“เป็นผู้ให้ ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน”


                        เชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมเป็นผู้ให้ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 รวมถึงใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ
                      ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 เป็นห้องปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพ หรือที่รู้จักกันในชื่อวิชา “Assay” ห้องปฏิบัติการนี้มีการใช้งานมานานกว่า 42 ปี จึงมีสภาพเก่าทรุดโทรม ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานและปลอดภัยในการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้งบประมาณในการปรับปรุงห้องที่แน่นอนอยู่ในระหว่างการประเมินราคา
ขั้นตอนการบริจาค

ท่านที่ร่วมบริจาคสามารถโอนเงินเข้าที่บัญชีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. โอนเงินร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการเรียนการสอน 55 ปี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 521-0-65400-1 สาขา ถนนสุเทพ


2. หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ (โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน)
3. หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้บริจาค
4. สำหรับใบเสร็จรับเงิน ทางคณะฯ จะจัดส่งให้ในภายหลังตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
5. ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
          - บุคคลธรรมดา สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
          - นิติบุคคล สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนฯ โทร. 0-5394-4386 หรือ email : rxcmu.anv@gmail.com
หรือ อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษืวิเศษ โทร.08-7182-5055

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบริจาค เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ใส่  " ไม่ประสงค์ออกนาม "


* (ข้อมูลเป็นความลับ ทางเราไม่ได้นำไปเผยแพร่ นำมาใช้เพื่อออกเอกสารลดหย่อนภาษีเท่านั้น)


* ไม่ต้องใส่ , คั่น เช่น 1,000 ให้กรอก 1000 เป็นต้นรายนามผู้บริจาค


ลำดับที
คำนำหน้า
นามผู้บริจาค
รหัสเข้า ปี
รุ่นที่
จำนวนเงินที่บริจาค
สถานะ
1
  
  
0
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
2
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
3
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
4
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
5
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
6
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
7
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
8
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
9
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
10
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
11
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
12
  ภก.
   จิรเมธ เลาหพูนรังษี
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
13
  นาย
   ณัฏฐโชติ สรรไพโรจน์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
14
   ผศ.ดร.ภญ.
   ดุจฤดี ชินวงศ์
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
15
  พ.อ.(ญ)
   พรทิพา จันทร์ณรงค์
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
16
  นาย
   ภรร์ชัย ลิมปิฐาภรณ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
17
  ภญ.
   ภาวิดา ลิ้มตระกูล
47
41
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
18
  ภก.
   ภูวนารถ เนาว์ชมภู
32
26
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
19
  
   วสันต์ ชัยวนิช
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
20
  นาย
   ศักดา ดาดวง
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
21
  นาง
   ศิริเพ็ญ พันธ์ศรีทุม
26
20
200,000.00
ยืนยันการบริจาค
22
  ผศ.ดร.ภก.
   สยาม แก้ววิชิต
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
23
  ภญ.
   สุดารัตน์​ โตแสงชัย
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
24
  
   สุธาทิพย์ กองเพชรวัฒนา
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
25
  รศ.ดร.ภญ.
   สุพร จารุมณี
18
12
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
26
  ภญ.
   อุมาพร ผจงรักษ์
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
27
  augvkzcgqn
  bscqmsjqnq
34
31
0.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
28
  fkodujtewm
  mwnzecssjy
34
31
0.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
29
  Miss
  Naowarat. Sananpanitchkul
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
30
  
  Rx 27 รหัส 3310
33
27
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
31
  ภญ.
  กชกร ขัตติวงค์
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
32
  ภญ.
  กนกพร นิวัฒนนันท์
23
17
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
33
  ภญ.
  กนกวรรณ เกียรติสิน
48
42
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
34
  
  กมลรัตน์ กองตาพันธุ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
35
  ภญ.
  กมลาพร พรหมพฤกษ์
29
23
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
36
  นาย
  กรกฎ ทิพย์รัตน์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
37
  
  กรกต ชัยฉกรรจ์
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
38
  นางสาว
  กรพินธุ์ ณ ระนอง
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
39
  นาง
  กรรณิการ์ ฟูอนันต์
16
10
9,500.00
ยืนยันการบริจาค
40
  ภญ.
  กรรณิการ์ เอกศักดิ์
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
41
  นาง
  กรองพรรณ บูลย์เวช
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
42
  
  กฤษฏิ์ ศรียานุวัตรกุล
17
11
12,000.00
ยืนยันการบริจาค
43
  ภญ.
  กฤษณา ภูตะคาม
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
44
  ภญ.
  กฤษณา วินิจธรรมกุล
21
15
970.00
ยืนยันการบริจาค
45
  
  กฤษดา​ มงคลธารณ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
46
  ภก
  กฤษรัตน์ แซ่เล้า
22
16
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
47
  รศ.ดร.ภญ.
  กัญญดา อนุวงศ์
29
23
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
48
  ภญ.
  กัญญา อภิธรรมสุนทร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
49
  ภญ.
  กาญจนา พานิช
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
50
  นางสาว
  กาญจนา หัตถสิน
29
23
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
51
  ภญ.
  กานดา ธรรมสุริยะ
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
52
  
  กำชัย ทวีทรัพย์
21
15
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
53
  
  กิตติ บุญฤทธิ์ศรีพงษ์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
54
  
  กิตติ ปัทมสัตยาสนธิ
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
55
  นาย
  กิตติ เตชะวิบูลย์ศักดิ์
16
10
38,000.00
ยืนยันการบริจาค
56
  นาย
  กุลวิทย์ เลาอโศก
28
22
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
57
  ภก.
  คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์
27
21
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
58
  นางสาว
  คนาวรรณ พจนาคม
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
59
  นาย
  คมน์ รุทธนานุรักษ์
31
25
7,000.00
ยืนยันการบริจาค
60
  ภก.
  คันธง อภิการพานิช
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
61
  
  คิลานปภา
47
41
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
62
  
  งาน RX CMU RUN 2019
0
389,277.02
ยืนยันการบริจาค
63
  
  จงกลนี ปิตาวรรณ
21
15
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
64
  
  จงรักษ์ คงแนวดี
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
65
  
  จรัล นาคมุกดาสมุทร
21
15
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
66
  ศ(พิเศษ) ดร.ภก.
  จอมจิน จันทรสกุล
0
0
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
67
  รศ.ดร.ภก.
  จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
18
12
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
68
  นาย
  จักราวุธ ภูวประภาชาติ
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
69
  นางสาว
  จันคนา บูรณะโอสถ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
70
  นาง
  จันทนา ลี้สวัสดิ์
24
18
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
71
  
