“เป็นผู้ให้ ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน”


                        เชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมเป็นผู้ให้ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 รวมถึงใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ
                      ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 เป็นห้องปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพ หรือที่รู้จักกันในชื่อวิชา “Assay” ห้องปฏิบัติการนี้มีการใช้งานมานานกว่า 42 ปี จึงมีสภาพเก่าทรุดโทรม ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานและปลอดภัยในการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้งบประมาณในการปรับปรุงห้องที่แน่นอนอยู่ในระหว่างการประเมินราคา
ขั้นตอนการบริจาค

ท่านที่ร่วมบริจาคสามารถโอนเงินเข้าที่บัญชีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. โอนเงินร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการเรียนการสอน 55 ปี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 521-0-65400-1 สาขา ถนนสุเทพ


2. หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ (โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน)
3. หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้บริจาค
4. สำหรับใบเสร็จรับเงิน ทางคณะฯ จะจัดส่งให้ในภายหลังตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
5. ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
          - บุคคลธรรมดา สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
          - นิติบุคคล สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนฯ โทร. 0-5394-4386 หรือ email : rxcmu.anv@gmail.com
หรือ อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษืวิเศษ โทร.08-7182-5055

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบริจาค เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ใส่  " ไม่ประสงค์ออกนาม "


* (ข้อมูลเป็นความลับ ทางเราไม่ได้นำไปเผยแพร่ นำมาใช้เพื่อออกเอกสารลดหย่อนภาษีเท่านั้น)


* ไม่ต้องใส่ , คั่น เช่น 1,000 ให้กรอก 1000 เป็นต้นรายนามผู้บริจาค


ลำดับที
คำนำหน้า
นามผู้บริจาค
รหัสเข้า ปี
รุ่นที่
จำนวนเงินที่บริจาค
สถานะ
1
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
2
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
3
  ภก.
   จิรเมธ เลาหพูนรังษี
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
4
  นาย
   ณัฏฐโชติ สรรไพโรจน์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
5
   ผศ.ดร.ภญ.
   ดุจฤดี ชินวงศ์
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
6
  พ.อ.(ญ)
   พรทิพา จันทร์ณรงค์
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
7
  นาย
   ภรร์ชัย ลิมปิฐาภรณ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
8
  ภญ.
   ภาวิดา ลิ้มตระกูล
47
41
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
9
  ภก.
   ภูวนารถ เนาว์ชมภู
32
26
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
10
  
   วสันต์ ชัยวนิช
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
11
  นาย
   ศักดา ดาดวง
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
12
  นาง
   ศิริเพ็ญ พันธ์ศรีทุม
26
20
200,000.00
ยืนยันการบริจาค
13
  ผศ.ดร.ภก.
   สยาม แก้ววิชิต
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
14
  ภญ.
   สุดารัตน์​ โตแสงชัย
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
15
  
   สุธาทิพย์ กองเพชรวัฒนา
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
16
  รศ.ดร.ภญ.
   สุพร จารุมณี
18
12
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
17
  ภญ.
   อุมาพร ผจงรักษ์
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
18
  Miss
  Naowarat. Sananpanitchkul
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
19
  
  Rx 27 รหัส 3310
33
27
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
20
  ภญ.
  กชกร ขัตติวงค์
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
21
  ภญ.
  กนกพร นิวัฒนนันท์
23
17
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
22
  ภญ.
  กนกวรรณ เกียรติสิน
48
42
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
23
  
  กมลรัตน์ กองตาพันธุ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
24
  ภญ.
  กมลาพร พรหมพฤกษ์
29
23
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
25
  นาย
  กรกฎ ทิพย์รัตน์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
26
  
  กรกต ชัยฉกรรจ์
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
27
  นางสาว
  กรพินธุ์ ณ ระนอง
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
28
  นาง
  กรรณิการ์ ฟูอนันต์
16
10
9,500.00
ยืนยันการบริจาค
29
  ภญ.
  กรรณิการ์ เอกศักดิ์
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
30
  นาง
  กรองพรรณ บูลย์เวช
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
31
  
  กฤษฏิ์ ศรียานุวัตรกุล
17
11
12,000.00
ยืนยันการบริจาค
32
  ภญ.
  กฤษณา ภูตะคาม
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
33
  ภญ.
  กฤษณา วินิจธรรมกุล
21
15
970.00
ยืนยันการบริจาค
34
  
  กฤษดา​ มงคลธารณ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
35
  ภก
  กฤษรัตน์ แซ่เล้า
22
16
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
36
  รศ.ดร.ภญ.
  กัญญดา อนุวงศ์
29
23
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
37
  ภญ.
  กัญญา อภิธรรมสุนทร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
38
  ภญ.
  กาญจนา พานิช
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
39
  นางสาว
  กาญจนา หัตถสิน
29
23
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
40
  ภญ.
  กานดา ธรรมสุริยะ
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
41
  
  กำชัย ทวีทรัพย์
21
15
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
42
  
  กิตติ บุญฤทธิ์ศรีพงษ์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
43
  
  กิตติ ปัทมสัตยาสนธิ
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
44
  นาย
  กิตติ เตชะวิบูลย์ศักดิ์
16
10
38,000.00
ยืนยันการบริจาค
45
  นาย
  กุลวิทย์ เลาอโศก
28
22
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
46
  ภก.
  คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์
27
21
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
47
  นางสาว
  คนาวรรณ พจนาคม
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
48
  นาย
  คมน์ รุทธนานุรักษ์
31
25
7,000.00
ยืนยันการบริจาค
49
  ภก.
  คันธง อภิการพานิช
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
50
  
  คิลานปภา
47
41
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
51
  
  งาน RX CMU RUN 2019
0
389,277.02
ยืนยันการบริจาค
52
  
  จงกลนี ปิตาวรรณ
21
15
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
53
  
  จงรักษ์ คงแนวดี
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
54
  
  จรัล นาคมุกดาสมุทร
21
15
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
55
  ศ(พิเศษ) ดร.ภก.
  จอมจิน จันทรสกุล
0
0
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
56
  รศ.ดร.ภก.
  จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
18
12
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
57
  นาย
  จักราวุธ ภูวประภาชาติ
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
58
  นางสาว
  จันคนา บูรณะโอสถ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
59
  นาง
  จันทนา ลี้สวัสดิ์
24
18
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
60
  
  จันทนา ธรรมวีระพงษ์
17
11
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
61
  
  จันทนี อิทธิพานิชพงศ์
14
8
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
62
  
