“เป็นผู้ให้ ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน”


                        เชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมเป็นผู้ให้ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 รวมถึงใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ
                      ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 เป็นห้องปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพ หรือที่รู้จักกันในชื่อวิชา “Assay” ห้องปฏิบัติการนี้มีการใช้งานมานานกว่า 42 ปี จึงมีสภาพเก่าทรุดโทรม ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานและปลอดภัยในการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้งบประมาณในการปรับปรุงห้องที่แน่นอนอยู่ในระหว่างการประเมินราคา
ขั้นตอนการบริจาค

ท่านที่ร่วมบริจาคสามารถโอนเงินเข้าที่บัญชีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. โอนเงินร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการเรียนการสอน 55 ปี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 521-0-65400-1 สาขา ถนนสุเทพ


2. หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ (โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน)
3. หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้บริจาค
4. สำหรับใบเสร็จรับเงิน ทางคณะฯ จะจัดส่งให้ในภายหลังตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
5. ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
          - บุคคลธรรมดา สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
          - นิติบุคคล สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนฯ โทร. 0-5394-4386 หรือ email : rxcmu.anv@gmail.com
หรือ อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษืวิเศษ โทร.08-7182-5055

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบริจาค เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ใส่  " ไม่ประสงค์ออกนาม "


* (ข้อมูลเป็นความลับ ทางเราไม่ได้นำไปเผยแพร่ นำมาใช้เพื่อออกเอกสารลดหย่อนภาษีเท่านั้น)


* ไม่ต้องใส่ , คั่น เช่น 1,000 ให้กรอก 1000 เป็นต้นรายนามผู้บริจาค


ลำดับที
คำนำหน้า
นามผู้บริจาค
รหัสเข้า ปี
รุ่นที่
จำนวนเงินที่บริจาค
สถานะ
1
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
2
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
3
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
4
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
5
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
6
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
7
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
8
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
9
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
10
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
11
  ภก.
   จิรเมธ เลาหพูนรังษี
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
12
  นาย
   ณัฏฐโชติ สรรไพโรจน์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
13
   ผศ.ดร.ภญ.
   ดุจฤดี ชินวงศ์
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
14
  พ.อ.(ญ)
   พรทิพา จันทร์ณรงค์
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
15
  นาย
   ภรร์ชัย ลิมปิฐาภรณ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
16
  ภญ.
   ภาวิดา ลิ้มตระกูล
47
41
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
17
  ภก.
   ภูวนารถ เนาว์ชมภู
32
26
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
18
  
   วสันต์ ชัยวนิช
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
19
  นาย
   ศักดา ดาดวง
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
20
  นาง
   ศิริเพ็ญ พันธ์ศรีทุม
26
20
200,000.00
ยืนยันการบริจาค
21
  ภญ.
   สุดารัตน์​ โตแสงชัย
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
22
  ภญ.
   อุมาพร ผจงรักษ์
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
23
  ภญ.
  กชกร ขัตติวงค์
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
24
  ภญ.
  กนกพร นิวัฒนนันท์
23
17
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
25
  ภญ.
  กนกวรรณ เกียรติสิน
48
42
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
26
  
  กมลรัตน์ กองตาพันธุ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
27
  ภญ.
  กมลาพร พรหมพฤกษ์
29
23
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
28
  
  กรกต ชัยฉกรรจ์
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
29
  นางสาว
  กรพินธุ์ ณ ระนอง
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
30
  นาง
  กรรณิการ์ ฟูอนันต์
16
10
9,500.00
ยืนยันการบริจาค
31
  ภญ.
  กรรณิการ์ เอกศักดิ์
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
32
  นาง
  กรองพรรณ บูลย์เวช
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
33
  
  กฤษฏิ์ ศรียานุวัตรกุล
17
11
12,000.00
ยืนยันการบริจาค
34
  ภญ.
  กฤษณา ภูตะคาม
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
35
  ภญ.
  กฤษณา วินิจธรรมกุล
21
15
970.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
36
  
  กฤษดา​ มงคลธารณ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
37
  ภก
  กฤษรัตน์ แซ่เล้า
22
16
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
38
  รศ.ดร.ภญ.
  กัญญดา อนุวงศ์
29
23
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
39
  ภญ.
  กัญญา อภิธรรมสุนทร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
40
  ภญ.
  กาญจนา พานิช
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
41
  นางสาว
  กาญจนา หัตถสิน
29
23
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
42
  ภญ.
  กานดา ธรรมสุริยะ
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
43
  