  จันทนา ธรรมวีระพงษ์
17
11
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
72
  
  จันทนี อิทธิพานิชพงศ์
14
8
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
73
  
  จันทรกานต์ เทียนเงิน
21
15
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
74
  ภญ.
  จันทราวดี ศักดิ์อาภา
25
19
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
75
  ภญ.
  จันทร์เพ็ญ ตั้งตระกูล
09
3
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
76
  นาง
  จันทร์เพ็ญ วิศิษฏ์พงศ์
28
22
2,810.05
ยืนยันการบริจาค
77
  
  จารุนันท์ จูพานิช
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
78
  นาง
  จิตติมา ธิติไพศาล
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
79
  พล.ต.ญ
  จิตรา คูวัฒนสุชาติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
80
  นาง
  จิตรา วงศ์วัฒนะเดช
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
81
  ภญ.
  จิตรเลขา แสนวัง
40
34
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
82
  นาย
  จิตเทพ กิจเกษตรไพศาล
28
22
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
83
  นาง
  จินตนา แสงพรม
31
25
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
84
  นาง
  จินตนา สุนทรวิวัฒน์
25
19
5,700.00
ยืนยันการบริจาค
85
  นาง
  จิรพร เมธีโชติเศรษฐ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
86
  นางสาว
  จิราพร กันทา
28
22
2,810.07
ยืนยันการบริจาค
87
  ภญ.
  จิราพร เกษศิลป์
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
88
  นางสาว
  จิราภรณ์. ชุติมากุลทวี
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
89
  น.ส.
  จุฑาลักษณ์ อสัมภินวัฒน์
45
39
999.00
ยืนยันการบริจาค
90
  ภญ.
  จุรีพร อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
91
  นาง
  จุรีย์ ศุภภาววิสิฐ
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
92
  น.ส.
  จุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
93
  นางสาว
  ฉันทลักษณ์ ศรีไทย
28
22
2,810.11
ยืนยันการบริจาค
94
  ภญ.
  ชญาณิศา สกุลหาญ
41
35
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
95
  ผศ.ดร.
  ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
96
  ผศ.ดร
  ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
33
27
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
97
  ภญ.
  ชนิตา พรหมใจรักษ์
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
98
  ภญ.
  ชบาไพร โพธิ์สุยะ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
99
  ภญ.
  ชมรมพร ศรีนวล
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
100
  
  ชลลดา โล่ห์สถาพรพิพิธ
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
101
  ภก.
  ชวรัตน โชตธีรประภา
18
12
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
102
  นาย
  ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
28
22
2,810.13
ยืนยันการบริจาค
103
  นาง
  ช่อฟ้า โอพรสวัสดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
104
  ภญ.
  ชัชรีย์ ธีระไพรพฤกษ์
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
105
  นาย
  ชัยพัฒน์ ธิตะจารี
28
22
2,810.14
ยืนยันการบริจาค
106
  ภก.
  ชัยวัฒน์ นพมณีไพศาล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
107
  นาย
  ชัยวัฒน์​ สิงห์​หิรัญ​นุสรณ์​
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
108
  ภก.
  ชัยวัฒน์ เมธีวีรังสรรค์
23
17
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
109
  
  ชาญชัย จารุภาชน์
17
11
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
110
  นาย
  ชาญณรงค์ เตชะอังกูร
18
12
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
111
  นาย
  ชานนท์ เนติสิงหะ
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
112
  นางสาว
  ชานินันท์ เรืองอารักษ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
113
  นาย
  ชาลี เนติสิงหะ
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
114
  นาง
  ชุฎาพร โอภาสพสุ
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
115
  นางสาว
  ชุดา จิตตสุโภ
41
35
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
116
  
  ชุติมา เทพสุธรรม
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
117
  ภก.
  ชูชัย เจียรสกุลผล
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
118
  
  ชูชาติ พานิชกุล
14
8
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
119
  ภก.
  ชูชาติ วิชิต
24
18
500.00
ยืนยันการบริจาค
120
  ภก.
  ชูเกียรติ ชัยฤทธิเลิศ
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
121
  นางสาว
  ชไมพร โยธาวุธ
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
122
  น.ส.
  ญานี พงษ์ไพบูลย์
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
123
  นางสาว
  ฐิตินันท์ ไชยวงศ์
44
38
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
124
  
  ฐิติพร สุแก้ว
42
36
550.00
ยืนยันการบริจาค
125
  ภญ.
  ฐิติมา ทองคำ
25
19
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
126
  ภก.
  ณรงค์ ปัญญาศรีเลิศ
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
127
  ภญ.
  ณรัชฎา จรรยานุภาพ
25
19
2,558.00
ยืนยันการบริจาค
128
  
  ณัฎฐิยาพร ไชยาโส
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
129
  นาง
  ณัฏฐิรา ขาวละมัย
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
130
  นาง
  ณัฐฐิยา ปันภัทรทรัพย์
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
131
  
  ณัฐพร สุดสุข
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
132
  
  ณัฐพล ปาลี
42
36
1,400.00
ยืนยันการบริจาค
133
  นาย
  ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์
31
25
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
134
  นส
  ณัฐรดา ปัญญาถิรพัน
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
135
  
  ณัฐวุฒิ เหล่าวีระกูล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
136
  นางสาว
  ณิชธิมา ร้ตนพันธ์
45
39
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
137
  ภก.
  ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
12
6
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
138
  ภญ.
  ดร.ประสาน มานิตพิสิฐกุล
13
7
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
139
  ภญ.
  ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกูล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
140
  นางสาว
  ดรุณี หงษ์วิเศษ
32
26
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
141
  รศ.
  ดวงพร วินิจกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
142
  รศ.
  ดวงพร วินิจกุล
0
0
45,000.00
ยืนยันการบริจาค
143
  รศ.
  ดวงสมร ลิมปิติ
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
144
  ผศ.ดร.ภญ.
  ดวงใจ ดวงฤทธิ์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
145
  
  ดวงใจ วิจารณปัญญา
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
146
  
  ดาวรุ่ง คำวงศ์
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
147
  
  ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์
14
8
1,400.00
ยืนยันการบริจาค
148
  
  ดุริยศักดิ์ พันธุ์​ชารี​
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
149
  ภญ.
  ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
150
  นาย
  ถาวร จิรถาวรกุล
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
151
  