  จันทรกานต์ เทียนเงิน
21
15
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
63
  ภญ.
  จันทราวดี ศักดิ์อาภา
25
19
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
64
  ภญ.
  จันทร์เพ็ญ ตั้งตระกูล
09
3
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
65
  นาง
  จันทร์เพ็ญ วิศิษฏ์พงศ์
28
22
2,810.05
ยืนยันการบริจาค
66
  
  จารุนันท์ จูพานิช
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
67
  นาง
  จิตติมา ธิติไพศาล
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
68
  พล.ต.ญ
  จิตรา คูวัฒนสุชาติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
69
  นาง
  จิตรา วงศ์วัฒนะเดช
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
70
  ภญ.
  จิตรเลขา แสนวัง
40
34
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
71
  นาย
  จิตเทพ กิจเกษตรไพศาล
28
22
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
72
  นาง
  จินตนา แสงพรม
31
25
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
73
  นาง
  จินตนา สุนทรวิวัฒน์
25
19
5,700.00
ยืนยันการบริจาค
74
  นาง
  จิรพร เมธีโชติเศรษฐ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
75
  นางสาว
  จิราพร กันทา
28
22
2,810.07
ยืนยันการบริจาค
76
  ภญ.
  จิราพร เกษศิลป์
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
77
  นางสาว
  จิราภรณ์. ชุติมากุลทวี
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
78
  น.ส.
  จุฑาลักษณ์ อสัมภินวัฒน์
45
39
999.00
ยืนยันการบริจาค
79
  ภญ.
  จุรีพร อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
80
  นาง
  จุรีย์ ศุภภาววิสิฐ
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
81
  น.ส.
  จุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
82
  นางสาว
  ฉันทลักษณ์ ศรีไทย
28
22
2,810.11
ยืนยันการบริจาค
83
  ภญ.
  ชญาณิศา สกุลหาญ
41
35
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
84
  ผศ.ดร.
  ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
85
  ผศ.ดร
  ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
33
27
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
86
  ภญ.
  ชนิตา พรหมใจรักษ์
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
87
  ภญ.
  ชบาไพร โพธิ์สุยะ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
88
  ภญ.
  ชมรมพร ศรีนวล
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
89
  
  ชลลดา โล่ห์สถาพรพิพิธ
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
90
  ภก.
  ชวรัตน โชตธีรประภา
18
12
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
91
  นาย
  ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
28
22
2,810.13
ยืนยันการบริจาค
92
  นาง
  ช่อฟ้า โอพรสวัสดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
93
  ภญ.
  ชัชรีย์ ธีระไพรพฤกษ์
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
94
  นาย
  ชัยพัฒน์ ธิตะจารี
28
22
2,810.14
ยืนยันการบริจาค
95
  ภก.
  ชัยวัฒน์ นพมณีไพศาล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
96
  นาย
  ชัยวัฒน์​ สิงห์​หิรัญ​นุสรณ์​
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
97
  ภก.
  ชัยวัฒน์ เมธีวีรังสรรค์
23
17
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
98
  
  ชาญชัย จารุภาชน์
17
11
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
99
  นาย
  ชาญณรงค์ เตชะอังกูร
18
12
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
100
  นาย
  ชานนท์ เนติสิงหะ
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
101
  นางสาว
  ชานินันท์ เรืองอารักษ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
102
  นาย
  ชาลี เนติสิงหะ
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
103
  นาง
  ชุฎาพร โอภาสพสุ
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
104
  นางสาว
  ชุดา จิตตสุโภ
41
35
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
105
  
  ชุติมา เทพสุธรรม
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
106
  ภก.
  ชูชัย เจียรสกุลผล
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
107
  
  ชูชาติ พานิชกุล
14
8
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
108
  ภก.
  ชูชาติ วิชิต
24
18
500.00
ยืนยันการบริจาค
109
  ภก.
  ชูเกียรติ ชัยฤทธิเลิศ
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
110
  นางสาว
  ชไมพร โยธาวุธ
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
111
  น.ส.
  ญานี พงษ์ไพบูลย์
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
112
  นางสาว
  ฐิตินันท์ ไชยวงศ์
44
38
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
113
  
  ฐิติพร สุแก้ว
42
36
550.00
ยืนยันการบริจาค
114
  ภญ.
  ฐิติมา ทองคำ
25
19
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
115
  ภก.
  ณรงค์ ปัญญาศรีเลิศ
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
116
  ภญ.
  ณรัชฎา จรรยานุภาพ
25
19
2,558.00
ยืนยันการบริจาค
117
  
  ณัฎฐิยาพร ไชยาโส
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
118
  นาง
  ณัฏฐิรา ขาวละมัย
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
119
  นาง
  ณัฐฐิยา ปันภัทรทรัพย์
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
120
  
  ณัฐพร สุดสุข
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
121
  
  ณัฐพล ปาลี
42
36
1,400.00
ยืนยันการบริจาค
122
  นาย
  ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์
31
25
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
123
  นส
  ณัฐรดา ปัญญาถิรพัน
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
124
  
  ณัฐวุฒิ เหล่าวีระกูล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
125
  นางสาว
  ณิชธิมา ร้ตนพันธ์
45
39
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
126
  ภก.
  ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
12
6
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
127
  ภญ.
  ดร.ประสาน มานิตพิสิฐกุล
13
7
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
128
  ภญ.
  ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกูล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
129
  นางสาว
  ดรุณี หงษ์วิเศษ
32
26
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
130
  รศ.
  ดวงพร วินิจกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
131
  รศ.
  ดวงพร วินิจกุล
0
0
45,000.00
ยืนยันการบริจาค
132
  รศ.
  ดวงสมร ลิมปิติ
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
133
  ผศ.ดร.ภญ.
  ดวงใจ ดวงฤทธิ์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
134
  
  ดวงใจ วิจารณปัญญา
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
135
  
  ดาวรุ่ง คำวงศ์
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
136
  
  ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์
14
8
1,400.00
ยืนยันการบริจาค
137
  
  ดุริยศักดิ์ พันธุ์​ชารี​
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
138
  ภญ.
  ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
139
  นาย
  ถาวร จิรถาวรกุล
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
140
  
  ทนุชาติ จักษุพา
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
141
  
  ทรงชัย พิทักษ์รณชัย
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
142
  นาย
  ทรงภูมิ สรรไพโรจน์
31
25
3,100.31
ยืนยันการบริจาค
143
  ผศ.ดร.ภก.
  ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
144
  นาง
  ทรงศิริ ต้นพิริยะพงษ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
145
  นาย
  ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
16
10
9,500.00
ยืนยันการบริจาค
146
  