  กำชัย ทวีทรัพย์
21
15
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
44
  นาย
  กิตติ เตชะวิบูลย์ศักดิ์
16
10
38,000.00
ยืนยันการบริจาค
45
  นาย
  กุลวิทย์ เลาอโศก
28
22
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
46
  ภก.
  คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์
27
21
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
47
  นางสาว
  คนาวรรณ พจนาคม
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
48
  ภก.
  คันธง อภิการพานิช
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
49
  
  จงกลนี ปิตาวรรณ
21
15
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
50
  
  จงรักษ์ คงแนวดี
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
51
  
  จรัล นาคมุกดาสมุทร
21
15
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
52
  ศ(พิเศษ) ดร.ภก.
  จอมจิน จันทรสกุล
0
0
20,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
53
  รศ.ดร.ภก.
  จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
18
12
100,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
54
  นาย
  จักราวุธ ภูวประภาชาติ
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
55
  นางสาว
  จันคนา บูรณะโอสถ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
56
  
  จันทนา ธรรมวีระพงษ์
17
11
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
57
  
  จันทรกานต์ เทียนเงิน
21
15
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
58
  ภญ.
  จันทราวดี ศักดิ์อาภา
25
19
100,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
59
  ภญ.
  จันทร์เพ็ญ ตั้งตระกูล
09
3
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
60
  นาง
  จันทร์เพ็ญ วิศิษฏ์พงศ์
28
22
2,810.05
ยืนยันการบริจาค
61
  นาง
  จิตติมา ธิติไพศาล
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
62
  พล.ต.ญ
  จิตรา คูวัฒนสุชาติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
63
  นาง
  จิตรา วงศ์วัฒนะเดช
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
64
  ภญ.
  จิตรเลขา แสนวัง
40
34
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
65
  นาย
  จิตเทพ กิจเกษตรไพศาล
28
22
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
66
  นาง
  จินตนา สุนทรวิวัฒน์
25
19
5,700.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
67
  นางสาว
  จิราพร กันทา
28
22
2,810.07
ยืนยันการบริจาค
68
  นางสาว
  จิราภรณ์. ชุติมากุลทวี
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
69
  น.ส.
  จุฑาลักษณ์ อสัมภินวัฒน์
45
39
999.00
ยืนยันการบริจาค
70
  ภญ.
  จุรีพร อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
71
  นาง
  จุรีย์ ศุภภาววิสิฐ
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
72
  ภญ.
  ชญาณิศา สกุลหาญ
41
35
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
73
  ผศ.ดร
  ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
33
27
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
74
  ภญ.
  ชนิตา พรหมใจรักษ์
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
75
  ภญ.
  ชบาไพร โพธิ์สุยะ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
76
  ภญ.
  ชมรมพร ศรีนวล
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
77
  
  ชลลดา โล่ห์สถาพรพิพิธ
50
44
2,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
78
  ภก.
  ชวรัตน โชตธีรประภา
18
12
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
79
  นาย
  ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
28
22
2,810.13
ยืนยันการบริจาค
80
  นาง
  ช่อฟ้า โอพรสวัสดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
81
  ภญ.
  ชัชรีย์ ธีระไพรพฤกษ์
39
33
1,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
82
  นาย
  ชัยพัฒน์ ธิตะจารี
28
22
2,810.14
ยืนยันการบริจาค
83
  ภก.
  ชัยวัฒน์ นพมณีไพศาล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
84
  ภก.
  ชัยวัฒน์ เมธีวีรังสรรค์
23
17
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
85
  
  ชาญชัย จารุภาชน์
17
11
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
86
  นางสาว
  ชานินันท์ เรืองอารักษ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
87
  นางสาว
  ชุดา จิตตสุโภ
41
35
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
88
  
  ชุติมา เทพสุธรรม
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
89
  ภก.
  ชูชัย เจียรสกุลผล
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
90
  ภก.
  ชูเกียรติ ชัยฤทธิเลิศ
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
91
  นางสาว
  ชไมพร โยธาวุธ
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
92
  น.ส.
  ญานี พงษ์ไพบูลย์
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
93
  นางสาว
  ฐิตินันท์ ไชยวงศ์
44
38
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
94
  
  ฐิติพร สุแก้ว
42
36
550.00
ยืนยันการบริจาค
95
  ภญ.
  ฐิติมา ทองคำ
25
19
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
96
  ภก.
  ณรงค์ ปัญญาศรีเลิศ
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
97
  ภญ.
  ณรัชฎา จรรยานุภาพ
25
19
2,558.00
ยืนยันการบริจาค
98
  
  ณัฎฐิยาพร ไชยาโส
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
99
  นาง
  ณัฏฐิรา ขาวละมัย
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
100
  นาง
  ณัฐฐิยา ปันภัทรทรัพย์
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
101
  