  ทนุชาติ จักษุพา
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
152
  
  ทรงชัย พิทักษ์รณชัย
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
153
  นาย
  ทรงภูมิ สรรไพโรจน์
31
25
3,100.31
ยืนยันการบริจาค
154
  ผศ.ดร.ภก.
  ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
155
  นาง
  ทรงศิริ ต้นพิริยะพงษ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
156
  นาย
  ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
16
10
9,500.00
ยืนยันการบริจาค
157
  
  ทวีศักดิ์​ อุทัยธรรมรัตน์​
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
158
  นาย
  ทศพล วิทิตกพัทธ์
29
23
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
159
  ภญ.
  ทศมาศ ไชยรินทร์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
160
  
  ทัศนีย์ จรุงวัฒนา
17
11
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
161
  ภญ.
  ทาริกา จิรสุวรรณกุล
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
162
  
  ทินกร ปิยะกุลชัยเดช
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
163
  นางสาว
  ทิพย์วารี ปวนสุรินทร์
50
44
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
164
  ภญ.
  ทิพสุดา อู่วุฒิพงษ์
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
165
  น.ส.
  ทิพากร วังคะวงษ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
166
  
  ทีมสอนดีเด่น กระบวนวิชา 463512 : เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 2
0
0
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
167
  นาย
  ธนกร ลี้ประเสริฐ
48
42
500.00
ยืนยันการบริจาค
168
  นาย
  ธนชัย ตันติไพบูลย์วงศ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
169
  นาง
  ธนัญญา ถาน้อย
39
33
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
170
  ภญ.
  ธนัท เกษตระทัต
47
41
500.00
ยืนยันการบริจาค
171
  
  ธนากร รัตนพานี
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
172
  นาย
  ธราวัฒน์ ทาระวรรณ
40
34
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
173
  
  ธฤษวรรณ สมานพันธุ์
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
174
  ภก.
  ธวัช ทวีสุขเสถียร
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
175
  ภก.
  ธวัช สีมาพลกุล
13
7
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
176
  นาง
  ธัญยธรณ์ เมธาชัยวิวัฒน์
34
28
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
177
  นาย
  ธาดาสรณ์ ชุ่มอินทรจักร์
37
31
8,000.00
ยืนยันการบริจาค
178
  
  ธานี อัตวินิจตระการ
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
179
  นาย
  ธานี ลังกาพินธุ์
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
180
  ภญ. ดร.
  ธารกมล จันทร์ประภาพ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
181
  นางสาว
  ธีรธร มโนธรรม
28
22
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
182
  ภก.
  ธีรพงศ์ เลิศชูสกุล
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
183
  
  ธีรยุทธ ลีศิริพัฒนากุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
184
  ภก.
  ธีระพงษ์ อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
185
  
  ธีระวัตร ชาวปากน้ำ
17
11
1,700.00
ยืนยันการบริจาค
186
  
  ธีราภร์ เอกบุตร
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
187
  นางสาว
  นงลักษณ์ ลี้อิสสรพงษ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
188
  
  นพพร เขมะโยธิน
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
189
  นส.
  นพมาศ จันทร์ละออ
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
190
  นางสาว
  นพวรรณ ตังคณานุกูลชัย
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
191
  นาง
  นภวรรณ เจียรพีรพงศ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
192
  ภญ.
  นภาพร ศิริอังกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
193
  นางสาว
  นรารัตน์ ศรไชย
30
24
2,400.00
ยืนยันการบริจาค
194
  
  นรินทร์ อภิญญาณกุล
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
195
  นาย
  นริศร์ ไชยะคำ
25
19
10,015.00
ยืนยันการบริจาค
196
  นาย
  นรเทพ เอี่ยมแก้ว
24
18
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
197
  
  นฤป-มณี
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
198
   ผศ.ดร.ภญ.
  นฤพร สุตัณฑวิบูลย์
30
24
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
199
  นาง
  นฤมล ขันตีกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
200
  นาย
  นฤมิต ภูษา
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
201
  
  นลินี ฉันทรุจิกพงศ์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
202
  ภญ.
  นลินี บุญชิต
22
16
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
203
  นาง
  นวภรณ์​ สมิหลัง
28
22
10,000.27
ยืนยันการบริจาค
204
  นาง
  นวรัตน์ เลาอโศก
28
22
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
205
  ภญ.
  นวลศรี ศรีรุ่งโรจน์
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
206
  
  นส.ธนวดี สร้อยสุวรรณ
39
33
200.00
ยืนยันการบริจาค
207
  
  นัทธอรรถ กุลกาญจนาธร
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
208
  
  นันทวุฒิ จันทร์เจริญ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
209
  น.ส.
  นันทิยา แก้วพุฒ
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
210
  ภญ
  นางกัญธิดา ตันเจริญ
25
19
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
211
  ภญ.
  นางสาวนฤมล สังฆรัตน์
50
44
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
212
  
  นายพรศักดิ์-นางธีรดา ศุภโชคชัยวัฒนา
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
213
  ภก.
  นิคม ภัทรพันธ์พงค์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
214
  
  นิจพร วิระสันติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
215
  นาง
  นิตยา เจริญศรี
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
216
  
  นิธิพงษ์ จารุรักษา
42
36
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
217
  นาง
  นิธิพร​ ไกร​ทอง​
38
32
1,000.38
ยืนยันการบริจาค
218
  ภก.
  นิพนธ์ ตุวานนท์
07
1
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
219
  นาง
  นิฤมล ปัญจวรรณ์
25
19
5,017.00
ยืนยันการบริจาค
220
  ดร.ภก.
  นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
12
6
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
221
  
  นิวัฒน์ ตั้งกิจเกียรติกุล
17
11
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
222
  นาง
  นิสา โมฬี
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
223
  ภญ.
  นุชจรินทร์ ไชยณรงค์
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
224
  
  บริษัท จุฑามาศ กรุ๊ป จำกัด
19
13
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
225
  
  บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
226
  
  บริษัท สกินอัส แอลโอซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19
13
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
227
  
  บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน 4 ล้านบาทสำหรับซื้อรถบัสคณะเภสัชศาสตร์
0
0.00
ยืนยันการบริจาค
228
  
  บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
0
0
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
229
  ภญ.
  บัณฑิตา ธีรวงศ์กิจ
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
230
  