  ทวีศักดิ์​ อุทัยธรรมรัตน์​
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
147
  นาย
  ทศพล วิทิตกพัทธ์
29
23
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
148
  ภญ.
  ทศมาศ ไชยรินทร์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
149
  
  ทัศนีย์ จรุงวัฒนา
17
11
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
150
  ภญ.
  ทาริกา จิรสุวรรณกุล
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
151
  
  ทินกร ปิยะกุลชัยเดช
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
152
  นางสาว
  ทิพย์วารี ปวนสุรินทร์
50
44
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
153
  ภญ.
  ทิพสุดา อู่วุฒิพงษ์
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
154
  น.ส.
  ทิพากร วังคะวงษ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
155
  
  ทีมสอนดีเด่น กระบวนวิชา 463512 : เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 2
0
0
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
156
  นาย
  ธนกร ลี้ประเสริฐ
48
42
500.00
ยืนยันการบริจาค
157
  นาย
  ธนชัย ตันติไพบูลย์วงศ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
158
  นาง
  ธนัญญา ถาน้อย
39
33
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
159
  ภญ.
  ธนัท เกษตระทัต
47
41
500.00
ยืนยันการบริจาค
160
  
  ธนากร รัตนพานี
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
161
  นาย
  ธราวัฒน์ ทาระวรรณ
40
34
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
162
  
  ธฤษวรรณ สมานพันธุ์
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
163
  ภก.
  ธวัช ทวีสุขเสถียร
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
164
  ภก.
  ธวัช สีมาพลกุล
13
7
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
165
  นาง
  ธัญยธรณ์ เมธาชัยวิวัฒน์
34
28
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
166
  นาย
  ธาดาสรณ์ ชุ่มอินทรจักร์
37
31
8,000.00
ยืนยันการบริจาค
167
  
  ธานี อัตวินิจตระการ
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
168
  นาย
  ธานี ลังกาพินธุ์
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
169
  ภญ. ดร.
  ธารกมล จันทร์ประภาพ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
170
  นางสาว
  ธีรธร มโนธรรม
28
22
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
171
  ภก.
  ธีรพงศ์ เลิศชูสกุล
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
172
  
  ธีรยุทธ ลีศิริพัฒนากุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
173
  ภก.
  ธีระพงษ์ อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
174
  
  ธีระวัตร ชาวปากน้ำ
17
11
1,700.00
ยืนยันการบริจาค
175
  
  ธีราภร์ เอกบุตร
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
176
  นางสาว
  นงลักษณ์ ลี้อิสสรพงษ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
177
  
  นพพร เขมะโยธิน
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
178
  นส.
  นพมาศ จันทร์ละออ
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
179
  นางสาว
  นพวรรณ ตังคณานุกูลชัย
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
180
  นาง
  นภวรรณ เจียรพีรพงศ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
181
  ภญ.
  นภาพร ศิริอังกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
182
  นางสาว
  นรารัตน์ ศรไชย
30
24
2,400.00
ยืนยันการบริจาค
183
  
  นรินทร์ อภิญญาณกุล
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
184
  นาย
  นริศร์ ไชยะคำ
25
19
10,015.00
ยืนยันการบริจาค
185
  นาย
  นรเทพ เอี่ยมแก้ว
24
18
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
186
  
  นฤป-มณี
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
187
   ผศ.ดร.ภญ.
  นฤพร สุตัณฑวิบูลย์
30
24
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
188
  นาง
  นฤมล ขันตีกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
189
  นาย
  นฤมิต ภูษา
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
190
  
  นลินี ฉันทรุจิกพงศ์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
191
  ภญ.
  นลินี บุญชิต
22
16
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
192
  นาง
  นวภรณ์​ สมิหลัง
28
22
10,000.27
ยืนยันการบริจาค
193
  นาง
  นวรัตน์ เลาอโศก
28
22
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
194
  ภญ.
  นวลศรี ศรีรุ่งโรจน์
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
195
  
  นส.ธนวดี สร้อยสุวรรณ
39
33
200.00
ยืนยันการบริจาค
196
  
  นัทธอรรถ กุลกาญจนาธร
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
197
  
  นันทวุฒิ จันทร์เจริญ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
198
  น.ส.
  นันทิยา แก้วพุฒ
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
199
  ภญ
  นางกัญธิดา ตันเจริญ
25
19
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
200
  ภญ.
  นางสาวนฤมล สังฆรัตน์
50
44
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
201
  
  นายพรศักดิ์-นางธีรดา ศุภโชคชัยวัฒนา
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
202
  ภก.
  นิคม ภัทรพันธ์พงค์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
203
  
  นิจพร วิระสันติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
204
  นาง
  นิตยา เจริญศรี
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
205
  
  นิธิพงษ์ จารุรักษา
42
36
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
206
  นาง
  นิธิพร​ ไกร​ทอง​
38
32
1,000.38
ยืนยันการบริจาค
207
  ภก.
  นิพนธ์ ตุวานนท์
07
1
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
208
  นาง
  นิฤมล ปัญจวรรณ์
25
19
5,017.00
ยืนยันการบริจาค
209
  ดร.ภก.
  นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
12
6
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
210
  
  นิวัฒน์ ตั้งกิจเกียรติกุล
17
11
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
211
  นาง
  นิสา โมฬี
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
212
  ภญ.
  นุชจรินทร์ ไชยณรงค์
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
213
  
  บริษัท จุฑามาศ กรุ๊ป จำกัด
19
13
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
214
  
  บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
215
  
  บริษัท สกินอัส แอลโอซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19
13
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
216
  
  บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน 4 ล้านบาทสำหรับซื้อรถบัสคณะเภสัชศาสตร์
0
0.00
ยืนยันการบริจาค
217
  
  บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
0
0
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
218
  ภญ.
  บัณฑิตา ธีรวงศ์กิจ
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
219
  
  บุญสิน ลิ้มอุดมพร
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
220
  
  บุณฑริกา ธนะสมบัติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
221
  น.ส.
  บุผา ก้องวัฒนโกศล
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
222
  ภญ.
  บุษบง จำเริญดารารัศมี
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
223
  รศ.ดร.ภญ.
  บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
224
  นาง
  บุษบา เผ่าทองจีน
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
225
  นาย
  ปกรชัย ดีเป็นธรรม
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
226
  ภญ.
  ปณิตา จันทปัชโชติ
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
227
  ภญ.
  ปทิดา รัตนอารีกุล
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
228
  นางสาว
  ปพิชญา ทองรอด
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
229
  นางสาว
  ปภาดา ชัยฤทธิเลิศ
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
230
  นาย
  ประคองชัย ปิติชัยชาญ
26
20
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
231
  
