“เป็นผู้ให้ ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน”


                        เชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมเป็นผู้ให้ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 รวมถึงใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ
                      ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 เป็นห้องปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพ หรือที่รู้จักกันในชื่อวิชา “Assay” ห้องปฏิบัติการนี้มีการใช้งานมานานกว่า 42 ปี จึงมีสภาพเก่าทรุดโทรม ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานและปลอดภัยในการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้งบประมาณในการปรับปรุงห้องที่แน่นอนอยู่ในระหว่างการประเมินราคา
ขั้นตอนการบริจาค

ท่านที่ร่วมบริจาคสามารถโอนเงินเข้าที่บัญชีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. โอนเงินร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการเรียนการสอน 55 ปี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 521-0-65400-1 สาขา ถนนสุเทพ


2. หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ (โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน)
3. หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้บริจาค
4. สำหรับใบเสร็จรับเงิน ทางคณะฯ จะจัดส่งให้ในภายหลังตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
5. ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
          - บุคคลธรรมดา สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
          - นิติบุคคล สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนฯ โทร. 0-5394-4386 หรือ email : rxcmu.anv@gmail.com
หรือ อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษืวิเศษ โทร.08-7182-5055

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบริจาค เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ใส่  " ไม่ประสงค์ออกนาม "


* (ข้อมูลเป็นความลับ ทางเราไม่ได้นำไปเผยแพร่ นำมาใช้เพื่อออกเอกสารลดหย่อนภาษีเท่านั้น)


* ไม่ต้องใส่ , คั่น เช่น 1,000 ให้กรอก 1000 เป็นต้นรายนามผู้บริจาค


ลำดับที
คำนำหน้า
นามผู้บริจาค
รหัสเข้า ปี
รุ่นที่
จำนวนเงินที่บริจาค
สถานะ
1
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
2
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
3
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
4
  ภก.
   จิรเมธ เลาหพูนรังษี
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
5
  นาย
   ณัฏฐโชติ สรรไพโรจน์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
6
   ผศ.ดร.ภญ.
   ดุจฤดี ชินวงศ์
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
7
  พ.อ.(ญ)
   พรทิพา จันทร์ณรงค์
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
8
  นาย
   ภรร์ชัย ลิมปิฐาภรณ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
9
  ภญ.
   ภาวิดา ลิ้มตระกูล
47
41
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
10
  ภก.
   ภูวนารถ เนาว์ชมภู
32
26
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
11
  
   วสันต์ ชัยวนิช
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
12
  นาย
   ศักดา ดาดวง
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
13
  นาง
   ศิริเพ็ญ พันธ์ศรีทุม
26
20
200,000.00
ยืนยันการบริจาค
14
  ผศ.ดร.ภก.
   สยาม แก้ววิชิต
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
15
  ภญ.
   สุดารัตน์​ โตแสงชัย
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
16
  
   สุธาทิพย์ กองเพชรวัฒนา
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
17
  รศ.ดร.ภญ.
   สุพร จารุมณี
18
12
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
18
  ภญ.
   อุมาพร ผจงรักษ์
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
19
  augvkzcgqn
  bscqmsjqnq
34
31
0.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
20
  317
  byjddsxg
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
21
  317
  byjddsxg
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
22
  317
  byjddsxg
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
23
  317
  byjddsxg
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
24
  317
  byjddsxg
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
25
  317
  byjddsxg
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
26
  317
  byjddsxg
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
27
  317
  byjddsxg
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
28
  317
  byjddsxg
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
29
  317
  byjddsxg
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
30
  317
  byjddsxg
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
31
  317
  byjddsxg
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
32
  317
  byjddsxg
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
33
  317
  byjddsxg
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
34
  317
  byjddsxg
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
35
  317
  byjddsxg
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
36
  317
  byjddsxg
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
37
  317
  byjddsxg
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
38
  317
  byjddsxg
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
39
  317
  byjddsxg
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
40
  317
  byjddsxg
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
41
  317
  byjddsxg
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
42
  317
  byjddsxg
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
43
  317
  byjddsxg
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
44
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
45
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
46
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
47
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
48
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
49
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
50
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
51
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
52
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
53
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
54
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
55
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
56
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
57
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
58
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
59
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
60
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
61
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
62
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
63
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
64
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
65
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
66
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
67
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
68
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
69
  317
  CpjJwWHV
12
6
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
70
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
71
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
72
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
73
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
74
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
75
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
76
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
77
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
78
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
79
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
80
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
81
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
82
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
83
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
84
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
85
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
86
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
87
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
88
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
89
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
90
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
91
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
92
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
93
  317
  iwexoaao
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
94
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
95
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
96
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
97
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
98
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
99
  317
  iwexoaao
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
100
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
101
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
102
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
103
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
104
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
105
  317
  iwexoaao
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
106
  fkodujtewm
  mwnzecssjy
34
31
0.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
107
  Miss
  Naowarat. Sananpanitchkul
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
108
  317
  nunivfgm
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
109
  317
  nunivfgm
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
110
  317
  nunivfgm
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
111
  317
  nunivfgm
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
112
  317
  nunivfgm
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
113
  317
  nunivfgm
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
114
  317
  nunivfgm
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
115
  317
  nunivfgm
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
116
  317
  nunivfgm
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
117
  317
  nunivfgm
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
118
  317
  nunivfgm
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
119
  317
  nunivfgm
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
120
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
121
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
122
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
123
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
124
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
125
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
126
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
127
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
128
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
129
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
130
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
131
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
132
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
133
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
134
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
135
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
136
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
137
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
138
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
139
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
140
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
141
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
142
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
143
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
144
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
145
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
146
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
147
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
148
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
149
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
150
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
151
  317
  ouddpaqn
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
152
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
153
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
154
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
155
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
156
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
157
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
158
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
159
  317
  ouddpaqn
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
160
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
161
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
162
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
163
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
164
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
165
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
166
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
167
  317
  ouddpaqn
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
168
  
