วิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์
 

“เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ   สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม  เพื่อรับใช้สังคม”


 

พันธกิจคณะเภสัชศาสตร์
           1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และเป็น global citizen     
         2. วิจัยที่มีความเป็นเลิศ
         3. บริการวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

 

ค่านิยมคณะเภสัชศาสตร์
 


“สื่อสาร สามัคคี จัดการดี เป็นทีม เพื่อสังคม”

สื่อสาร        หมายถึง     การทำงานของบุคลากรต้องมีการรับและให้ข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
สามัคคี       หมายถึง     บุคลากรมีการยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
จัดการดี      หมายถึง     มีการวางแผนการทำงานและดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
เป็นทีม        หมายถึง     บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มใจ
เพื่อสังคม    หมายถึง     มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม


 


ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play