  ประจักร์ ประสิทธิเมตต์
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
232
  น.ส.
  ประดิษฐา สันติกุล
31
25
3,300.00
ยืนยันการบริจาค
233
  นางสาว
  ประทิน สุวรรณประกาย
36
30
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
234
  
  ประทุมพร บุญตระกูลพูนทวี
21
15
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
235
  
  ประธาน สมฤทธิ์
28
22
2,810.34
ยืนยันการบริจาค
236
  นาง
  ประภัสสร ทิพย์รัตน์
31
25
2,138.00
ยืนยันการบริจาค
237
  
  ประภาพันธ์ ลีอังกรูเสถียร
14
8
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
238
  นาง
  ประภาศรี ชุ่มภิรมย์
28
22
2,810.00
ยืนยันการบริจาค
239
  
  ประภาส วุฒิกรวิภาค
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
240
  ภก.
  ประมุข ทองสุข
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
241
  ภก.
  ประยุทธ์ เจียรจินดา
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
242
  
  ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
243
  
  ประสงค์ พงษธา
14
8
6,100.00
ยืนยันการบริจาค
244
  นาย
  ประสงค์ ยอดเพ็ชผ่องศรี
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
245
  รศ.
  ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
246
  นาย
  ประเสริฐ กิตติประภัสร์
27
21
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
247
  นาย
  ประเสริฐ หวานยิ่ง
27
21
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
248
  ดร.ภก.
  ปรัชญา ทิพย์ดวงตา
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
249
  นางสาว
  ปราณี วัฒนาศรีโรจน์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
250
  
  ปริยา ตันติพัฒนานันท์
14
8
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
251
  ภก.
  ปรีชา วรรณพาหุณ
20
14
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
252
  
  ปอลิน ศรีสมวงศ์
14
8
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
253
   ภญ.
  ปัญญรัตน์ เตโชฬาร
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
254
  
  ปัณชญา กัญญเทพ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
255
  นาย
  ปัณณวิชญ์ จิตเมธีพงษ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
256
  ภญ.
  ปานทิพย์ วัชรานาถ
25
19
1,999.00
ยืนยันการบริจาค
257
  
  ปารวี ช่วยพัฒน์
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
258
  
  ปิยพร บุณยวัฒน
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
259
  นางสาว
  ปิยฤดี ฉายแสงมงคล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
260
  นาย
  ปิยวัฒน์ เมฆแดง
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
261
  
  ผ่องศรี รุ่งเรืองธนสาร
18
12
29,980.00
ยืนยันการบริจาค
262
  ภญ.
  ผานิต สมิทธารักษ์
10
4
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
263
  ภก.
  พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
32
26
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
264
  ภก.
  พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
32
26
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
265
  ภก.
  พงศ์พันธุ์ ธรรมวิทยากุล
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
266
  นาย
  พงษ์ดนัย คำแสน
28
22
10,039.00
ยืนยันการบริจาค
267
  
  พงษ์ศิลป เนติสิงหะ
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
268
  
  พรชนัน ชูเกียรติศิริ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
269
  ภญ.
  พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
270
  ภญ.
  พรทิพย์ เหล่าประชาสกุล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
271
  ภญ.
  พรทิพย์ เหล่าประชาสกุล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
272
  ภญ.
  พรประภา ซื่อสมศักดิ์
35
29
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
273
  
  พรพรรณ โพธิลิ้มธนา
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
274
  
  พรพิณิฐ พิหาร
42
36
900.00
ยืนยันการบริจาค
275
  รศ.ดร.
  พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
21
15
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
276
  นาง
  พรรณวิภา รมณารักษ์
31
25
3,160.00
ยืนยันการบริจาค
277
  นางสาว
  พรรณี คลอวุฒิวัฒน์
27
21
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
278
  นาง
  พรรณี ศรีบุญซื่อ
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
279
  นาง
  พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
280
  ภญ.
  พรศรี ตันตินิติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
281
  
  พฤกษา หาญสวธา
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
282
  ภก
  พลวัต อนุศาสน์สิริ
28
22
2,810.72
ยืนยันการบริจาค
283
  นาย
  พลแก้ว วัชรชัยสุรพล
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
284
  นาง
  พัชรา มงคลพร
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
285
  นาง
  พัชรา วัชระชัยสุรพล
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
286
  น.ส.
  พัชรินทร์ กอศิริวรชัย
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
287
  
  พัชรินี ตรังรัฐพิทย์
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
288
  นางสาว
  พิชญาพร รัศมี
48
42
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
289
  
  พิชา อำมาตย์มณี
29
23
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
290
  นาย
  พิพิธ เอนกนิธิ
28
22
150,000.00
ยืนยันการบริจาค
291
  รศ.ดร.ภญ.
  พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
0
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
292
  
  พิมพ์ชนก จรุงจิตร
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
293
  นางสาว
  พิมพ์พิมล เจือกโว้น
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
294
  นาง
  พิลาสินี นนทกิจไพศาล
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
295
  ภก.
  พิษณุ แสงรัตน์
40
34
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
296
  นาย
  พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต
29
23
2,055.82
ยืนยันการบริจาค
297
  ภก.
  พิสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
23
17
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
298
  นาย
  พิเชษฐ์ แสนสะวะ
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
299
  นาย
  พีรยุทธ ปิ่มหทัยวุฒิ
16
10
7,500.00
ยืนยันการบริจาค
300
  ภก.
  ภก.ชูชัย และนางสกุลยา เจียรสกุลผล
23
17
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
301
  
  ภก.นรินทร์ และภญ.กรรณิกา อุไรเลิศประเสริฐ
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
302
  
  ภก.บรรหาร ต้นธีรวงศ์ รุ่น 2 รหัสเข้า 08 และภญ.รุจิรา ต้นธีรวงศ์ รุ่น 6 รหัส 12
08
2
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
303
  
  ภก.พิพิธ เอนกนิธิ
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
304
  ภก.
  ภก.วันชัย ซอยชนะวัฒนา
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
305
  
  ภก.สุภชัย พงศ์วิไลรัตน์ และ ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
306
  