  Rx 27 รหัส 3310
33
27
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
169
  317
  sskcvcwa
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
170
  317
  sskcvcwa
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
171
  317
  sskcvcwa
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
172
  317
  sskcvcwa
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
173
  317
  sskcvcwa
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
174
  317
  sskcvcwa
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
175
  317
  sskcvcwa
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
176
  317
  sskcvcwa
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
177
  317
  sskcvcwa
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
178
  317
  sskcvcwa
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
179
  317
  sskcvcwa
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
180
  317
  sskcvcwa
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
181
  317
  vliirphy
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
182
  317
  vliirphy
0
2
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
183
  317
  vliirphy
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
184
  317
  vliirphy
0
0
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
185
  317
  vliirphy
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
186
  317
  vliirphy
0
1
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
187
  317
  vliirphy
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
188
  317
  vliirphy
0
2
1.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
189
  317
  vliirphy
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
190
  317
  vliirphy
0
0
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
191
  317
  vliirphy
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
192
  317
  vliirphy
0
1
1.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
193
  ภญ.
  กชกร ขัตติวงค์
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
194
  ภญ.
  กนกพร นิวัฒนนันท์
23
17
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
195
  ภญ.
  กนกวรรณ เกียรติสิน
48
42
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
196
  
  กมลรัตน์ กองตาพันธุ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
197
  ภญ.
  กมลาพร พรหมพฤกษ์
29
23
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
198
  นาย
  กรกฎ ทิพย์รัตน์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
199
  
  กรกต ชัยฉกรรจ์
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
200
  นางสาว
  กรพินธุ์ ณ ระนอง
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
201
  นาง
  กรรณิการ์ ฟูอนันต์
16
10
9,500.00
ยืนยันการบริจาค
202
  ภญ.
  กรรณิการ์ เอกศักดิ์
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
203
  นาง
  กรองพรรณ บูลย์เวช
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
204
  
  กฤษฏิ์ ศรียานุวัตรกุล
17
11
12,000.00
ยืนยันการบริจาค
205
  ภญ.
  กฤษณา ภูตะคาม
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
206
  ภญ.
  กฤษณา วินิจธรรมกุล
21
15
970.00
ยืนยันการบริจาค
207
  
  กฤษดา​ มงคลธารณ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
208
  ภก
  กฤษรัตน์ แซ่เล้า
22
16
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
209
  รศ.ดร.ภญ.
  กัญญดา อนุวงศ์
29
23
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
210
  ภญ.
  กัญญา อภิธรรมสุนทร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
211
  ภญ.
  กาญจนา พานิช
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
212
  นางสาว
  กาญจนา หัตถสิน
29
23
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
213
  ภญ.
  กานดา ธรรมสุริยะ
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
214
  
  กำชัย ทวีทรัพย์
21
15
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
215
  
  กิตติ บุญฤทธิ์ศรีพงษ์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
216
  
  กิตติ ปัทมสัตยาสนธิ
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
217
  นาย
  กิตติ เตชะวิบูลย์ศักดิ์
16
10
38,000.00
ยืนยันการบริจาค
218
  นาย
  กุลวิทย์ เลาอโศก
28
22
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
219
  ภก.
  คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์
27
21
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
220
  นางสาว
  คนาวรรณ พจนาคม
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
221
  นาย
  คมน์ รุทธนานุรักษ์
31
25
7,000.00
ยืนยันการบริจาค
222
  ภก.
  คันธง อภิการพานิช
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
223
  
  คิลานปภา
47
41
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
224
  
  งาน RX CMU RUN 2019
0
389,277.02
ยืนยันการบริจาค
225
  
  จงกลนี ปิตาวรรณ
21
15
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
226
  
  จงรักษ์ คงแนวดี
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
227
  
  จรัล นาคมุกดาสมุทร
21
15
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
228
  ศ(พิเศษ) ดร.ภก.
  จอมจิน จันทรสกุล
0
0
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
229
  รศ.ดร.ภก.
  จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
18
12
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
230
  นาย
  จักราวุธ ภูวประภาชาติ
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
231
  นางสาว
  จันคนา บูรณะโอสถ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
232
  นาง
  จันทนา ลี้สวัสดิ์
24
18
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
233
  
  จันทนา ธรรมวีระพงษ์
17
11
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
234
  
  จันทนี อิทธิพานิชพงศ์
14
8
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
235
  
  จันทรกานต์ เทียนเงิน
21
15
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
236
  ภญ.
  จันทราวดี ศักดิ์อาภา
25
19
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
237
  ภญ.
  จันทร์เพ็ญ ตั้งตระกูล
09
3
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
238
  นาง
  จันทร์เพ็ญ วิศิษฏ์พงศ์
28
22
2,810.05
ยืนยันการบริจาค
239
  
  จารุนันท์ จูพานิช
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
240
  นาง
  จิตติมา ธิติไพศาล
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
241
  พล.ต.ญ
  จิตรา คูวัฒนสุชาติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
242
  นาง
  จิตรา วงศ์วัฒนะเดช
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
243
  ภญ.
  จิตรเลขา แสนวัง
40
34
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
244
  นาย
  จิตเทพ กิจเกษตรไพศาล
28
22
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
245
  นาง
  จินตนา แสงพรม
31
25
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
246
  นาง
  จินตนา สุนทรวิวัฒน์
25
19
5,700.00
ยืนยันการบริจาค
247
  นาง
  จิรพร เมธีโชติเศรษฐ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
248
  นางสาว
  จิราพร กันทา
28
22
2,810.07
ยืนยันการบริจาค
249
  ภญ.
  จิราพร เกษศิลป์
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
250
  นางสาว
  จิราภรณ์. ชุติมากุลทวี
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
251
  น.ส.
  จุฑาลักษณ์ อสัมภินวัฒน์
45
39
999.00
ยืนยันการบริจาค
252
  ภญ.
  จุรีพร อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
253
  นาง
  จุรีย์ ศุภภาววิสิฐ
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
254
  น.ส.
  จุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
255
  นางสาว
  ฉันทลักษณ์ ศรีไทย
28
22
2,810.11
ยืนยันการบริจาค
256
  ภญ.
  ชญาณิศา สกุลหาญ
41
35
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
257
  ผศ.ดร.
  ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
258
  ผศ.ดร
  ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
33
27
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
259
  ภญ.
  ชนิตา พรหมใจรักษ์
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
260
  ภญ.
  ชบาไพร โพธิ์สุยะ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
261
  ภญ.
  ชมรมพร ศรีนวล
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
262
  