  ณัฐพล ปาลี
42
36
1,400.00
ยืนยันการบริจาค
102
  นส
  ณัฐรดา ปัญญาถิรพัน
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
103
  
  ณัฐวุฒิ เหล่าวีระกูล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
104
  นางสาว
  ณิชธิมา ร้ตนพันธ์
45
39
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
105
  ภก.
  ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
12
6
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
106
  ภญ.
  ดร.ประสาน มานิตพิสิฐกุล
13
7
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
107
  ภญ.
  ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกูล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
108
  นางสาว
  ดรุณี หงษ์วิเศษ
32
26
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
109
  รศ.
  ดวงพร วินิจกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
110
  รศ.
  ดวงพร วินิจกุล
0
0
45,000.00
ยืนยันการบริจาค
111
  รศ.
  ดวงสมร ลิมปิติ
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
112
  ผศ.ดร.ภญ.
  ดวงใจ ดวงฤทธิ์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
113
  
  ดวงใจ วิจารณปัญญา
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
114
  
  ดาวรุ่ง คำวงศ์
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
115
  
  ดุริยศักดิ์ พันธุ์​ชารี​
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
116
  ภญ.
  ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
117
  
  ทนุชาติ จักษุพา
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
118
  
  ทรงชัย พิทักษ์รณชัย
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
119
  ผศ.ดร.ภก.
  ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
120
  นาย
  ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
16
10
9,500.00
ยืนยันการบริจาค
121
  นาย
  ทศพล วิทิตกพัทธ์
29
23
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
122
  ภญ.
  ทศมาศ ไชยรินทร์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
123
  
  ทัศนีย์ จรุงวัฒนา
17
11
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
124
  ภญ.
  ทาริกา จิรสุวรรณกุล
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
125
  
  ทินกร ปิยะกุลชัยเดช
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
126
  นางสาว
  ทิพย์วารี ปวนสุรินทร์
50
44
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
127
  ภญ.
  ทิพสุดา อู่วุฒิพงษ์
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
128
  
  ทีมสอนดีเด่น กระบวนวิชา 463512 : เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 2
0
0
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
129
  นาย
  ธนกร ลี้ประเสริฐ
48
42
500.00
ยืนยันการบริจาค
130
  นาย
  ธนชัย ตันติไพบูลย์วงศ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
131
  นาง
  ธนัญญา ถาน้อย
39
33
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
132
  นาย
  ธราวัฒน์ ทาระวรรณ
40
34
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
133
  
  ธฤษวรรณ สมานพันธุ์
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
134
  ภก.
  ธวัช สีมาพลกุล
13
7
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
135
  นาง
  ธัญยธรณ์ เมธาชัยวิวัฒน์
34
28
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
136
  นาย
  ธาดาสรณ์ ชุ่มอินทรจักร์
37
31
8,000.00
ยืนยันการบริจาค
137
  
  ธานี อัตวินิจตระการ
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
138
  ภญ. ดร.
  ธารกมล จันทร์ประภาพ
27
0
5,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
139
  นางสาว
  ธีรธร มโนธรรม
28
22
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
140
  ภก.
  ธีรพงศ์ เลิศชูสกุล
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
141
  
  ธีรยุทธ ลีศิริพัฒนากุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
142
  ภก.
  ธีระพงษ์ อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
143
  
  ธีระวัตร ชาวปากน้ำ
17
11
1,700.00
ยืนยันการบริจาค
144
  
  ธีราภร์ เอกบุตร
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
145
  นางสาว
  นงลักษณ์ ลี้อิสสรพงษ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
146
  
  นพพร เขมะโยธิน
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
147
  นส.
  นพมาศ จันทร์ละออ
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
148
  นางสาว
  นพวรรณ ตังคณานุกูลชัย
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
149
  นาง
  นภวรรณ เจียรพีรพงศ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
150
  ภญ.
  นภาพร ศิริอังกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
151
  นาย
  นริศร์ ไชยะคำ
25
19
10,015.00
ยืนยันการบริจาค
152
  
  นฤป-มณี
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
153
  ภญ.
  นลินี บุญชิต
22
16
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
154
  นาง
  นวภรณ์​ สมิหลัง
28
22
10,000.27
ยืนยันการบริจาค
155
  นาง
  นวรัตน์ เลาอโศก
28
22
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
156
  ภญ.
  นวลศรี ศรีรุ่งโรจน์
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
157
  