  ภก.สุรพล งามวิไลรัตน์ รหัส 08/รุ่น 2และ ภญ.ดวงพร ขัยจำรูญพันธุ์ รหัส 09/รุ่น 3
08
2
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
307
  
  ภก.อนุชิต สันประเสริฐ และภญ.ชัญญา สันประเสริฐ
30
24
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
308
  นาย
  ภก.เทอดเกียรติ พรหมสอน
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
309
  ภญ.เสาวภา พรรณรายน์
  ภญ.เสาวภา พรรณรายน์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
310
  นางสาว
  ภรณ์ทิพย์ ลิ้มสุวรรณ
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
311
  นางสาว
  ภัทรพร ตั้งสุจริต
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
312
  นาง
  ภัทรภร องค์วรรณดี
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
313
  นางสาว
  ภัทรวรรณ ไต่วัลย์
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
314
  นาง
  ภัทรา นวลคำ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
315
  นาง
  ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
316
  น.ส.
  ภัทริยา คุรุภากรณ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
317
  นาง
  ภัสศิริ วงศ์สิริลักษณ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
318
  
  ภาคภูมิ หฤทัยพันธ์
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
319
  
  ภาคภูมิ เต็งอำนวย
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
320
  
  ภานิชา กิตติรังสิ
42
36
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
321
  นาง
  มณฑนา ธีรจันทรานนท์
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
322
  
  มณีรัตน์ เลาห์อุทัยวัฒนา
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
323
  นาง
  มนิกา ลิขิตเสถียร
28
22
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
324
  
  มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
325
  
  มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
326
  
  มัลลิกา งามวงศ์วาน
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
327
  นาย
  มานิตย์ ทวีหันต์
27
21
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
328
  นาง
  มานี ดำรงค์ศักดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
329
  นางสาว
  มานี เหลืองธนะอนันต์
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
330
  
  มาลัย ทวีโชติภัทร์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
331
  
  ยงยุทธ กิจศรีนภดล
18
12
5,001.00
ยืนยันการบริจาค
332
  ดร.ภก.
  ยศนันต์ กอบพึ่งตน
40
34
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
333
  
  ยุทธการ หาญอิทธิกุล
17
11
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
334
  นาย
  ยุทธชัย จันทภา
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
335
  นางสาว
  ยุพิน นำปูนศักดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
336
  ภญ.
  ยุวดี กิตติปัญญางาม
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
337
  
  รจิตา พรินทรากุล
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
338
  
  รณชัย จำปาสัก
19
13
40,000.00
ยืนยันการบริจาค
339
  ภญ.
  รวิมาศ ปรมศิริ
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
340
  ภญ.
  รวิวรรณ ไชยสิทธิ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
341
  นาย
  รศ.ภญ.วราภรณ์ ปัณณวลี
44
38
40,000.00
ยืนยันการบริจาค
342
  
  รศ.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
0
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
343
  ผศ.ดร.ภญ
  รังษินี พงษ์ประดิษฐ
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
344
  รศ.ภญ.ดร.
  รัตติมา จีนาพงษา
30
24
2,051.00
ยืนยันการบริจาค
345
  นาง
  รัตนรรณ จิตรเอื้อใจสุข
26
20
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
346
  นางสาว
  รุ่งทิวา หมื่นปา
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
347
  น.ส.
  รุจิรา​ กันทาสืบ
39
33
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
348
  
  รุจิรา ปัญญา
42
36
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
349
  
  รุ่น 36 รหัสเข้า 42
42
36
23,905.00
ยืนยันการบริจาค
350
  
  รุ่น RX 18
0
165.07
ยืนยันการบริจาค
351
  
  ละออ นวลละออง
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
352
  น.ส.
  ลักขณา ณ สุวรรณ
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
353
  นางสาว
  ลักขณา ลี้อิสสรพงษ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
354
  รศ.ดร.ภญ.
  ลัดดา วงศ์พายัพกุล
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
355
  น.ส.
  ลาวัณย์ บุนะจินดา
31
25
12,031.00
ยืนยันการบริจาค
356
  
  วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
357
  ภญ
  วจี วัฒนศรี
49
43
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
358
  
  วชิระ ตันติพันธ์พิพัฒน์
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
359
  ดร.ภญ.
  วธู พรหมพิทยารัตน์
37
31
5,900.00
ยืนยันการบริจาค
360
  นางสาว
  วนิชา สุประดิษฐอาภรณ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
361
  นส
  วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล
24
18
3,100.00
ยืนยันการบริจาค
362
  นส.
  วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
363
  
  วรธิมา สีลวานิช
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
364
  
  วรพจน์ อนันต์วิจิตร
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
365
  น.ส.
  วรรณวิลัสดี กรคุณาพัทธ์
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
366
  ภญ.
  วรรณา นิละวัฒนาศุข
28
22
28,100.60
ยืนยันการบริจาค
367
  นางสาว
  วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
368
  นาง
  วรรณาภรณ์ อุ่นอนงค์
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
369
  ภญ.
  วรรณี
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
370
  ภญ.
  วรวรรณ บุญโญ
37
31
900.00
ยืนยันการบริจาค
371
  ภญ.
  วรวรรณ เลาหพูนรังษี
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
372
  ภญ.
  วริสรา ทักษิณ
47
41
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
373
  
  วรุวรรณ ประไพตระกูล (Waruwan Sprockel)
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
374
  ภญ.
  วลัยลักษณ์ เมธาภัทร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
375
  รศ.ดร.ภญ.
  วัชรี  คุณกิตติ
23
17
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
376
  
  วัชรีพร รถทอง
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
377
  นาย
  วัชเรพงษ์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
53
47
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
378
  
  วัฒนา รัตนเมธาชาติ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
379
  นาย
  วัฒนา อุษณาจิตต์
15
9
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
380
  
  วัฒนีย์ ตระกูลสมบัติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
381
  ภญ.
  วันดา พงษ์ไพโรจน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
382
  
  วันดี ญาณไพศาล
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
383
  ภญ.
  วันทนีย์ เหล่าประภัสสร
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
384
  ภญ.
  วัลยา เอี่ยมศิราโรจน์ (เลาหสถิรวงศ์)
10
4
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
385
  