  ชลลดา โล่ห์สถาพรพิพิธ
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
263
  ภก.
  ชวรัตน โชตธีรประภา
18
12
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
264
  นาย
  ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
28
22
2,810.13
ยืนยันการบริจาค
265
  นาง
  ช่อฟ้า โอพรสวัสดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
266
  ภญ.
  ชัชรีย์ ธีระไพรพฤกษ์
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
267
  นาย
  ชัยพัฒน์ ธิตะจารี
28
22
2,810.14
ยืนยันการบริจาค
268
  ภก.
  ชัยวัฒน์ นพมณีไพศาล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
269
  นาย
  ชัยวัฒน์​ สิงห์​หิรัญ​นุสรณ์​
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
270
  ภก.
  ชัยวัฒน์ เมธีวีรังสรรค์
23
17
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
271
  
  ชาญชัย จารุภาชน์
17
11
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
272
  นาย
  ชาญณรงค์ เตชะอังกูร
18
12
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
273
  นาย
  ชานนท์ เนติสิงหะ
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
274
  นางสาว
  ชานินันท์ เรืองอารักษ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
275
  นาย
  ชาลี เนติสิงหะ
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
276
  นาง
  ชุฎาพร โอภาสพสุ
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
277
  นางสาว
  ชุดา จิตตสุโภ
41
35
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
278
  
  ชุติมา เทพสุธรรม
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
279
  ภก.
  ชูชัย เจียรสกุลผล
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
280
  
  ชูชาติ พานิชกุล
14
8
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
281
  ภก.
  ชูชาติ วิชิต
24
18
500.00
ยืนยันการบริจาค
282
  ภก.
  ชูเกียรติ ชัยฤทธิเลิศ
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
283
  นางสาว
  ชไมพร โยธาวุธ
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
284
  น.ส.
  ญานี พงษ์ไพบูลย์
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
285
  นางสาว
  ฐิตินันท์ ไชยวงศ์
44
38
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
286
  
  ฐิติพร สุแก้ว
42
36
550.00
ยืนยันการบริจาค
287
  ภญ.
  ฐิติมา ทองคำ
25
19
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
288
  ภก.
  ณรงค์ ปัญญาศรีเลิศ
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
289
  ภญ.
  ณรัชฎา จรรยานุภาพ
25
19
2,558.00
ยืนยันการบริจาค
290
  
  ณัฎฐิยาพร ไชยาโส
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
291
  นาง
  ณัฏฐิรา ขาวละมัย
39
33
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
292
  นาง
  ณัฐฐิยา ปันภัทรทรัพย์
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
293
  
  ณัฐพร สุดสุข
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
294
  
  ณัฐพล ปาลี
42
36
1,400.00
ยืนยันการบริจาค
295
  นาย
  ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์
31
25
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
296
  นส
  ณัฐรดา ปัญญาถิรพัน
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
297
  
  ณัฐวุฒิ เหล่าวีระกูล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
298
  นางสาว
  ณิชธิมา ร้ตนพันธ์
45
39
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
299
  ภก.
  ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
12
6
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
300
  ภญ.
  ดร.ประสาน มานิตพิสิฐกุล
13
7
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
301
  ภญ.
  ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกูล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
302
  นางสาว
  ดรุณี หงษ์วิเศษ
32
26
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
303
  รศ.
  ดวงพร วินิจกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
304
  รศ.
  ดวงพร วินิจกุล
0
0
45,000.00
ยืนยันการบริจาค
305
  รศ.
  ดวงสมร ลิมปิติ
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
306
  ผศ.ดร.ภญ.
  ดวงใจ ดวงฤทธิ์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
307
  
  ดวงใจ วิจารณปัญญา
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
308
  
  ดาวรุ่ง คำวงศ์
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
309
  
  ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์
14
8
1,400.00
ยืนยันการบริจาค
310
  
  ดุริยศักดิ์ พันธุ์​ชารี​
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
311
  ภญ.
  ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
312
  นาย
  ถาวร จิรถาวรกุล
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
313
  
  ทนุชาติ จักษุพา
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
314
  
  ทรงชัย พิทักษ์รณชัย
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
315
  นาย
  ทรงภูมิ สรรไพโรจน์
31
25
3,100.31
ยืนยันการบริจาค
316
  ผศ.ดร.ภก.
  ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
317
  นาง
  ทรงศิริ ต้นพิริยะพงษ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
318
  นาย
  ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
16
10
9,500.00
ยืนยันการบริจาค
319
  
  ทวีศักดิ์​ อุทัยธรรมรัตน์​
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
320
  นาย
  ทศพล วิทิตกพัทธ์
29
23
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
321
  ภญ.
  ทศมาศ ไชยรินทร์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
322
  
  ทัศนีย์ จรุงวัฒนา
17
11
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
323
  ภญ.
  ทาริกา จิรสุวรรณกุล
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
324
  
  ทินกร ปิยะกุลชัยเดช
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
325
  นางสาว
  ทิพย์วารี ปวนสุรินทร์
50
44
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
326
  ภญ.
  ทิพสุดา อู่วุฒิพงษ์
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
327
  น.ส.
  ทิพากร วังคะวงษ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
328
  
  ทีมสอนดีเด่น กระบวนวิชา 463512 : เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 2
0
0
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
329
  นาย
  ธนกร ลี้ประเสริฐ
48
42
500.00
ยืนยันการบริจาค
330
  นาย
  ธนชัย ตันติไพบูลย์วงศ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
331
  นาง
  ธนัญญา ถาน้อย
39
33
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
332
  ภญ.
  ธนัท เกษตระทัต
47
41
500.00
ยืนยันการบริจาค
333
  
  ธนากร รัตนพานี
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
334
  นาย
  ธราวัฒน์ ทาระวรรณ
40
34
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
335
  