  นส.ธนวดี สร้อยสุวรรณ
39
33
200.00
ยืนยันการบริจาค
158
  
  นัทธอรรถ กุลกาญจนาธร
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
159
  
  นันทวุฒิ จันทร์เจริญ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
160
  น.ส.
  นันทิยา แก้วพุฒ
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
161
  ภญ
  นางกัญธิดา ตันเจริญ
25
19
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
162
  
  นายพรศักดิ์-นางธีรดา ศุภโชคชัยวัฒนา
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
163
  ภก.
  นิคม ภัทรพันธ์พงค์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
164
  
  นิจพร วิระสันติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
165
  นาง
  นิตยา เจริญศรี
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
166
  
  นิธิพงษ์ จารุรักษา
42
36
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
167
  นาง
  นิธิพร​ ไกร​ทอง​
38
32
1,000.38
ยืนยันการบริจาค
168
  ภก.
  นิพนธ์ ตุวานนท์
07
1
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
169
  ดร.ภก.
  นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
12
6
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
170
  
  นิวัฒน์ ตั้งกิจเกียรติกุล
17
11
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
171
  ภญ.
  นุชจรินทร์ ไชยณรงค์
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
172
  
  บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
173
  
  บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน 4 ล้านบาทสำหรับซื้อรถบัสคณะเภสัชศาสตร์
0
0.00
ยืนยันการบริจาค
174
  
  บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
0
0
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
175
  ภญ.
  บัณฑิตา ธีรวงศ์กิจ
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
176
  
  บุณฑริกา ธนะสมบัติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
177
  ภญ.
  บุษบง จำเริญดารารัศมี
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
178
  นาง
  บุษบา เผ่าทองจีน
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
179
  ภญ.
  ปณิตา จันทปัชโชติ
22
16
2,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
180
  ภญ.
  ปทิดา รัตนอารีกุล
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
181
  นางสาว
  ปพิชญา ทองรอด
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
182
  นางสาว
  ปภาดา ชัยฤทธิเลิศ
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
183
  นาย
  ประคองชัย ปิติชัยชาญ
26
20
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
184
  
  ประจักร์ ประสิทธิเมตต์
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
185
  นางสาว
  ประทิน สุวรรณประกาย
36
30
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
186
  
  ประทุมพร บุญตระกูลพูนทวี
21
15
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
187
  นาง
  ประภาศรี ชุ่มภิรมย์
28
22
2,810.00
ยืนยันการบริจาค
188
  
  ประภาส วุฒิกรวิภาค
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
189
  ภก.
  ประมุข ทองสุข
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
190
  ภก.
  ประยุทธ์ เจียรจินดา
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
191
  
  ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
192
  นาย
  ประสงค์ ยอดเพ็ชผ่องศรี
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
193
  รศ.
  ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
194
  นาย
  ประเสริฐ กิตติประภัสร์
27
21
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
195
  นาย
  ประเสริฐ หวานยิ่ง
27
21
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
196
  นางสาว
  ปราณี วัฒนาศรีโรจน์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
197
  
  ปัณชญา กัญญเทพ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
198
  นาย
  ปัณณวิชญ์ จิตเมธีพงษ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
199
  ภญ.
  ปานทิพย์ วัชรานาถ
25
19
1,999.00
ยืนยันการบริจาค
200
  
  ปารวี ช่วยพัฒน์
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
201
  
  ปิยพร บุณยวัฒน
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
202
  นางสาว
  ปิยฤดี ฉายแสงมงคล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
203
  ภญ.
  ผานิต สมิทธารักษ์
10
4
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
204
  ภก.
  พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
32
26
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
205
  ภก.
  พงศ์พันธุ์ ธรรมวิทยากุล
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
206
  นาย
  พงษ์ดนัย คำแสน
28
22
10,039.00
ยืนยันการบริจาค
207
  
  พรชนัน ชูเกียรติศิริ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
208
  ภญ.
  พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
209
  ภญ.
  พรทิพย์ เหล่าประชาสกุล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
210
  ภญ.
  พรทิพย์ เหล่าประชาสกุล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
211
  
  พรพิณิฐ พิหาร
42
36
900.00
ยืนยันการบริจาค
212
  รศ.ดร.
  พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
21
15
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
213
  นาง
  พรรณี ศรีบุญซื่อ
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
214
  นาง
  พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
215
  ภญ.
  พรศรี ตันตินิติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
216
  
  พฤกษา หาญสวธา
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
217
  ภก
  พลวัต อนุศาสน์สิริ
28
22
2,810.72
ยืนยันการบริจาค
218
  นาย
  พสธร ศาลิคุปต
24
18
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
219
  นาง
  พัชรา มงคลพร
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
220
  