  วัลลีย์ มิตรมโนชัย
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
386
  ภญ.
  วัลลีย์ สังข์ศิริ
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
387
  นาง
  วารุณี บูรณวิเชียร
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
388
  น.ส.
  วารุณี เจือสันติกุลชัย
32
26
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
389
  ภญ.
  วาสนา เตชะธีราวัฒน์
23
17
13,000.00
ยืนยันการบริจาค
390
  ศาสตราจารย์
  วิจิตรา ทัศนียกุล
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
391
  นาย
  วิทยา จันทร์ศิริโพธา
16
10
5,700.00
ยืนยันการบริจาค
392
  ภก.
  วิทูรย์ ภิรมย์โสภา
13
7
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
393
  
  วินัย ศิลปวิศวนนท์
14
8
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
394
  ภก.
  วิบูลย์ จรรยานุภาพ
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
395
  น.ส.
  วิมลนาถ สุขสมัย
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
396
  ภญ.
  วิยะดา สนธิชัย
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
397
  นาย
  วิรงค์ วณิชย์นิรมล
27
21
200,000.00
ยืนยันการบริจาค
398
  รศ.ดร.ภก.
  วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
399
  นาย
  วิศิษฎ์ บำรุงกิจ
08
2
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
400
  ภก.
  วิศิษฏ์ กฤติยานันท์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
401
  
  วิโรจน์ ทิสะเส
18
12
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
402
  ภก.
  วิโรจน์ สิงห์ธรรมรักษ์
11
5
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
403
  นาย
  วิโรจน์ สุนทรวิวัฒน์
24
18
9,900.00
ยืนยันการบริจาค
404
  นาย
  วิโรจน์ เงินประกายรัตน์
25
19
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
405
  ภญ.
  วิไลวรรณ พุทธันบุตร
32
26
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
406
  นาย
  วีรวัฒน์ มีแก้ว
28
22
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
407
  ภก.
  วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
408
  ภก.
  วีระ คงเจริญสมบัติ
23
17
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
409
  นาย
  วีระยุทธ คุณาศิริรัตน์
26
20
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
410
  ภก
  วีระวุฒิ เจริญจิตติชัย
22
16
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
411
  ภก.
  วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
412
  ภก.
  วุฒิชัย ตั้งปัญญารัช
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
413
  
  วไล อมาตยกุล
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
414
  
  วไล อมาตยกุล
0
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
415
  ภญ.
  ศตพร. ภิรมย์โสภา
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
416
  นาย
  ศรศิลป์ กลิ่นเกษร
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
417
  นาง
  ศรีศรัญญา ธรรมาภรณ์
31
25
1,971.00
ยืนยันการบริจาค
418
  ภญ
  ศรีสุธา ปี่มณี
27
21
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
419
  นางสาว
  ศศิธร ชินฤทธิดำรง
50
39
500.00
ยืนยันการบริจาค
420
  
  ศศิธร อุณหวุฒิ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
421
  
  ศศิธร เจริญวิทย์
14
8
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
422
  นาย
  ศักดา ดาดวง
26
20
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
423
  ภก.
  ศักดิ์ชัย อัษญคุณ
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
424
  นาง
  ศิรินทร พิศุทธานันท์
31
25
1,889.00
ยืนยันการบริจาค
425
  
  ศิริพร โอโกโนกิ
17
11
4,500.00
ยืนยันการบริจาค
426
  
  ศิริมา ภู่พานิช
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
427
  น.ส.
  ศิริรัตน์ สุวิทย์สกุลวงศ์
31
25
980.00
ยืนยันการบริจาค
428
  นาย
  ศิวดล อัคเส
44
38
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
429
  นาง
  ศิวพร วิญญา
28
22
2,810.70
ยืนยันการบริจาค
430
  
  ศิษย์เก่ารุ่น กัลปกานต์ รุ่นที่ 31
37
31
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
431
  ภก
  ศุภชัย ศุภคติสันติ์
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
432
  
  ศุภรัตน์ ออประเสริฐ
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
433
  น.ส.
  ศุภางค์ คนดี
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
434
  นาง
  สถาพร. ประสพทรัพย์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
435
  เภสัชกร
  สมกิจ สุรินทร์รัฐ
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
436
  
  สมควร รัตนสะอาด
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
437
  
  สมจิตต์ ใจวิถี
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
438
  
  สมจิตร อังอำนวยศิริ
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
439
  ภก.
  สมชัย นภาพงษ์จันทรา
25
19
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
440
  ภก.
  สมชัย สุทธิกุลสมบัติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
441
  
  สมชาย ฐิตินันทวรรณ
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
442
  นาย
  สมชาย ฟื้นฟูไพศาล
24
18
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
443
  ภก.
  สมชาย ล่อใจชน
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
444
  ภก.
  สมชาย ศิรมลพิวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
445
  
  สมชาย สุทัศน์วรวุฒิ
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
446
  ภญ.
  สมบุญ จารุรัตนเกื้อ
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
447
  
  สมบุญ บุญส่งเสริมสุข
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
448
  
  สมบูรณ์ วงศ์สุภา
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
449
  ภก.
  สมพงษ์ ปอแก้ว
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
450
  
  สมพงษ์ วุฒิอดิเรก
30
24
440.00
ยืนยันการบริจาค
451
  
  สมพล วุฒิกรวิภาค
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
452
  
  สมยศ โพธิลิ้มธนา
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
453
  นาง
  สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
454
  ภญ.
  สมศรี ฉัตรศิริวัฒนา
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
455
  นาย
  สมศักดิ์ ชูสกุล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
456
  นาย
  สมศักดิ์ ตั้งวิจิตรสกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
457
  ภก
  สมศักดิ์ วัฒกาภา
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
458
  ภก.
  สมศักดิ์ ศิรินภาพันธ์
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
459
  ภก.
  สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
460
  นาย
  สมศักดิ์. กิติวิริยะกุล
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
461
  ภก.
  สมิทธ์ แสงศุภวานิช
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
462
  ภก.
  สมเกียรติ มหพันธ์
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
463
  
  สมเกียรติ ลีมะสวัสดิ์
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
464
  
  สมเดช ตั้งศิลวัฒนกุล
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
465
  พลตรี
  สมโชค แดงบรรจง
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
466
  
  สมใจ ศรีรุ่งธรรม
21
15
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
467
  ภญ.
  สมใจ แสงสว่างสัจกุล
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
468
  รศ.ภญ.ดร.
  สรกนก วิมลมั่งคั่ง
41
35
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
469
  นาย
  สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
13
7
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
470
  นาย
  สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
471
  
  ส่องแสง องค์มหัทมงคล
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
472
  พลโท
  สังสิทธิ์ วรชาติกุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
473
  ภก
  สัญญา กลิ่นอวล
08
2
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
474
  น.ส.
  สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์
31
25
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
475
  