  ธฤษวรรณ สมานพันธุ์
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
336
  ภก.
  ธวัช ทวีสุขเสถียร
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
337
  ภก.
  ธวัช สีมาพลกุล
13
7
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
338
  นาง
  ธัญยธรณ์ เมธาชัยวิวัฒน์
34
28
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
339
  นาย
  ธาดาสรณ์ ชุ่มอินทรจักร์
37
31
8,000.00
ยืนยันการบริจาค
340
  
  ธานี อัตวินิจตระการ
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
341
  นาย
  ธานี ลังกาพินธุ์
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
342
  ภญ. ดร.
  ธารกมล จันทร์ประภาพ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
343
  นางสาว
  ธีรธร มโนธรรม
28
22
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
344
  ภก.
  ธีรพงศ์ เลิศชูสกุล
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
345
  
  ธีรยุทธ ลีศิริพัฒนากุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
346
  ภก.
  ธีระพงษ์ อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
347
  
  ธีระวัตร ชาวปากน้ำ
17
11
1,700.00
ยืนยันการบริจาค
348
  
  ธีราภร์ เอกบุตร
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
349
  นางสาว
  นงลักษณ์ ลี้อิสสรพงษ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
350
  
  นพพร เขมะโยธิน
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
351
  นส.
  นพมาศ จันทร์ละออ
39
33
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
352
  นางสาว
  นพวรรณ ตังคณานุกูลชัย
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
353
  นาง
  นภวรรณ เจียรพีรพงศ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
354
  ภญ.
  นภาพร ศิริอังกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
355
  นางสาว
  นรารัตน์ ศรไชย
30
24
2,400.00
ยืนยันการบริจาค
356
  
  นรินทร์ อภิญญาณกุล
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
357
  นาย
  นริศร์ ไชยะคำ
25
19
10,015.00
ยืนยันการบริจาค
358
  นาย
  นรเทพ เอี่ยมแก้ว
24
18
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
359
  
  นฤป-มณี
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
360
   ผศ.ดร.ภญ.
  นฤพร สุตัณฑวิบูลย์
30
24
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
361
  นาง
  นฤมล ขันตีกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
362
  นาย
  นฤมิต ภูษา
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
363
  
  นลินี ฉันทรุจิกพงศ์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
364
  ภญ.
  นลินี บุญชิต
22
16
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
365
  นาง
  นวภรณ์​ สมิหลัง
28
22
10,000.27
ยืนยันการบริจาค
366
  นาง
  นวรัตน์ เลาอโศก
28
22
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
367
  ภญ.
  นวลศรี ศรีรุ่งโรจน์
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
368
  
  นส.ธนวดี สร้อยสุวรรณ
39
33
200.00
ยืนยันการบริจาค
369
  
  นัทธอรรถ กุลกาญจนาธร
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
370
  
  นันทวุฒิ จันทร์เจริญ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
371
  น.ส.
  นันทิยา แก้วพุฒ
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
372
  ภญ
  นางกัญธิดา ตันเจริญ
25
19
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
373
  ภญ.
  นางสาวนฤมล สังฆรัตน์
50
44
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
374
  
  นายพรศักดิ์-นางธีรดา ศุภโชคชัยวัฒนา
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
375
  ภก.
  นิคม ภัทรพันธ์พงค์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
376
  
  นิจพร วิระสันติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
377
  นาง
  นิตยา เจริญศรี
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
378
  
  นิธิพงษ์ จารุรักษา
42
36
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
379
  นาง
  นิธิพร​ ไกร​ทอง​
38
32
1,000.38
ยืนยันการบริจาค
380
  ภก.
  นิพนธ์ ตุวานนท์
07
1
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
381
  นาง
  นิฤมล ปัญจวรรณ์
25
19
5,017.00
ยืนยันการบริจาค
382
  ดร.ภก.
  นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
12
6
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
383
  
  นิวัฒน์ ตั้งกิจเกียรติกุล
17
11
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
384
  นาง
  นิสา โมฬี
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
385
  ภญ.
  นุชจรินทร์ ไชยณรงค์
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
386
  
  บริษัท จุฑามาศ กรุ๊ป จำกัด
19
13
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
387
  
  บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
388
  
  บริษัท สกินอัส แอลโอซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19
13
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
389
  
  บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน 4 ล้านบาทสำหรับซื้อรถบัสคณะเภสัชศาสตร์
0
0.00
ยืนยันการบริจาค
390
  
  บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
0
0
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
391
  ภญ.
  บัณฑิตา ธีรวงศ์กิจ
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
392
  
  บุญสิน ลิ้มอุดมพร
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
393
  
  บุณฑริกา ธนะสมบัติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
394
  น.ส.
  บุผา ก้องวัฒนโกศล
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
395
  ภญ.
  บุษบง จำเริญดารารัศมี
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
396
  รศ.ดร.ภญ.
  บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
397
  นาง
  บุษบา เผ่าทองจีน
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
398
  นาย
  ปกรชัย ดีเป็นธรรม
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
399
  ภญ.
  ปณิตา จันทปัชโชติ
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
400
  ภญ.
  ปทิดา รัตนอารีกุล
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
401
  นางสาว
  ปพิชญา ทองรอด
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
402
  นางสาว
  ปภาดา ชัยฤทธิเลิศ
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
403
  นาย
  ประคองชัย ปิติชัยชาญ
26
20
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
404
  
  ประจักร์ ประสิทธิเมตต์
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
405
  น.ส.
  ประดิษฐา สันติกุล
31
25
3,300.00
ยืนยันการบริจาค
406
  นางสาว
  ประทิน สุวรรณประกาย
36
30
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
407
  
  ประทุมพร บุญตระกูลพูนทวี
21
15
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
408
  
  ประธาน สมฤทธิ์
28
22
2,810.34
ยืนยันการบริจาค
409
  นาง
  ประภัสสร ทิพย์รัตน์
31
25
2,138.00
ยืนยันการบริจาค
410
  