  พัชรินี ตรังรัฐพิทย์
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
221
  นางสาว
  พิชญาพร รัศมี
48
42
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
222
  
  พิชา อำมาตย์มณี
29
23
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
223
  นาย
  พิพิธ เอนกนิธิ
28
22
150,000.00
ยืนยันการบริจาค
224
  
  พิมพ์ชนก จรุงจิตร
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
225
  นางสาว
  พิมพ์พิมล เจือกโว้น
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
226
  ภก.
  พิษณุ แสงรัตน์
40
34
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
227
  นาย
  พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต
29
23
2,055.82
ยืนยันการบริจาค
228
  ภก.
  พิสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
23
17
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
229
  นาย
  พีรยุทธ ปิ่มหทัยวุฒิ
16
10
7,500.00
ยืนยันการบริจาค
230
  ภก.
  ภก.ชูชัย และนางสกุลยา เจียรสกุลผล
23
17
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
231
  
  ภก.นรินทร์ และภญ.กรรณิกา อุไรเลิศประเสริฐ
14
8
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
232
  
  ภก.บรรหาร ต้นธีรวงศ์ รุ่น 2 รหัสเข้า 08 และภญ.รุจิรา ต้นธีรวงศ์ รุ่น 6 รหัส 12
08
2
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
233
  ภก.
  ภก.วันชัย ซอยชนะวัฒนา
14
8
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
234
  
  ภก.สุรพล งามวิไลรัตน์ รหัส 08/รุ่น 2และ ภญ.ดวงพร ขัยจำรูญพันธุ์ รหัส 09/รุ่น 3
08
2
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
235
  นางสาว
  ภรณ์ทิพย์ ลิ้มสุวรรณ
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
236
  นางสาว
  ภัทรพร ตั้งสุจริต
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
237
  นาง
  ภัทรภร องค์วรรณดี
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
238
  นางสาว
  ภัทรวรรณ ไต่วัลย์
45
39
1,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
239
  นาง
  ภัทรา นวลคำ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
240
  นาง
  ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
241
  นาง
  ภัสศิริ วงศ์สิริลักษณ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
242
  
  ภาคภูมิ หฤทัยพันธ์
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
243
  
  ภาคภูมิ เต็งอำนวย
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
244
  
  ภานิชา กิตติรังสิ
42
36
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
245
  นาง
  มณฑนา ธีรจันทรานนท์
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
246
  นาง
  มนิกา ลิขิตเสถียร
28
22
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
247
  
  มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
248
  
  มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
249
  นาง
  มานี ดำรงค์ศักดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
250
  นางสาว
  มานี เหลืองธนะอนันต์
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
251
  ดร.ภก.
  ยศนันต์ กอบพึ่งตน
40
34
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
252
  
  ยุทธการ หาญอิทธิกุล
17
11
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
253
  นางสาว
  ยุพิน นำปูนศักดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
254
  ภญ.
  ยุวดี กิตติปัญญางาม
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
255
  
  รจิตา พรินทรากุล
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
256
  ภญ.
  รวิมาศ ปรมศิริ
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
257
  ภญ.
  รวิวรรณ ไชยสิทธิ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
258
  ผศ.ดร.ภญ
  รังษินี พงษ์ประดิษฐ
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
259
  นาง
  รัตนรรณ จิตรเอื้อใจสุข
26
20
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
260
  นางสาว
  รุ่งทิวา หมื่นปา
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
261
  น.ส.
  รุจิรา​ กันทาสืบ
39
33
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
262
  
  รุจิรา ปัญญา
42
36
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
263
  
  รุ่น 36 รหัสเข้า 42
42
36
23,905.00
ยืนยันการบริจาค
264
  
  ละออ นวลละออง
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
265
  นางสาว
  ลักขณา ลี้อิสสรพงษ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
266
  รศ.ดร.ภญ.
  ลัดดา วงศ์พายัพกุล
13
7
2,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
267
  ภญ
  วจี วัฒนศรี
49
43
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
268
  
  วชิระ ตันติพันธ์พิพัฒน์
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
269
  นางสาว
  วนิชา สุประดิษฐอาภรณ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
270
  นส.
  วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
271
  
  วรธิมา สีลวานิช
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
272
  
  วรพจน์ อนันต์วิจิตร
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
273
  ภญ.
  วรรณา นิละวัฒนาศุข
28
22
28,100.60
ยืนยันการบริจาค
274
  นางสาว
  วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
275
  นาง
  วรรณาภรณ์ อุ่นอนงค์
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
276
  ภญ.
  วรรณี
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
277
  ภญ.
  วรวรรณ บุญโญ
37
31
900.00
ยืนยันการบริจาค
278
  ภญ.
  วรวรรณ เลาหพูนรังษี
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
279
  ภญ.
  วริสรา ทักษิณ
47
41
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
280
  ภญ.
  วลัยลักษณ์ เมธาภัทร
25
19
2,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
281
  รศ.ดร.ภญ.
  วัชรี  คุณกิตติ
23
17
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
282
  