  บุญสิน ลิ้มอุดมพร
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
231
  
  บุณฑริกา ธนะสมบัติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
232
  น.ส.
  บุผา ก้องวัฒนโกศล
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
233
  ภญ.
  บุษบง จำเริญดารารัศมี
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
234
  รศ.ดร.ภญ.
  บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
235
  นาง
  บุษบา เผ่าทองจีน
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
236
  นาย
  ปกรชัย ดีเป็นธรรม
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
237
  ภญ.
  ปณิตา จันทปัชโชติ
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
238
  ภญ.
  ปทิดา รัตนอารีกุล
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
239
  นางสาว
  ปพิชญา ทองรอด
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
240
  นางสาว
  ปภาดา ชัยฤทธิเลิศ
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
241
  นาย
  ประคองชัย ปิติชัยชาญ
26
20
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
242
  
  ประจักร์ ประสิทธิเมตต์
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
243
  น.ส.
  ประดิษฐา สันติกุล
31
25
3,300.00
ยืนยันการบริจาค
244
  นางสาว
  ประทิน สุวรรณประกาย
36
30
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
245
  
  ประทุมพร บุญตระกูลพูนทวี
21
15
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
246
  
  ประธาน สมฤทธิ์
28
22
2,810.34
ยืนยันการบริจาค
247
  นาง
  ประภัสสร ทิพย์รัตน์
31
25
2,138.00
ยืนยันการบริจาค
248
  
  ประภาพันธ์ ลีอังกรูเสถียร
14
8
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
249
  นาง
  ประภาศรี ชุ่มภิรมย์
28
22
2,810.00
ยืนยันการบริจาค
250
  
  ประภาส วุฒิกรวิภาค
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
251
  ภก.
  ประมุข ทองสุข
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
252
  ภก.
  ประยุทธ์ เจียรจินดา
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
253
  
  ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
254
  
  ประสงค์ พงษธา
14
8
6,100.00
ยืนยันการบริจาค
255
  นาย
  ประสงค์ ยอดเพ็ชผ่องศรี
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
256
  รศ.
  ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
257
  นาย
  ประเสริฐ กิตติประภัสร์
27
21
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
258
  นาย
  ประเสริฐ หวานยิ่ง
27
21
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
259
  ดร.ภก.
  ปรัชญา ทิพย์ดวงตา
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
260
  นางสาว
  ปราณี วัฒนาศรีโรจน์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
261
  
  ปริยา ตันติพัฒนานันท์
14
8
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
262
  ภก.
  ปรีชา วรรณพาหุณ
20
14
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
263
  
  ปอลิน ศรีสมวงศ์
14
8
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
264
   ภญ.
  ปัญญรัตน์ เตโชฬาร
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
265
  
  ปัณชญา กัญญเทพ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
266
  นาย
  ปัณณวิชญ์ จิตเมธีพงษ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
267
  ภญ.
  ปานทิพย์ วัชรานาถ
25
19
1,999.00
ยืนยันการบริจาค
268
  
  ปารวี ช่วยพัฒน์
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
269
  
  ปิยพร บุณยวัฒน
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
270
  นางสาว
  ปิยฤดี ฉายแสงมงคล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
271
  นาย
  ปิยวัฒน์ เมฆแดง
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
272
  
  ผ่องศรี รุ่งเรืองธนสาร
18
12
29,980.00
ยืนยันการบริจาค
273
  ภญ.
  ผานิต สมิทธารักษ์
10
4
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
274
  ภก.
  พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
32
26
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
275
  ภก.
  พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
32
26
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
276
  ภก.
  พงศ์พันธุ์ ธรรมวิทยากุล
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
277
  นาย
  พงษ์ดนัย คำแสน
28
22
10,039.00
ยืนยันการบริจาค
278
  
  พงษ์ศิลป เนติสิงหะ
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
279
  
  พรชนัน ชูเกียรติศิริ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
280
  ภญ.
  พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
281
  ภญ.
  พรทิพย์ เหล่าประชาสกุล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
282
  ภญ.
  พรทิพย์ เหล่าประชาสกุล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
283
  ภญ.
  พรประภา ซื่อสมศักดิ์
35
29
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
284
  
  พรพรรณ โพธิลิ้มธนา
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
285
  
  พรพิณิฐ พิหาร
42
36
900.00
ยืนยันการบริจาค
286
  รศ.ดร.
  พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
21
15
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
287
  นาง
  พรรณวิภา รมณารักษ์
31
25
3,160.00
ยืนยันการบริจาค
288
  นางสาว
  พรรณี คลอวุฒิวัฒน์
27
21
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
289
  นาง
  พรรณี ศรีบุญซื่อ
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
290
  นาง
  พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
291
  ภญ.
  พรศรี ตันตินิติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
292
  
  พฤกษา หาญสวธา
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
293
  ภก
  พลวัต อนุศาสน์สิริ
28
22
2,810.72
ยืนยันการบริจาค
294
  นาย
  พลแก้ว วัชรชัยสุรพล
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
295
  นาง
  พัชรา มงคลพร
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
296
  นาง
  พัชรา วัชระชัยสุรพล
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
297
  น.ส.
  พัชรินทร์ กอศิริวรชัย
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
298
  
  พัชรินี ตรังรัฐพิทย์
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
299
  นางสาว
  พิชญาพร รัศมี
48
42
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
300
  
  พิชา อำมาตย์มณี
29
23
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
301
  นาย
  พิพิธ เอนกนิธิ
28
22
150,000.00
ยืนยันการบริจาค
302
  รศ.ดร.ภญ.
  พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
0
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
303
  
  พิมพ์ชนก จรุงจิตร
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
304
  นางสาว
  พิมพ์พิมล เจือกโว้น
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
305
  นาง
  พิลาสินี นนทกิจไพศาล
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
306
  ภก.
  พิษณุ แสงรัตน์
40
34
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
307
  นาย
  พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต
29
23
2,055.82
ยืนยันการบริจาค
308
  ภก.
  พิสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
23
17
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
309
  นาย
  พิเชษฐ์ แสนสะวะ
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
310
  นาย
  พีรยุทธ ปิ่มหทัยวุฒิ
16
10
7,500.00
ยืนยันการบริจาค
311
  ภก.
  ภก.ชูชัย และนางสกุลยา เจียรสกุลผล
23
17
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
312
  
  ภก.นรินทร์ และภญ.กรรณิกา อุไรเลิศประเสริฐ
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
313
  
  ภก.บรรหาร ต้นธีรวงศ์ รุ่น 2 รหัสเข้า 08 และภญ.รุจิรา ต้นธีรวงศ์ รุ่น 6 รหัส 12
08
2
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
314
  
  ภก.พิพิธ เอนกนิธิ
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
315
  ภก.
  ภก.วันชัย ซอยชนะวัฒนา
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
316
  