  ประภาพันธ์ ลีอังกรูเสถียร
14
8
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
411
  นาง
  ประภาศรี ชุ่มภิรมย์
28
22
2,810.00
ยืนยันการบริจาค
412
  
  ประภาส วุฒิกรวิภาค
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
413
  ภก.
  ประมุข ทองสุข
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
414
  ภก.
  ประยุทธ์ เจียรจินดา
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
415
  
  ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
416
  
  ประสงค์ พงษธา
14
8
6,100.00
ยืนยันการบริจาค
417
  นาย
  ประสงค์ ยอดเพ็ชผ่องศรี
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
418
  รศ.
  ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
419
  นาย
  ประเสริฐ กิตติประภัสร์
27
21
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
420
  นาย
  ประเสริฐ หวานยิ่ง
27
21
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
421
  ดร.ภก.
  ปรัชญา ทิพย์ดวงตา
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
422
  นางสาว
  ปราณี วัฒนาศรีโรจน์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
423
  
  ปริยา ตันติพัฒนานันท์
14
8
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
424
  ภก.
  ปรีชา วรรณพาหุณ
20
14
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
425
  
  ปอลิน ศรีสมวงศ์
14
8
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
426
   ภญ.
  ปัญญรัตน์ เตโชฬาร
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
427
  
  ปัณชญา กัญญเทพ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
428
  นาย
  ปัณณวิชญ์ จิตเมธีพงษ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
429
  ภญ.
  ปานทิพย์ วัชรานาถ
25
19
1,999.00
ยืนยันการบริจาค
430
  
  ปารวี ช่วยพัฒน์
42
36
450.00
ยืนยันการบริจาค
431
  
  ปิยพร บุณยวัฒน
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
432
  นางสาว
  ปิยฤดี ฉายแสงมงคล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
433
  นาย
  ปิยวัฒน์ เมฆแดง
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
434
  
  ผ่องศรี รุ่งเรืองธนสาร
18
12
29,980.00
ยืนยันการบริจาค
435
  ภญ.
  ผานิต สมิทธารักษ์
10
4
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
436
  ภก.
  พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
32
26
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
437
  ภก.
  พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
32
26
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
438
  ภก.
  พงศ์พันธุ์ ธรรมวิทยากุล
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
439
  นาย
  พงษ์ดนัย คำแสน
28
22
10,039.00
ยืนยันการบริจาค
440
  
  พงษ์ศิลป เนติสิงหะ
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
441
  
  พรชนัน ชูเกียรติศิริ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
442
  ภญ.
  พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
443
  ภญ.
  พรทิพย์ เหล่าประชาสกุล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
444
  ภญ.
  พรทิพย์ เหล่าประชาสกุล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
445
  ภญ.
  พรประภา ซื่อสมศักดิ์
35
29
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
446
  
  พรพรรณ โพธิลิ้มธนา
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
447
  
  พรพิณิฐ พิหาร
42
36
900.00
ยืนยันการบริจาค
448
  รศ.ดร.
  พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
21
15
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
449
  นาง
  พรรณวิภา รมณารักษ์
31
25
3,160.00
ยืนยันการบริจาค
450
  นางสาว
  พรรณี คลอวุฒิวัฒน์
27
21
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
451
  นาง
  พรรณี ศรีบุญซื่อ
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
452
  นาง
  พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
453
  ภญ.
  พรศรี ตันตินิติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
454
  
  พฤกษา หาญสวธา
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
455
  ภก
  พลวัต อนุศาสน์สิริ
28
22
2,810.72
ยืนยันการบริจาค
456
  นาย
  พลแก้ว วัชรชัยสุรพล
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
457
  นาง
  พัชรา มงคลพร
28
22
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
458
  นาง
  พัชรา วัชระชัยสุรพล
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
459
  น.ส.
  พัชรินทร์ กอศิริวรชัย
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
460
  
  พัชรินี ตรังรัฐพิทย์
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
461
  นางสาว
  พิชญาพร รัศมี
48
42
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
462
  
  พิชา อำมาตย์มณี
29
23
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
463
  นาย
  พิพิธ เอนกนิธิ
28
22
150,000.00
ยืนยันการบริจาค
464
  รศ.ดร.ภญ.
  พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
0
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
465
  
  พิมพ์ชนก จรุงจิตร
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
466
  นางสาว
  พิมพ์พิมล เจือกโว้น
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
467
  นาง
  พิลาสินี นนทกิจไพศาล
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
468
  ภก.
  พิษณุ แสงรัตน์
40
34
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
469
  นาย
  พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต
29
23
2,055.82
ยืนยันการบริจาค
470
  ภก.
  พิสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
23
17
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
471
  นาย
  พิเชษฐ์ แสนสะวะ
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
472
  นาย
  พีรยุทธ ปิ่มหทัยวุฒิ
16
10
7,500.00
ยืนยันการบริจาค
473
  ภก.
  ภก.ชูชัย และนางสกุลยา เจียรสกุลผล
23
17
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
474
  
  ภก.นรินทร์ และภญ.กรรณิกา อุไรเลิศประเสริฐ
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
475
  
  ภก.บรรหาร ต้นธีรวงศ์ รุ่น 2 รหัสเข้า 08 และภญ.รุจิรา ต้นธีรวงศ์ รุ่น 6 รหัส 12
08
2
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
476
  
  ภก.พิพิธ เอนกนิธิ
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
477
  ภก.
  ภก.วันชัย ซอยชนะวัฒนา
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
478
  
  ภก.สุภชัย พงศ์วิไลรัตน์ และ ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
479
  
  ภก.สุรพล งามวิไลรัตน์ รหัส 08/รุ่น 2และ ภญ.ดวงพร ขัยจำรูญพันธุ์ รหัส 09/รุ่น 3
08
2
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
480
  