  วัชรีพร รถทอง
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
283
  นาย
  วัชเรพงษ์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
53
47
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
284
  
  วัฒนา รัตนเมธาชาติ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
285
  นาย
  วัฒนา อุษณาจิตต์
15
9
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
286
  
  วัฒนีย์ ตระกูลสมบัติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
287
  ภญ.
  วันดา พงษ์ไพโรจน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
288
  
  วันดี ญาณไพศาล
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
289
  ภญ.
  วันทนีย์ เหล่าประภัสสร
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
290
  
  วัลลีย์ มิตรมโนชัย
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
291
  ภญ.
  วัลลีย์ สังข์ศิริ
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
292
  นาง
  วารุณี บูรณวิเชียร
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
293
  น.ส.
  วารุณี เจือสันติกุลชัย
32
26
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
294
  ภญ.
  วาสนา เตชะธีราวัฒน์
23
17
13,000.00
ยืนยันการบริจาค
295
  ศาสตราจารย์
  วิจิตรา ทัศนียกุล
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
296
  นาย
  วิทยา จันทร์ศิริโพธา
16
10
5,700.00
ยืนยันการบริจาค
297
  ภก.
  วิทูรย์ ภิรมย์โสภา
13
7
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
298
  ภก.
  วิบูลย์ จรรยานุภาพ
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
299
  ภญ.
  วิยะดา สนธิชัย
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
300
  นาย
  วิรงค์ วณิชย์นิรมล
27
21
200,000.00
ยืนยันการบริจาค
301
  รศ.ดร.ภก.
  วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
302
  นาย
  วิศิษฎ์ บำรุงกิจ
08
2
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
303
  ภก.
  วิศิษฏ์ กฤติยานันท์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
304
  ภก.
  วิโรจน์ สิงห์ธรรมรักษ์
11
5
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
305
  นาย
  วิโรจน์ สุนทรวิวัฒน์
24
18
9,900.00
ยืนยันการบริจาค
306
  ภญ.
  วิไลวรรณ พุทธันบุตร
32
26
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
307
  นาย
  วีรวัฒน์ มีแก้ว
28
22
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
308
  ภก.
  วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
309
  ภก.
  วีระ คงเจริญสมบัติ
23
17
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
310
  นาย
  วีระยุทธ คุณาศิริรัตน์
26
20
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
311
  ภก
  วีระวุฒิ เจริญจิตติชัย
22
16
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
312
  ภก.
  วุฒิชัย ตั้งปัญญารัช
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
313
  
  วไล อมาตยกุล
0
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
314
  
  วไล อมาตยกุล
0
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
315
  ภญ.
  ศตพร. ภิรมย์โสภา
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
316
  ภญ
  ศรีสุธา ปี่มณี
27
21
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
317
  นางสาว
  ศศิธร ชินฤทธิดำรง
50
39
500.00
ยืนยันการบริจาค
318
  
  ศศิธร อุณหวุฒิ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
319
  นาย
  ศักดา ดาดวง
26
20
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
320
  ภก.
  ศักดิ์ชัย อัษญคุณ
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
321
  
  ศิริพร โอโกโนกิ
17
11
4,500.00
ยืนยันการบริจาค
322
  
  ศิริมา ภู่พานิช
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
323
  นาย
  ศิวดล อัคเส
44
38
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
324
  นาง
  ศิวพร วิญญา
28
22
2,810.70
ยืนยันการบริจาค
325
  ภก
  ศุภชัย ศุภคติสันติ์
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
326
  เภสัชกร
  สมกิจ สุรินทร์รัฐ
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
327
  
  สมควร รัตนสะอาด
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
328
  ภก.
  สมชัย สุทธิกุลสมบัติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
329
  
  สมชาย ฐิตินันทวรรณ
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
330
  นาย
  สมชาย ฟื้นฟูไพศาล
24
18
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
331
  ภก.
  สมชาย ล่อใจชน
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
332
  ภก.
  สมชาย ศิรมลพิวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
333
  ภญ.
  สมบุญ จารุรัตนเกื้อ
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
334
  