  ภก.สุภชัย พงศ์วิไลรัตน์ และ ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
317
  
  ภก.สุรพล งามวิไลรัตน์ รหัส 08/รุ่น 2และ ภญ.ดวงพร ขัยจำรูญพันธุ์ รหัส 09/รุ่น 3
08
2
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
318
  
  ภก.อนุชิต สันประเสริฐ และภญ.ชัญญา สันประเสริฐ
30
24
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
319
  นาย
  ภก.เทอดเกียรติ พรหมสอน
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
320
  ภญ.เสาวภา พรรณรายน์
  ภญ.เสาวภา พรรณรายน์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
321
  นางสาว
  ภรณ์ทิพย์ ลิ้มสุวรรณ
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
322
  นางสาว
  ภัทรพร ตั้งสุจริต
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
323
  นาง
  ภัทรภร องค์วรรณดี
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
324
  นางสาว
  ภัทรวรรณ ไต่วัลย์
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
325
  นาง
  ภัทรา นวลคำ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
326
  นาง
  ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
327
  น.ส.
  ภัทริยา คุรุภากรณ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
328
  นาง
  ภัสศิริ วงศ์สิริลักษณ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
329
  
  ภาคภูมิ หฤทัยพันธ์
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
330
  
  ภาคภูมิ เต็งอำนวย
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
331
  
  ภานิชา กิตติรังสิ
42
36
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
332
  นาง
  มณฑนา ธีรจันทรานนท์
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
333
  
  มณีรัตน์ เลาห์อุทัยวัฒนา
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
334
  นาง
  มนิกา ลิขิตเสถียร
28
22
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
335
  
  มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
336
  
  มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
337
  
  มัลลิกา งามวงศ์วาน
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
338
  นาย
  มานิตย์ ทวีหันต์
27
21
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
339
  นาง
  มานี ดำรงค์ศักดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
340
  นางสาว
  มานี เหลืองธนะอนันต์
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
341
  
  มาลัย ทวีโชติภัทร์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
342
  
  ยงยุทธ กิจศรีนภดล
18
12
5,001.00
ยืนยันการบริจาค
343
  ดร.ภก.
  ยศนันต์ กอบพึ่งตน
40
34
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
344
  
  ยุทธการ หาญอิทธิกุล
17
11
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
345
  นาย
  ยุทธชัย จันทภา
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
346
  นางสาว
  ยุพิน นำปูนศักดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
347
  ภญ.
  ยุวดี กิตติปัญญางาม
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
348
  
  รจิตา พรินทรากุล
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
349
  
  รณชัย จำปาสัก
19
13
40,000.00
ยืนยันการบริจาค
350
  ภญ.
  รวิมาศ ปรมศิริ
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
351
  ภญ.
  รวิวรรณ ไชยสิทธิ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
352
  นาย
  รศ.ภญ.วราภรณ์ ปัณณวลี
44
38
40,000.00
ยืนยันการบริจาค
353
  
  รศ.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
0
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
354
  ผศ.ดร.ภญ
  รังษินี พงษ์ประดิษฐ
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
355
  รศ.ภญ.ดร.
  รัตติมา จีนาพงษา
30
24
2,051.00
ยืนยันการบริจาค
356
  นาง
  รัตนรรณ จิตรเอื้อใจสุข
26
20
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
357
  นางสาว
  รุ่งทิวา หมื่นปา
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
358
  น.ส.
  รุจิรา​ กันทาสืบ
39
33
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
359
  
  รุจิรา ปัญญา
42
36
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
360
  
  รุ่น 36 รหัสเข้า 42
42
36
23,905.00
ยืนยันการบริจาค
361
  
  รุ่น RX 18
0
165.07
ยืนยันการบริจาค
362
  
  ละออ นวลละออง
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
363
  น.ส.
  ลักขณา ณ สุวรรณ
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
364
  นางสาว
  ลักขณา ลี้อิสสรพงษ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
365
  รศ.ดร.ภญ.
  ลัดดา วงศ์พายัพกุล
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
366
  น.ส.
  ลาวัณย์ บุนะจินดา
31
25
12,031.00
ยืนยันการบริจาค
367
  
  วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
368
  ภญ
  วจี วัฒนศรี
49
43
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
369
  
  วชิระ ตันติพันธ์พิพัฒน์
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
370
  ดร.ภญ.
  วธู พรหมพิทยารัตน์
37
31
5,900.00
ยืนยันการบริจาค
371
  นางสาว
  วนิชา สุประดิษฐอาภรณ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
372
  นส
  วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล
24
18
3,100.00
ยืนยันการบริจาค
373
  นส.
  วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
374
  
  วรธิมา สีลวานิช
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
375
  
  วรพจน์ อนันต์วิจิตร
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
376
  น.ส.
  วรรณวิลัสดี กรคุณาพัทธ์
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
377
  ภญ.
  วรรณา นิละวัฒนาศุข
28
22
28,100.60
ยืนยันการบริจาค
378
  นางสาว
  วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
379
  นาง
  วรรณาภรณ์ อุ่นอนงค์
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
380
  ภญ.
  วรรณี
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
381
  ภญ.
  วรวรรณ บุญโญ
37
31
900.00
ยืนยันการบริจาค
382
  ภญ.
  วรวรรณ เลาหพูนรังษี
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
383
  ภญ.
  วริสรา ทักษิณ
47
41
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
384
  
  วรุวรรณ ประไพตระกูล (Waruwan Sprockel)
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
385
  ภญ.
  วลัยลักษณ์ เมธาภัทร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
386
  รศ.ดร.ภญ.
  วัชรี  คุณกิตติ
23
17
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
387
  
  วัชรีพร รถทอง
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
388
  นาย
  วัชเรพงษ์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
53
47
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
389
  
  วัฒนา รัตนเมธาชาติ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
390
  นาย
  วัฒนา อุษณาจิตต์
15
9
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
391
  
  วัฒนีย์ ตระกูลสมบัติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
392
  ภญ.
  วันดา พงษ์ไพโรจน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
393
  
  วันดี ญาณไพศาล
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
394
  ภญ.
  วันทนีย์ เหล่าประภัสสร
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
395
  ภญ.
  วัลยา เอี่ยมศิราโรจน์ (เลาหสถิรวงศ์)
10
4
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
396
  