  ภก.อนุชิต สันประเสริฐ และภญ.ชัญญา สันประเสริฐ
30
24
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
481
  นาย
  ภก.เทอดเกียรติ พรหมสอน
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
482
  ภญ.เสาวภา พรรณรายน์
  ภญ.เสาวภา พรรณรายน์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
483
  นางสาว
  ภรณ์ทิพย์ ลิ้มสุวรรณ
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
484
  นางสาว
  ภัทรพร ตั้งสุจริต
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
485
  นาง
  ภัทรภร องค์วรรณดี
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
486
  นางสาว
  ภัทรวรรณ ไต่วัลย์
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
487
  นาง
  ภัทรา นวลคำ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
488
  นาง
  ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
489
  น.ส.
  ภัทริยา คุรุภากรณ์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
490
  นาง
  ภัสศิริ วงศ์สิริลักษณ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
491
  
  ภาคภูมิ หฤทัยพันธ์
17
11
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
492
  
  ภาคภูมิ เต็งอำนวย
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
493
  
  ภานิชา กิตติรังสิ
42
36
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
494
  นาง
  มณฑนา ธีรจันทรานนท์
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
495
  
  มณีรัตน์ เลาห์อุทัยวัฒนา
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
496
  นาง
  มนิกา ลิขิตเสถียร
28
22
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
497
  
  มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
498
  
  มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
499
  
  มัลลิกา งามวงศ์วาน
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
500
  นาย
  มานิตย์ ทวีหันต์
27
21
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
501
  นาง
  มานี ดำรงค์ศักดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
502
  นางสาว
  มานี เหลืองธนะอนันต์
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
503
  
  มาลัย ทวีโชติภัทร์
19
13
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
504
  
  ยงยุทธ กิจศรีนภดล
18
12
5,001.00
ยืนยันการบริจาค
505
  ดร.ภก.
  ยศนันต์ กอบพึ่งตน
40
34
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
506
  
  ยุทธการ หาญอิทธิกุล
17
11
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
507
  นาย
  ยุทธชัย จันทภา
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
508
  นางสาว
  ยุพิน นำปูนศักดิ์
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
509
  ภญ.
  ยุวดี กิตติปัญญางาม
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
510
  
  รจิตา พรินทรากุล
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
511
  
  รณชัย จำปาสัก
19
13
40,000.00
ยืนยันการบริจาค
512
  ภญ.
  รวิมาศ ปรมศิริ
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
513
  ภญ.
  รวิวรรณ ไชยสิทธิ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
514
  นาย
  รศ.ภญ.วราภรณ์ ปัณณวลี
44
38
40,000.00
ยืนยันการบริจาค
515
  
  รศ.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
0
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
516
  ผศ.ดร.ภญ
  รังษินี พงษ์ประดิษฐ
45
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
517
  รศ.ภญ.ดร.
  รัตติมา จีนาพงษา
30
24
2,051.00
ยืนยันการบริจาค
518
  นาง
  รัตนรรณ จิตรเอื้อใจสุข
26
20
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
519
  นางสาว
  รุ่งทิวา หมื่นปา
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
520
  น.ส.
  รุจิรา​ กันทาสืบ
39
33
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
521
  
  รุจิรา ปัญญา
42
36
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
522
  
  รุ่น 36 รหัสเข้า 42
42
36
23,905.00
ยืนยันการบริจาค
523
  
  รุ่น RX 18
0
165.07
ยืนยันการบริจาค
524
  
  ละออ นวลละออง
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
525
  น.ส.
  ลักขณา ณ สุวรรณ
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
526
  นางสาว
  ลักขณา ลี้อิสสรพงษ์
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
527
  รศ.ดร.ภญ.
  ลัดดา วงศ์พายัพกุล
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
528
  น.ส.
  ลาวัณย์ บุนะจินดา
31
25
12,031.00
ยืนยันการบริจาค
529
  
  วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
530
  ภญ
  วจี วัฒนศรี
49
43
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
531
  
  วชิระ ตันติพันธ์พิพัฒน์
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
532
  ดร.ภญ.
  วธู พรหมพิทยารัตน์
37
31
5,900.00
ยืนยันการบริจาค
533
  นางสาว
  วนิชา สุประดิษฐอาภรณ์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
534
  นส
  วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล
24
18
3,100.00
ยืนยันการบริจาค
535
  นส.
  วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
536
  
  วรธิมา สีลวานิช
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
537
  
  วรพจน์ อนันต์วิจิตร
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
538
  น.ส.
  วรรณวิลัสดี กรคุณาพัทธ์
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
539
  ภญ.
  วรรณา นิละวัฒนาศุข
28
22
28,100.60
ยืนยันการบริจาค
540
  นางสาว
  วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
541
  นาง
  วรรณาภรณ์ อุ่นอนงค์
26
20
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
542
  ภญ.
  วรรณี
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
543
  ภญ.
  วรวรรณ บุญโญ
37
31
900.00
ยืนยันการบริจาค
544
  ภญ.
  วรวรรณ เลาหพูนรังษี
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
545
  ภญ.
  วริสรา ทักษิณ
47
41
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
546
  
  วรุวรรณ ประไพตระกูล (Waruwan Sprockel)
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
547
  ภญ.
  วลัยลักษณ์ เมธาภัทร
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
548
  รศ.ดร.ภญ.
  วัชรี  คุณกิตติ
23
17
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
549
  
  วัชรีพร รถทอง
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
550
  นาย
  วัชเรพงษ์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
53
47
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
551
  
  วัฒนา รัตนเมธาชาติ
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
552
  นาย
  วัฒนา อุษณาจิตต์
15
9
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
553
  
  วัฒนีย์ ตระกูลสมบัติ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
554
  ภญ.
  วันดา พงษ์ไพโรจน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
555
  
  วันดี ญาณไพศาล
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
556
  ภญ.
  วันทนีย์ เหล่าประภัสสร
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
557
  ภญ.
  วัลยา เอี่ยมศิราโรจน์ (เลาหสถิรวงศ์)
10
4
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
558
  