  สมพงษ์ วุฒิอดิเรก
30
24
440.00
ยืนยันการบริจาค
335
  
  สมพล วุฒิกรวิภาค
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
336
  
  สมยศ โพธิลิ้มธนา
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
337
  ภญ.
  สมศรี ฉัตรศิริวัฒนา
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
338
  นาย
  สมศักดิ์ ตั้งวิจิตรสกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
339
  ภก
  สมศักดิ์ วัฒกาภา
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
340
  ภก.
  สมศักดิ์ ศิรินภาพันธ์
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
341
  ภก.
  สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
342
  นาย
  สมศักดิ์. กิติวิริยะกุล
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
343
  ภก.
  สมิทธ์ แสงศุภวานิช
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
344
  ภก.
  สมเกียรติ มหพันธ์
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
345
  
  สมเดช ตั้งศิลวัฒนกุล
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
346
  
  สมใจ ศรีรุ่งธรรม
21
15
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
347
  ภญ.
  สมใจ แสงสว่างสัจกุล
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
348
  รศ.ภญ.ดร.
  สรกนก วิมลมั่งคั่ง
41
35
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
349
  นาย
  สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
13
7
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
350
  นาย
  สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
351
  พลโท
  สังสิทธิ์ วรชาติกุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
352
  ภก
  สัญญา กลิ่นอวล
08
2
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
353
  
  สัมพันธ์ เทียนวิจิตร
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
354
  นาง
  สาริศ​า​ จันทร์​ส​ั​ชนา​ลัย​
29
23
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
355
  
  สำราญ ทองศิริ
17
11
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
356
  
  สำเภา ดำเนินพิริยะกุล
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
357
  นาย
  สิทธิพงษ์ เหมืองสิน
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
358
  น.ส.
  สิริกานต์ ตั้งศรีอนุกุล
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
359
  
  สิริอร โตอนันต์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
360
  นาง
  สุกัญญา. นันท์ชัย
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
361
  ภญ.
  สุกุสรา โพนสิงห์
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
362
  ภญ.
  สุขศรี อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
363
  ภญ.
  สุคนธา ศิรมลพิวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
364
  ภญ.
  สุจิตรา อัศวเสรี
22
16
2,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
365
  ภก
  สุชาติ วัฒนศิริชัยกุล
33
27
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
366
  นาง
  สุดธิดา สุดบรรทัด
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
367
  ภญ.
  สุดา วรกุลดำรงคชัย
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
368
  
  สุดารัตน์ วัลลีภานุวัฒน์
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
369
  นาย
  สุทธิพงศ์ สิมะบำรุงวงศ์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
370
  ภญ.
  สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
371
  ภญ.
  สุปิยา เหลืองอิงคะสุต
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
372
  ภญ.
  สุพาณี อำมฤคโชค
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
373
  พ.ต.ท.หญิง.
  สุพิน. โกศลบัณฑิตกูล
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
374
  ภญ.
  สุภา สิทธิมงคล
15
9
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
375
  นาง
  สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
376
  นาง
  สุมาลี แจ่มใส
25
19
2,500.00
ยืนยันการบริจาค
377
  
  สุมาวดี ตระกูลธรรม
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
378
  
  สุมิตรา สุทธิไสย
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
379
  นาย
  สุรศักดิ์ ลิมปิติกรานนท์
07
1
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
380
  
  สุวรรณา พานิชวงศ์
17
11
3,300.00
ยืนยันการบริจาค
381
  ภญ.
  สุวรรณา จารุนุช
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
382
  ภญ.
  สุวรรณา ชิวชรัตน์
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
383
  รศ.
  สุวรรณา เวชอภิกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
384
  
  สุวัสส์ จิรชุติวัตพงศ์
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
385
  
  สุวิดา อินถาก้อน
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
386
  
  สุวิทย์ คุวานันท์
21
15
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
387
  ภก.
  สุเทพ โภทชงรัก
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
388
  
  สุเมธ พาสว่าง
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
389
  ภก.
  อติชาต อรุณไพโรจน์
23
17
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
390
  นาง
  อนงค์ วิศวรุ่งฌรจน์
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
391
  นาย
  อนุเทพ เลิศสกุลทอง
28
22
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
392
  ภก.
  อภิชัย ลิขิตมาศกุล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
393
  ภก.
  อภิชาติ-สายทิพย์ ยิ่งชูตระกูล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
394
  นาย
  อรรถพล อุดมวนิช
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
395
  
  อรรถพันธ์ จงจิรัฐิติการ
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
396
  นาง
  อรวรรณ จิตรวาณิช
16
10
38,000.00
ยืนยันการบริจาค
397
  