  สัมพันธ์ เทียนวิจิตร
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
476
  นาย
  สาธิน ศรีนวล
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
477
  
  สามารถ รัตนาธรรมวัฒน์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
478
  นาย
  สายชล พิมพ์เกาะ
31
25
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
479
  นาย
  สารัช ศรีนพรัตน์วัฒน
31
25
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
480
  นาง
  สาริศ​า​ จันทร์​ส​ั​ชนา​ลัย​
29
23
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
481
  
  สำราญ ทองศิริ
17
11
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
482
  
  สำเภา ดำเนินพิริยะกุล
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
483
  นาย
  สิทธิชัย รัตนศิริมณีเวทย์
31
25
16,900.00
ยืนยันการบริจาค
484
  นาย
  สิทธิพงษ์ เหมืองสิน
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
485
  นาง
  สินีนาถ เหลืองสนิท
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
486
  น.ส.
  สิริกานต์ ตั้งศรีอนุกุล
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
487
  น.ส.
  สิรินทร์ นาถอนันต์
39
33
12,000.00
ยืนยันการบริจาค
488
  นาง
  สิริพรรณ ทวีมั่นคงทรัพย์
29
23
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
489
  
  สิริอร โตอนันต์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
490
  นาง
  สุกัญญา. นันท์ชัย
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
491
  ภญ.
  สุกุสรา โพนสิงห์
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
492
  ภญ.
  สุขศรี อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
493
  ภญ.
  สุคนธา ศิรมลพิวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
494
  ภญ.
  สุจิตรา อัศวเสรี
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
495
  
  สุชาติ ตันอารีย์
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
496
  ภก
  สุชาติ วัฒนศิริชัยกุล
33
27
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
497
  นาง
  สุดธิดา สุดบรรทัด
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
498
  ภญ.
  สุดา วรกุลดำรงคชัย
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
499
  
  สุดารัตน์ วัลลีภานุวัฒน์
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
500
  นาย
  สุทธิพงศ์ สิมะบำรุงวงศ์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
501
  นาย
  สุธี ชีววัชรไพบูลย์
31
25
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
502
  ผศ.ดร.ภญ.
  สุนีย์ จันทร์สกาว
30
24
1,955.00
ยืนยันการบริจาค
503
  ภญ.
  สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
504
  ภญ.
  สุปิยา เหลืองอิงคะสุต
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
505
  
  สุพงษ์ เอกศิริพงษ์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
506
  ภญ.
  สุพาณี อำมฤคโชค
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
507
  พ.ต.ท.หญิง.
  สุพิน. โกศลบัณฑิตกูล
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
508
  ภญ.
  สุภา สิทธิมงคล
15
9
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
509
  นางสาว
  สุภาพร วรพารา
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
510
  นางสาว
  สุภาพร. ติพพะมงคล
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
511
  ภญ.
  สุภาภรณ์ ปราบหงส์
35
29
200.00
ยืนยันการบริจาค
512
  
  สุภาวดี อ่อนชื่น
14
8
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
513
  นาง
  สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
514
  นาง
  สุมาลี แจ่มใส
25
19
2,500.00
ยืนยันการบริจาค
515
  
  สุมาวดี ตระกูลธรรม
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
516
  
  สุมิตรา สุทธิไสย
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
517
  
  สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
518
  รศ.ดร.ภก.
  สุรพล นธการกิจกุล
18
12
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
519
  นาย
  สุรศักดิ์ ลิมปิติกรานนท์
07
1
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
520
  
  สุริยัน ปานเพ็ง
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
521
  
  สุวรรณา พานิชวงศ์
17
11
3,300.00
ยืนยันการบริจาค
522
  ภญ.
  สุวรรณา จารุนุช
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
523
  ภญ.
  สุวรรณา ชิวชรัตน์
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
524
  รศ.
  สุวรรณา เวชอภิกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
525
  นาง
  สุวรรณี พนมสุข
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
526
  
  สุวัสส์ จิรชุติวัตพงศ์
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
527
  
  สุวิดา อินถาก้อน
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
528
  
  สุวิทย์ คุวานันท์
21
15
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
529
  ภก.
  สุเทพ โภทชงรัก
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
530
  
  สุเมธ พาสว่าง
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
531
  นาย
  อดิศักดิ์ พรหมดวง
31
25
4,500.00
ยืนยันการบริจาค
532
  ภก.
  อติชาต อรุณไพโรจน์
23
17
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
533
  นาย
  อธิภู เจริญพิริยะนนท์
48
42
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
534
  นาง
  อนงค์ วิศวรุ่งฌรจน์
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
535
  นาง
  อนุตรา ฆังตระกูล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
536
  นาย
  อนุเทพ เลิศสกุลทอง
28
22
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
537
  ภก.
  อภิชัย ลิขิตมาศกุล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
538
  
  อภิชาติ-สายทิพย์ ยิ่งชูตระกูล
14
8
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
539
  ภก.
  อภิชาติ-สายทิพย์ ยิ่งชูตระกูล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
540
  น.ส.
  อภิรดี สิทธิวางค์กูล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
541
  ดร.
  อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
24
18
55,000.00
ยืนยันการบริจาค
542
  
  อมร สหเมธาพัฒน์
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
543
  
  อมรินทร์ เทพศิริอำนวย
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
544
  นาย
  อรรถพล อุดมวนิช
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
545
  
  อรรถพันธ์ จงจิรัฐิติการ
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
546
  นาง
  อรวรรณ จิตรวาณิช
16
10
38,000.00
ยืนยันการบริจาค
547
  น.ส.
  อรศิริ ศรีคุณ
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
548
  
  อรินทร อารีจันทวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
549
  ภญ.
  อริสรา เมืองคุ้ม
32
26
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
550
   อ.ดร.ภญ.
  อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
551
  นาง
  อังคณา ศรีนามวงศ์
22
16
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
552
  ภญ.
  อัจฉรา ทองดีแท้
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
553
  นาง
  อัจฉราวรรณ ประสาธนากร
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
554
  น.ส.
  อัญชลี ชมภู
43
37
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
555
  นาง
  อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
29
23
2,944.18
ยืนยันการบริจาค
556
  ภญ.
  อัญชลี เลาไพศาลวนิชศิริ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
557
  น.ส.
  อัมพวรรณ ศรีวิไล
25
19
2,000.39
ยืนยันการบริจาค
558
  
  อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาตร์เภสัชกรรม
0
0
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
559
  นาย
  อาวุธ สุทธิพงษ์
28
22
2,810.97
ยืนยันการบริจาค
560
  ภญ.
  อำไพ พฤติวรพงศ์กุล
36
30
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
561
  ภญ.
  อินทิรา วงศ์อัญมณีกุล
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
562
  ภก.
  อุดม รินคำ
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
563
  
  อุทัยวรรณ ตันประเสริฐ
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
564
  นาง
  อุษณีย์ คำประกอบ
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
565
  ภญ.
  อุไรวรรณ
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
566
  นาง
  อุไรวรรณ วรรณโพธิ์กลาง
31
25
2,112.00
ยืนยันการบริจาค
567
  นาง
  อุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
568
  ดร.ภญ.
  อโนมา เจริญทรัพย์
30
24
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
569
  ภญ.
  เกษมณี วิสุทธากุล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
570
  รศ.ภญ.
  เกษร นันทจิต
0
0
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
571
  น.ส.
  เกียรติสุดา ประเสริฐวัฒน์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
572
  
  เงิน รุ่น "รฤก" รหัส 31 รุ่น 25
31
25
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
573
  นาย
  เจริญ ตันชีวะวงศ์
07
1
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
574
  นาย
  เจริญ ศิรินาม
09
3
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
575
   ผศ.ดร.ภก.
  เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
43
37
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
576
  นาย
  เชิดชัย อริยานุชิตกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
577
  นาง
  เซาะเอ็ง ลิ้มวัชรากูล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
578
  นพ.
  เดชชัย กรมเกลี้ยง
14
8
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
579
  
  เถกิง-รัมภา ลักษณาภิรักษ์
18
12
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
580
  
  เทพิน จันทร์มหเสถียร
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
581
  นาย
  เทอดศักดิ์ ญาณโรจน์
28
22
10,019.00
ยืนยันการบริจาค
582
  นาง
  เทียมศิริ เติมรุ่งเรืองเลิศ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
583
  นางสาว
  เนติกานต์ อุดมศักดิ์
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
584
  ภญ.
  เนาวนิตย์ ทฤษฎิคุณ
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
585
  ภญ.
  เบญจมาศ บุดดาวงศ์
35
29
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
586
  นส
  เปรมจิตต์ จริยพงศ์ไพบูลย์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
587
  นาง
  เพชรรินทร์ ศาลิคุปต
24
18
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
588
  นาง
  เพ็ญศิริ เทอดเทพพิทักษ์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
589
  -
  เภสัช มช. รุ่นที่ 46
52
46
31,800.00
ยืนยันการบริจาค
590
  นส.
  เมทินี หลิมศิริวงษ์
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
591
  นาง
  เยาวภาลักษณ์ สินธุเชาวน์
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
592
  นาง
  เยาวเรศ สุเมธวานิชย์
31
25
450.00
ยืนยันการบริจาค
593
  นาย
  เรวัตร กิตติสยาม
16
10
3,800.00
ยืนยันการบริจาค
594
  ภก.
  เรืองศักดิ์ ตั้งเจริญไพศาล
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
595
  พลโท
  เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
596
  ภก.
  เสริมศักดิ์ ไพศาลธนากร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
597
  นาง
  เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร
28
22
2,810.87
ยืนยันการบริจาค
598
  
  เอกสิทธิ์ อุ่นศิริ
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
599
  
  เอื้อพร ไชยวรรณ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
600
  นาง
  แววใจ​ ไม้เลี้ยง
38
32
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
601
  นาย
  โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
602
  นาย
  โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
603
  นาย
  โชคชัย เล้ากอบกุล
31
25
11,100.00
ยืนยันการบริจาค
604
  
  โพยม วงศ์ภูวรักษ์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
605
  รศ.ภญ.ดร.
  โพยม วงศ์ภูวรักษ์
0
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
606
  
  โสพิศ บุญญานิตย์
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
607
  
  โสภณ วงศ์เกษมจิตต์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
608
  
  โสมศิริ ประทีปะจิตติ
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
609
  
  ใสสี ตียพันธ์
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
610
  นาย
  ไกรสุข เพชระบูรณิน
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
611
   พล.ต
  ไชย หว่างสิงห์
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
612
  ภก
  ไชยณรงค์ ปิณฑวิรุจน์
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
613
  ภก.
  ไชยสิน แสงประยูรพร
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
614
  นางสาว
  ไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์
27
21
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
615
  นาย
  ไพศาล ชอบประดิถ
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
616
  นาย
  ไพโรจน์ สุรัฐนันทศิริ
36
30
500.00
ยืนยันการบริจาค
617
  ภก.
  ไพโรจน์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
618
  
  ไม่ประสงค์ออกนาม
0
2,200.00
ยืนยันการบริจาค
619
  
  ไม่ประสงค์ออกนาม
0
53,609.00
ยืนยันการบริจาค
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (โดยประมาณ)
7,492,996.14
บาท
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (คิดเป็น % ของ 6,000,000 บาท)
124.88
%
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (ที่ยืนยันแล้ว)
7,492,996.14
บาท

สรุปการบริจาค


รหัสเข้า มช. ปี
จำนวนเงินที่บริจาค
  551,751.09
0
  328,000.00
07
  62,000.00
08
  120,000.00
09
  85,000.00
10
  220,000.00
11
  157,000.00
12
  200,000.00
13
  298,000.00
14
  1,025,000.00
15
  123,000.00
16
  112,000.00
17
  170,000.00
18
  392,481.00
19
  300,000.00
20
  3,000.00
21
  171,970.00
22
  188,000.00
23
  360,700.00
24
  176,500.00
25
  281,789.39
26
  377,500.00
27
  488,000.00
28
  392,072.97
29
  125,000.00
30
  73,846.00
31
  155,131.31
32
  41,500.00
33
  20,000.00
34
  2,000.00
35
  4,200.00
36
  2,500.00
37
  39,800.00
38
  24,000.38
39
  36,200.00
40
  127,000.00
41
  16,000.00
42
  55,555.00
43
  52,000.00
44
  43,000.00
45
  9,999.00
47
  22,700.00
48
  8,500.00
49
  1,000.00
50
  13,500.00
52
  31,800.00
53
  2,000.00
54
  2,000.00
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (โดยประมาณ)
7,492,996.14
บาท
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (คิดเป็น % ของ 6,000,000 บาท)
124.88
%
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (ที่ยืนยันแล้ว)
7,492,996.14
บาท

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play