  วัลลีย์ มิตรมโนชัย
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
559
  ภญ.
  วัลลีย์ สังข์ศิริ
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
560
  นาง
  วารุณี บูรณวิเชียร
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
561
  น.ส.
  วารุณี เจือสันติกุลชัย
32
26
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
562
  ภญ.
  วาสนา เตชะธีราวัฒน์
23
17
13,000.00
ยืนยันการบริจาค
563
  ศาสตราจารย์
  วิจิตรา ทัศนียกุล
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
564
  นาย
  วิทยา จันทร์ศิริโพธา
16
10
5,700.00
ยืนยันการบริจาค
565
  ภก.
  วิทูรย์ ภิรมย์โสภา
13
7
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
566
  
  วินัย ศิลปวิศวนนท์
14
8
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
567
  ภก.
  วิบูลย์ จรรยานุภาพ
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
568
  น.ส.
  วิมลนาถ สุขสมัย
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
569
  ภญ.
  วิยะดา สนธิชัย
13
7
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
570
  นาย
  วิรงค์ วณิชย์นิรมล
27
21
200,000.00
ยืนยันการบริจาค
571
  รศ.ดร.ภก.
  วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
572
  นาย
  วิศิษฎ์ บำรุงกิจ
08
2
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
573
  ภก.
  วิศิษฏ์ กฤติยานันท์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
574
  
  วิโรจน์ ทิสะเส
18
12
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
575
  ภก.
  วิโรจน์ สิงห์ธรรมรักษ์
11
5
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
576
  นาย
  วิโรจน์ สุนทรวิวัฒน์
24
18
9,900.00
ยืนยันการบริจาค
577
  นาย
  วิโรจน์ เงินประกายรัตน์
25
19
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
578
  ภญ.
  วิไลวรรณ พุทธันบุตร
32
26
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
579
  นาย
  วีรวัฒน์ มีแก้ว
28
22
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
580
  ภก.
  วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
581
  ภก.
  วีระ คงเจริญสมบัติ
23
17
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
582
  นาย
  วีระยุทธ คุณาศิริรัตน์
26
20
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
583
  ภก
  วีระวุฒิ เจริญจิตติชัย
22
16
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
584
  ภก.
  วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
585
  ภก.
  วุฒิชัย ตั้งปัญญารัช
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
586
  
  วไล อมาตยกุล
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
587
  
  วไล อมาตยกุล
0
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
588
  ภญ.
  ศตพร. ภิรมย์โสภา
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
589
  นาย
  ศรศิลป์ กลิ่นเกษร
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
590
  นาง
  ศรีศรัญญา ธรรมาภรณ์
31
25
1,971.00
ยืนยันการบริจาค
591
  ภญ
  ศรีสุธา ปี่มณี
27
21
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
592
  นางสาว
  ศศิธร ชินฤทธิดำรง
50
39
500.00
ยืนยันการบริจาค
593
  
  ศศิธร อุณหวุฒิ
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
594
  
  ศศิธร เจริญวิทย์
14
8
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
595
  นาย
  ศักดา ดาดวง
26
20
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
596
  ภก.
  ศักดิ์ชัย อัษญคุณ
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
597
  นาง
  ศิรินทร พิศุทธานันท์
31
25
1,889.00
ยืนยันการบริจาค
598
  
  ศิริพร โอโกโนกิ
17
11
4,500.00
ยืนยันการบริจาค
599
  
  ศิริมา ภู่พานิช
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
600
  น.ส.
  ศิริรัตน์ สุวิทย์สกุลวงศ์
31
25
980.00
ยืนยันการบริจาค
601
  นาย
  ศิวดล อัคเส
44
38
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
602
  นาง
  ศิวพร วิญญา
28
22
2,810.70
ยืนยันการบริจาค
603
  
  ศิษย์เก่ารุ่น กัลปกานต์ รุ่นที่ 31
37
31
25,000.00
ยืนยันการบริจาค
604
  ภก
  ศุภชัย ศุภคติสันติ์
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
605
  
  ศุภรัตน์ ออประเสริฐ
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
606
  น.ส.
  ศุภางค์ คนดี
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
607
  นาง
  สถาพร. ประสพทรัพย์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
608
  เภสัชกร
  สมกิจ สุรินทร์รัฐ
22
16
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
609
  
  สมควร รัตนสะอาด
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
610
  
  สมจิตต์ ใจวิถี
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
611
  
  สมจิตร อังอำนวยศิริ
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
612
  ภก.
  สมชัย นภาพงษ์จันทรา
25
19
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
613
  ภก.
  สมชัย สุทธิกุลสมบัติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
614
  
  สมชาย ฐิตินันทวรรณ
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
615
  นาย
  สมชาย ฟื้นฟูไพศาล
24
18
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
616
  ภก.
  สมชาย ล่อใจชน
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
617
  ภก.
  สมชาย ศิรมลพิวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
618
  
  สมชาย สุทัศน์วรวุฒิ
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
619
  ภญ.
  สมบุญ จารุรัตนเกื้อ
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
620
  
  สมบุญ บุญส่งเสริมสุข
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
621
  
  สมบูรณ์ วงศ์สุภา
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
622
  ภก.
  สมพงษ์ ปอแก้ว
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
623
  
  สมพงษ์ วุฒิอดิเรก
30
24
440.00
ยืนยันการบริจาค
624
  
  สมพล วุฒิกรวิภาค
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
625
  
  สมยศ โพธิลิ้มธนา
21
15
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
626
  นาง
  สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
627
  ภญ.
  สมศรี ฉัตรศิริวัฒนา
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
628
  นาย
  สมศักดิ์ ชูสกุล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
629
  นาย
  สมศักดิ์ ตั้งวิจิตรสกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
630
  ภก
  สมศักดิ์ วัฒกาภา
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
631
  ภก.
  สมศักดิ์ ศิรินภาพันธ์
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
632
  ภก.
  สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
633
  นาย
  สมศักดิ์. กิติวิริยะกุล
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
634
  ภก.
  สมิทธ์ แสงศุภวานิช
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
635
  ภก.
  สมเกียรติ มหพันธ์
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
636
  
  สมเกียรติ ลีมะสวัสดิ์
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
637
  
  สมเดช ตั้งศิลวัฒนกุล
17
11
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
638
  พลตรี
  สมโชค แดงบรรจง
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
639
  