  วัลลีย์ มิตรมโนชัย
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
397
  ภญ.
  วัลลีย์ สังข์ศิริ
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
398
  นาง
  วารุณี บูรณวิเชียร
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
399
  น.ส.
  วารุณี เจือสันติกุลชัย
32
26
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
400
  ภญ.
  วาสนา เตชะธีราวัฒน์
23
17
13,000.00
ยืนยันการบริจาค
401
  ศาสตราจารย์
  วิจิตรา ทัศนียกุล
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
402
  นาย
  วิทยา จันทร์ศิริโพธา
16
10
5,700.00
ยืนยันการบริจาค
403
  ภก.
  วิทูรย์ ภิรมย์โสภา
13
7
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
404
  
  วินัย ศิลปวิศวนนท์
14
8
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
405
  ภก.
  วิบูลย์ จรรยานุภาพ
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
406
  น.ส.
  วิมลนาถ สุขสมัย
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
407
  ภญ.
  วิยะดา สนธิชัย
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
408
  นาย
  วิรงค์ วณิชย์นิรมล
27
21
200,000.00
ยืนยันการบริจาค
409
  รศ.ดร.ภก.
  วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
410
  นาย
  วิศิษฎ์ บำรุงกิจ
08
2
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
411
  ภก.
  วิศิษฏ์ กฤติยานันท์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
412
  
  วิโรจน์ ทิสะเส
18
12
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
413
  ภก.
  วิโรจน์ สิงห์ธรรมรักษ์
11
5
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
414
  นาย
  วิโรจน์ สุนทรวิวัฒน์
24
18
9,900.00
ยืนยันการบริจาค
415
  นาย
  วิโรจน์ เงินประกายรัตน์
25
19
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
416
  ภญ.
  วิไลวรรณ พุทธันบุตร
32
26
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
417
  นาย
  วีรวัฒน์ มีแก้ว
28
22
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
418
  ภก.
  วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
419
  ภก.
  วีระ คงเจริญสมบัติ
23
17
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
420
  นาย
  วีระยุทธ คุณาศิริรัตน์
26
20
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
421
  ภก
  วีระวุฒิ เจริญจิตติชัย
22
16
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
422
  ภก.
  วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
423
  ภก.
  วุฒิชัย ตั้งปัญญารัช
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
424
  
  วไล อมาตยกุล
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
425
  
  วไล อมาตยกุล
0
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
426
  ภญ.
  ศตพร. ภิรมย์โสภา
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
427
  นาย
  ศรศิลป์ กลิ่นเกษร
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
428
  นาง
  ศรีศรัญญา ธรรมาภรณ์
31
25
1,971.00
ยืนยันการบริจาค
429
  ภญ
  ศรีสุธา ปี่มณี
27
21
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
430
  นางสาว
  ศศิธร ชินฤทธิดำรง
50
39
500.00
ยืนยันการบริจาค
431
  
  ศศิธร อุณหวุฒิ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
432
  
  ศศิธร เจริญวิทย์
14
8
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
433
  นาย
  ศักดา ดาดวง
26
20
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
434
  ภก.
  ศักดิ์ชัย อัษญคุณ
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
435
  นาง
  ศิรินทร พิศุทธานันท์
31
25
1,889.00
ยืนยันการบริจาค
436
  
  ศิริพร โอโกโนกิ
17
11
4,500.00
ยืนยันการบริจาค
437
  
  ศิริมา ภู่พานิช
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
438
  น.ส.
  ศิริรัตน์ สุวิทย์สกุลวงศ์
31
25
980.00
ยืนยันการบริจาค
439
  นาย
  ศิวดล อัคเส
44
38
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
440
  นาง
  ศิวพร วิญญา
28
22
2,810.70
ยืนยันการบริจาค
441
  
  ศิษย์เก่ารุ่น กัลปกานต์ รุ่นที่ 31
37
31
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
442
  ภก
  ศุภชัย ศุภคติสันติ์
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
443
  
  ศุภรัตน์ ออประเสริฐ
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
444
  น.ส.
  ศุภางค์ คนดี
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
445
  นาง
  สถาพร. ประสพทรัพย์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
446
  เภสัชกร
  สมกิจ สุรินทร์รัฐ
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
447
  
  สมควร รัตนสะอาด
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
448
  
  สมจิตต์ ใจวิถี
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
449
  
  สมจิตร อังอำนวยศิริ
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
450
  ภก.
  สมชัย นภาพงษ์จันทรา
25
19
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
451
  ภก.
  สมชัย สุทธิกุลสมบัติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
452
  
  สมชาย ฐิตินันทวรรณ
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
453
  นาย
  สมชาย ฟื้นฟูไพศาล
24
18
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
454
  ภก.
  สมชาย ล่อใจชน
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
455
  ภก.
  สมชาย ศิรมลพิวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
456
  
  สมชาย สุทัศน์วรวุฒิ
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
457
  ภญ.
  สมบุญ จารุรัตนเกื้อ
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
458
  
  สมบุญ บุญส่งเสริมสุข
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
459
  
  สมบูรณ์ วงศ์สุภา
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
460
  ภก.
  สมพงษ์ ปอแก้ว
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
461
  
  สมพงษ์ วุฒิอดิเรก
30
24
440.00
ยืนยันการบริจาค
462
  
  สมพล วุฒิกรวิภาค
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
463
  
  สมยศ โพธิลิ้มธนา
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
464
  นาง
  สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
465
  ภญ.
  สมศรี ฉัตรศิริวัฒนา
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
466
  นาย
  สมศักดิ์ ชูสกุล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
467
  นาย
  สมศักดิ์ ตั้งวิจิตรสกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
468
  ภก
  สมศักดิ์ วัฒกาภา
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
469
  ภก.
  สมศักดิ์ ศิรินภาพันธ์
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
470
  ภก.
  สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
471
  นาย
  สมศักดิ์. กิติวิริยะกุล
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
472
  ภก.
  สมิทธ์ แสงศุภวานิช
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
473
  ภก.
  สมเกียรติ มหพันธ์
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
474
  
  สมเกียรติ ลีมะสวัสดิ์
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
475
  
  สมเดช ตั้งศิลวัฒนกุล
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
476
  พลตรี
  สมโชค แดงบรรจง
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
477
  
  สมใจ ศรีรุ่งธรรม
21
15
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
478
  ภญ.
  สมใจ แสงสว่างสัจกุล
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
479
  รศ.ภญ.ดร.
  สรกนก วิมลมั่งคั่ง
41
35
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
480
  นาย
  สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
13
7
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
481
  นาย
  สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
482
  
  ส่องแสง องค์มหัทมงคล
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
483
  พลโท
  สังสิทธิ์ วรชาติกุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
484
  ภก
  สัญญา กลิ่นอวล
08
2
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
485
  น.ส.
  สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์
31
25
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
486
  