  อรินทร อารีจันทวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
398
  ภญ.
  อริสรา เมืองคุ้ม
32
26
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
399
  นาง
  อังคณา ศรีนามวงศ์
22
16
4,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
400
  ภญ.
  อัจฉรา ทองดีแท้
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
401
  ภญ.
  อัญชลี เลาไพศาลวนิชศิริ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
402
  น.ส.
  อัมพวรรณ ศรีวิไล
25
19
2,000.39
ยืนยันการบริจาค
403
  
  อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาตร์เภสัชกรรม
0
0
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
404
  นาย
  อาวุธ สุทธิพงษ์
28
22
2,810.97
ยืนยันการบริจาค
405
  ภญ.
  อำไพ พฤติวรพงศ์กุล
36
30
1,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
406
  ภญ.
  อินทิรา วงศ์อัญมณีกุล
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
407
  ภก.
  อุดม รินคำ
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
408
  
  อุทัยวรรณ ตันประเสริฐ
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
409
  ภญ.
  อุไรวรรณ
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
410
  ดร.ภญ.
  อโนมา เจริญทรัพย์
30
24
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
411
  ภญ.
  เกษมณี วิสุทธากุล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
412
  นาย
  เจริญ ตันชีวะวงศ์
07
1
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
413
  นาย
  เจริญ ศิรินาม
09
3
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
414
  นาย
  เชิดชัย อริยานุชิตกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
415
  
  เทพิน จันทร์มหเสถียร
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
416
  นาย
  เทอดศักดิ์ ญาณโรจน์
28
22
10,019.00
ยืนยันการบริจาค
417
  นาง
  เทียมศิริ เติมรุ่งเรืองเลิศ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
418
  นางสาว
  เนติกานต์ อุดมศักดิ์
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
419
  ภญ.
  เนาวนิตย์ ทฤษฎิคุณ
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
420
  นส
  เปรมจิตต์ จริยพงศ์ไพบูลย์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
421
  นาง
  เพ็ญศิริ เทอดเทพพิทักษ์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
422
  -
  เภสัช มช. รุ่นที่ 46
52
46
31,800.00
ยืนยันการบริจาค
423
  นาง
  เยาวภาลักษณ์ สินธุเชาวน์
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
424
  นาย
  เรวัตร กิตติสยาม
16
10
3,800.00
ยืนยันการบริจาค
425
  ภก.
  เรืองศักดิ์ ตั้งเจริญไพศาล
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
426
  ภก.
  เสริมศักดิ์ ไพศาลธนากร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
427
  นาง
  เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร
28
22
2,810.87
ยืนยันการบริจาค
428
  
  เอกสิทธิ์ อุ่นศิริ
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
429
  
  เอื้อพร ไชยวรรณ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
430
  นาง
  แววใจ​ ไม้เลี้ยง
38
32
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
431
  นาย
  โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
432
  นาย
  โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
433
  
  โสพิศ บุญญานิตย์
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
434
  
  โสมศิริ ประทีปะจิตติ
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
435
   พล.ต
  ไชย หว่างสิงห์
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
436
  ภก
  ไชยณรงค์ ปิณฑวิรุจน์
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
437
  นางสาว
  ไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์
27
21
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
438
  ภก.
  ไพโรจน์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (โดยประมาณ)
5,403,445.11
บาท
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (คิดเป็น % ของ 6,000,000 บาท)
90.06
%
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (ที่ยืนยันแล้ว)
4,854,775.11
บาท

สรุปการบริจาค


รหัสเข้า มช. ปี
จำนวนเงินที่บริจาค
  0.00
0
  294,000.00
07
  62,000.00
08
  120,000.00
09
  85,000.00
10
  120,000.00
11
  157,000.00
12
  200,000.00
13
  298,000.00
14
  700,000.00
15
  123,000.00
16
  112,000.00
17
  170,000.00
18
  200,000.00
21
  171,970.00
22
  186,000.00
23
  348,700.00
24
  61,900.00
25
  259,772.39
26
  375,500.00
27
  485,000.00
28
  386,452.52
29
  96,055.82
30
  15,440.00
31
  1,000.00
32
  40,000.00
33
  10,000.00
34
  2,000.00
36
  2,000.00
37
  8,900.00
38
  24,000.38
39
  24,200.00
40
  127,000.00
41
  16,000.00
42
  55,555.00
44
  3,000.00
45
  8,999.00
47
  2,200.00
48
  3,500.00
49
  1,000.00
50
  10,500.00
52
  31,800.00
53
  2,000.00
54
  2,000.00
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (โดยประมาณ)
5,403,445.11
บาท
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (คิดเป็น % ของ 6,000,000 บาท)
90.06
%
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (ที่ยืนยันแล้ว)
4,854,775.11
บาท

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play