
 


ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play