วิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์
 

“เภสัชศาสตร์ชั้นนำ สรรค์สร้างนวัตกรรม สังคมยั่งยืน”


 

พันธกิจคณะเภสัชศาสตร์
           1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และเป็น global citizen     
         2. วิจัยด้านเภสัชกรรมที่มีความเป็นเลิศ
         3. บริการวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

 

ค่านิยมคณะเภสัชศาสตร์
 


“O N E – D N A เภสัชยีนหนึ่ง”

Be Original by Networking and Ecosystem models
Be Adaptable by “Never-start with-No” and “Data-driven” mindsets

 O = Original สร้างผลงานที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเอง
(not dependent on other people's ideas; inventive and unusual)
N = Networking สร้างเครือข่ายร่วมมือการทำงาน
(to try to meet and talk to people who may be useful to you in your work)
E = Ecosystem สร้างระบบนิเวศ Platform ใหม่เพื่อสนับสนุน
(a group of businesses or business activities that affect each other and work well together)
D = Data-Driven ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
(based on or decided by collecting and analysing data)
N = Never start with “No” ไม่เริ่มต้นด้วยคำว่า “ไม่”
A = Adaptable สามารถปรับตัวได้
(able to change or be changed in order to deal successfully with new situations)      


 


ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play