  สัมพันธ์ เทียนวิจิตร
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
487
  นาย
  สาธิน ศรีนวล
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
488
  
  สามารถ รัตนาธรรมวัฒน์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
489
  นาย
  สายชล พิมพ์เกาะ
31
25
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
490
  นาย
  สารัช ศรีนพรัตน์วัฒน
31
25
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
491
  นาง
  สาริศ​า​ จันทร์​ส​ั​ชนา​ลัย​
29
23
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
492
  
  สำราญ ทองศิริ
17
11
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
493
  
  สำเภา ดำเนินพิริยะกุล
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
494
  นาย
  สิทธิชัย รัตนศิริมณีเวทย์
31
25
16,900.00
ยืนยันการบริจาค
495
  นาย
  สิทธิพงษ์ เหมืองสิน
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
496
  นาง
  สินีนาถ เหลืองสนิท
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
497
  น.ส.
  สิริกานต์ ตั้งศรีอนุกุล
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
498
  น.ส.
  สิรินทร์ นาถอนันต์
39
33
12,000.00
ยืนยันการบริจาค
499
  นาง
  สิริพรรณ ทวีมั่นคงทรัพย์
29
23
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
500
  
  สิริอร โตอนันต์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
501
  นาง
  สุกัญญา. นันท์ชัย
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
502
  ภญ.
  สุกุสรา โพนสิงห์
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
503
  ภญ.
  สุขศรี อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
504
  ภญ.
  สุคนธา ศิรมลพิวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
505
  ภญ.
  สุจิตรา อัศวเสรี
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
506
  
  สุชาติ ตันอารีย์
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
507
  ภก
  สุชาติ วัฒนศิริชัยกุล
33
27
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
508
  นาง
  สุดธิดา สุดบรรทัด
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
509
  ภญ.
  สุดา วรกุลดำรงคชัย
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
510
  
  สุดารัตน์ วัลลีภานุวัฒน์
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
511
  นาย
  สุทธิพงศ์ สิมะบำรุงวงศ์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
512
  นาย
  สุธี ชีววัชรไพบูลย์
31
25
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
513
  ผศ.ดร.ภญ.
  สุนีย์ จันทร์สกาว
30
24
1,955.00
ยืนยันการบริจาค
514
  ภญ.
  สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
515
  ภญ.
  สุปิยา เหลืองอิงคะสุต
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
516
  
  สุพงษ์ เอกศิริพงษ์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
517
  ภญ.
  สุพาณี อำมฤคโชค
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
518
  พ.ต.ท.หญิง.
  สุพิน. โกศลบัณฑิตกูล
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
519
  ภญ.
  สุภา สิทธิมงคล
15
9
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
520
  นางสาว
  สุภาพร วรพารา
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
521
  นางสาว
  สุภาพร. ติพพะมงคล
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
522
  ภญ.
  สุภาภรณ์ ปราบหงส์
35
29
200.00
ยืนยันการบริจาค
523
  
  สุภาวดี อ่อนชื่น
14
8
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
524
  นาง
  สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
525
  นาง
  สุมาลี แจ่มใส
25
19
2,500.00
ยืนยันการบริจาค
526
  
  สุมาวดี ตระกูลธรรม
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
527
  
  สุมิตรา สุทธิไสย
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
528
  
  สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
529
  รศ.ดร.ภก.
  สุรพล นธการกิจกุล
18
12
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
530
  นาย
  สุรศักดิ์ ลิมปิติกรานนท์
07
1
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
531
  
  สุริยัน ปานเพ็ง
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
532
  
  สุวรรณา พานิชวงศ์
17
11
3,300.00
ยืนยันการบริจาค
533
  ภญ.
  สุวรรณา จารุนุช
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
534
  ภญ.
  สุวรรณา ชิวชรัตน์
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
535
  รศ.
  สุวรรณา เวชอภิกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
536
  นาง
  สุวรรณี พนมสุข
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
537
  
  สุวัสส์ จิรชุติวัตพงศ์
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
538
  
  สุวิดา อินถาก้อน
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
539
  
  สุวิทย์ คุวานันท์
21
15
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
540
  ภก.
  สุเทพ โภทชงรัก
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
541
  
  สุเมธ พาสว่าง
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
542
  นาย
  อดิศักดิ์ พรหมดวง
31
25
4,500.00
ยืนยันการบริจาค
543
  ภก.
  อติชาต อรุณไพโรจน์
23
17
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
544
  นาย
  อธิภู เจริญพิริยะนนท์
48
42
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
545
  นาง
  อนงค์ วิศวรุ่งฌรจน์
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
546
  นาง
  อนุตรา ฆังตระกูล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
547
  นาย
  อนุเทพ เลิศสกุลทอง
28
22
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
548
  ภก.
  อภิชัย ลิขิตมาศกุล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
549
  
  อภิชาติ-สายทิพย์ ยิ่งชูตระกูล
14
8
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
550
  ภก.
  อภิชาติ-สายทิพย์ ยิ่งชูตระกูล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
551
  น.ส.
  อภิรดี สิทธิวางค์กูล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
552
  ดร.
  อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
24
18
55,000.00
ยืนยันการบริจาค
553
  
  อมร สหเมธาพัฒน์
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
554
  
  อมรินทร์ เทพศิริอำนวย
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
555
  นาย
  อรรถพล อุดมวนิช
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
556
  
  อรรถพันธ์ จงจิรัฐิติการ
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
557
  นาง
  อรวรรณ จิตรวาณิช
16
10
38,000.00
ยืนยันการบริจาค
558
  น.ส.
  อรศิริ ศรีคุณ
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
559
  
  อรินทร อารีจันทวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
560
  ภญ.
  อริสรา เมืองคุ้ม
32
26
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
561
   อ.ดร.ภญ.
  อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
562
  นาง
  อังคณา ศรีนามวงศ์
22
16
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
563
  ภญ.
  อัจฉรา ทองดีแท้
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
564
  นาง
  อัจฉราวรรณ ประสาธนากร
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
565
  น.ส.
  อัญชลี ชมภู
43
37
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
566
  นาง
  อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
29
23
2,944.18
ยืนยันการบริจาค
567
  ภญ.
  อัญชลี เลาไพศาลวนิชศิริ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
568
  น.ส.
  อัมพวรรณ ศรีวิไล
25
19
2,000.39
ยืนยันการบริจาค
569
  
  อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาตร์เภสัชกรรม
0
0
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
570
  นาย
  อาวุธ สุทธิพงษ์
28
22
2,810.97
ยืนยันการบริจาค
571
  ภญ.
  อำไพ พฤติวรพงศ์กุล
36
30
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
572
  ภญ.
  อินทิรา วงศ์อัญมณีกุล
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
573
  ภก.
  อุดม รินคำ
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
574
  
  อุทัยวรรณ ตันประเสริฐ
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
575
  นาง
  อุษณีย์ คำประกอบ
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
576
  ภญ.
  อุไรวรรณ
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
577
  นาง
  อุไรวรรณ วรรณโพธิ์กลาง
31
25
2,112.00
ยืนยันการบริจาค
578
  นาง
  อุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
579
  ดร.ภญ.
  อโนมา เจริญทรัพย์
30
24
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
580
  ภญ.
  เกษมณี วิสุทธากุล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
581
  รศ.ภญ.
  เกษร นันทจิต
0
0
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
582
  น.ส.
  เกียรติสุดา ประเสริฐวัฒน์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
583
  
  เงิน รุ่น "รฤก" รหัส 31 รุ่น 25
31
25
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
584
  นาย
  เจริญ ตันชีวะวงศ์
07
1
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
585
  นาย
  เจริญ ศิรินาม
09
3
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
586
   ผศ.ดร.ภก.
  เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
43
37
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
587
  นาย
  เชิดชัย อริยานุชิตกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
588
  นาง
  เซาะเอ็ง ลิ้มวัชรากูล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
589
  นพ.
  เดชชัย กรมเกลี้ยง
14
8
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
590
  
  เถกิง-รัมภา ลักษณาภิรักษ์
18
12
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
591
  
  เทพิน จันทร์มหเสถียร
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
592
  นาย
  เทอดศักดิ์ ญาณโรจน์
28
22
10,019.00
ยืนยันการบริจาค
593
  นาง
  เทียมศิริ เติมรุ่งเรืองเลิศ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
594
  นางสาว
  เนติกานต์ อุดมศักดิ์
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
595
  ภญ.
  เนาวนิตย์ ทฤษฎิคุณ
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
596
  ภญ.
  เบญจมาศ บุดดาวงศ์
35
29
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
597
  นส
  เปรมจิตต์ จริยพงศ์ไพบูลย์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
598
  นาง
  เพชรรินทร์ ศาลิคุปต
24
18
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
599
  นาง
  เพ็ญศิริ เทอดเทพพิทักษ์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
600
  -
  เภสัช มช. รุ่นที่ 46
52
46
31,800.00
ยืนยันการบริจาค
601
  นส.
  เมทินี หลิมศิริวงษ์
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
602
  นาง
  เยาวภาลักษณ์ สินธุเชาวน์
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
603
  นาง
  เยาวเรศ สุเมธวานิชย์
31
25
450.00
ยืนยันการบริจาค
604
  นาย
  เรวัตร กิตติสยาม
16
10
3,800.00
ยืนยันการบริจาค
605
  ภก.
  เรืองศักดิ์ ตั้งเจริญไพศาล
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
606
  พลโท
  เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
607
  ภก.
  เสริมศักดิ์ ไพศาลธนากร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
608
  นาง
  เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร
28
22
2,810.87
ยืนยันการบริจาค
609
  
  เอกสิทธิ์ อุ่นศิริ
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
610
  
  เอื้อพร ไชยวรรณ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
611
  นาง
  แววใจ​ ไม้เลี้ยง
38
32
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
612
  นาย
  โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
613
  นาย
  โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
614
  นาย
  โชคชัย เล้ากอบกุล
31
25
11,100.00
ยืนยันการบริจาค
615
  
  โพยม วงศ์ภูวรักษ์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
616
  รศ.ภญ.ดร.
  โพยม วงศ์ภูวรักษ์
0
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
617
  
  โสพิศ บุญญานิตย์
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
618
  
  โสภณ วงศ์เกษมจิตต์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
619
  
  โสมศิริ ประทีปะจิตติ
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
620
  
  ใสสี ตียพันธ์
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
621
  นาย
  ไกรสุข เพชระบูรณิน
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
622
   พล.ต
  ไชย หว่างสิงห์
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
623
  ภก
  ไชยณรงค์ ปิณฑวิรุจน์
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
624
  ภก.
  ไชยสิน แสงประยูรพร
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
625
  นางสาว
  ไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์
27
21
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
626
  นาย
  ไพศาล ชอบประดิถ
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
627
  นาย
  ไพโรจน์ สุรัฐนันทศิริ
36
30
500.00
ยืนยันการบริจาค
628
  ภก.
  ไพโรจน์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
629
  
  ไม่ประสงค์ออกนาม
0
2,200.00
ยืนยันการบริจาค
630
  
  ไม่ประสงค์ออกนาม
0
53,609.00
ยืนยันการบริจาค
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (โดยประมาณ)
7,492,996.14
บาท
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (คิดเป็น % ของ 6,000,000 บาท)
124.88
%
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (ที่ยืนยันแล้ว)
7,492,996.14
บาท

สรุปการบริจาค


รหัสเข้า มช. ปี
จำนวนเงินที่บริจาค
  551,751.09
0
  328,000.00
07
  62,000.00
08
  120,000.00
09
  85,000.00
10
  220,000.00
11
  157,000.00
12
  200,000.00
13
  298,000.00
14
  1,025,000.00
15
  123,000.00
16
  112,000.00
17
  170,000.00
18
  392,481.00
19
  300,000.00
20
  3,000.00
21
  171,970.00
22
  188,000.00
23
  360,700.00
24
  176,500.00
25
  281,789.39
26
  377,500.00
27
  488,000.00
28
  392,072.97
29
  125,000.00
30
  73,846.00
31
  155,131.31
32
  41,500.00
33
  20,000.00
34
  2,000.00
35
  4,200.00
36
  2,500.00
37
  39,800.00
38
  24,000.38
39
  36,200.00
40
  127,000.00
41
  16,000.00
42
  55,555.00
43
  52,000.00
44
  43,000.00
45
  9,999.00
47
  22,700.00
48
  8,500.00
49
  1,000.00
50
  13,500.00
52
  31,800.00
53
  2,000.00
54
  2,000.00
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (โดยประมาณ)
7,492,996.14
บาท
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (คิดเป็น % ของ 6,000,000 บาท)
124.88
%
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (ที่ยืนยันแล้ว)
7,492,996.14
บาท

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play