  สมใจ ศรีรุ่งธรรม
21
15
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
640
  ภญ.
  สมใจ แสงสว่างสัจกุล
24
18
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
641
  รศ.ภญ.ดร.
  สรกนก วิมลมั่งคั่ง
41
35
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
642
  นาย
  สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
13
7
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
643
  นาย
  สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
644
  
  ส่องแสง องค์มหัทมงคล
18
12
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
645
  พลโท
  สังสิทธิ์ วรชาติกุล
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
646
  ภก
  สัญญา กลิ่นอวล
08
2
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
647
  น.ส.
  สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์
31
25
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
648
  
  สัมพันธ์ เทียนวิจิตร
17
11
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
649
  นาย
  สาธิน ศรีนวล
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
650
  
  สามารถ รัตนาธรรมวัฒน์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
651
  นาย
  สายชล พิมพ์เกาะ
31
25
1,500.00
ยืนยันการบริจาค
652
  นาย
  สารัช ศรีนพรัตน์วัฒน
31
25
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
653
  นาง
  สาริศ​า​ จันทร์​ส​ั​ชนา​ลัย​
29
23
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
654
  
  สำราญ ทองศิริ
17
11
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
655
  
  สำเภา ดำเนินพิริยะกุล
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
656
  นาย
  สิทธิชัย รัตนศิริมณีเวทย์
31
25
16,900.00
ยืนยันการบริจาค
657
  นาย
  สิทธิพงษ์ เหมืองสิน
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
658
  นาง
  สินีนาถ เหลืองสนิท
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
659
  น.ส.
  สิริกานต์ ตั้งศรีอนุกุล
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
660
  น.ส.
  สิรินทร์ นาถอนันต์
39
33
12,000.00
ยืนยันการบริจาค
661
  นาง
  สิริพรรณ ทวีมั่นคงทรัพย์
29
23
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
662
  
  สิริอร โตอนันต์
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
663
  นาง
  สุกัญญา. นันท์ชัย
38
32
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
664
  ภญ.
  สุกุสรา โพนสิงห์
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
665
  ภญ.
  สุขศรี อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
666
  ภญ.
  สุคนธา ศิรมลพิวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
667
  ภญ.
  สุจิตรา อัศวเสรี
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
668
  
  สุชาติ ตันอารีย์
14
8
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
669
  ภก
  สุชาติ วัฒนศิริชัยกุล
33
27
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
670
  นาง
  สุดธิดา สุดบรรทัด
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
671
  ภญ.
  สุดา วรกุลดำรงคชัย
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
672
  
  สุดารัตน์ วัลลีภานุวัฒน์
21
15
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
673
  นาย
  สุทธิพงศ์ สิมะบำรุงวงศ์
24
18
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
674
  นาย
  สุธี ชีววัชรไพบูลย์
31
25
6,000.00
ยืนยันการบริจาค
675
  ผศ.ดร.ภญ.
  สุนีย์ จันทร์สกาว
30
24
1,955.00
ยืนยันการบริจาค
676
  ภญ.
  สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
677
  ภญ.
  สุปิยา เหลืองอิงคะสุต
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
678
  
  สุพงษ์ เอกศิริพงษ์
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
679
  ภญ.
  สุพาณี อำมฤคโชค
38
32
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
680
  พ.ต.ท.หญิง.
  สุพิน. โกศลบัณฑิตกูล
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
681
  ภญ.
  สุภา สิทธิมงคล
15
9
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
682
  นางสาว
  สุภาพร วรพารา
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
683
  นางสาว
  สุภาพร. ติพพะมงคล
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
684
  ภญ.
  สุภาภรณ์ ปราบหงส์
35
29
200.00
ยืนยันการบริจาค
685
  
  สุภาวดี อ่อนชื่น
14
8
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
686
  นาง
  สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
687
  นาง
  สุมาลี แจ่มใส
25
19
2,500.00
ยืนยันการบริจาค
688
  
  สุมาวดี ตระกูลธรรม
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
689
  
  สุมิตรา สุทธิไสย
21
15
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
690
  
  สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
691
  รศ.ดร.ภก.
  สุรพล นธการกิจกุล
18
12
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
692
  นาย
  สุรศักดิ์ ลิมปิติกรานนท์
07
1
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
693
  
  สุริยัน ปานเพ็ง
14
8
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
694
  
  สุวรรณา พานิชวงศ์
17
11
3,300.00
ยืนยันการบริจาค
695
  ภญ.
  สุวรรณา จารุนุช
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
696
  ภญ.
  สุวรรณา ชิวชรัตน์
13
7
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
697
  รศ.
  สุวรรณา เวชอภิกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
698
  นาง
  สุวรรณี พนมสุข
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
699
  
  สุวัสส์ จิรชุติวัตพงศ์
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
700
  
  สุวิดา อินถาก้อน
42
36
500.00
ยืนยันการบริจาค
701
  
  สุวิทย์ คุวานันท์
21
15
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
702
  ภก.
  สุเทพ โภทชงรัก
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
703
  
  สุเมธ พาสว่าง
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
704
  นาย
  อดิศักดิ์ พรหมดวง
31
25
4,500.00
ยืนยันการบริจาค
705
  ภก.
  อติชาต อรุณไพโรจน์
23
17
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
706
  นาย
  อธิภู เจริญพิริยะนนท์
48
42
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
707
  นาง
  อนงค์ วิศวรุ่งฌรจน์
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
708
  นาง
  อนุตรา ฆังตระกูล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
709
  นาย
  อนุเทพ เลิศสกุลทอง
28
22
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
710
  ภก.
  อภิชัย ลิขิตมาศกุล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
711
  
  อภิชาติ-สายทิพย์ ยิ่งชูตระกูล
14
8
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
712
  ภก.
  อภิชาติ-สายทิพย์ ยิ่งชูตระกูล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
713
  น.ส.
  อภิรดี สิทธิวางค์กูล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
714
  ดร.
  อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
24
18
55,000.00
ยืนยันการบริจาค
715
  
  อมร สหเมธาพัฒน์
29
23
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
716
  
  อมรินทร์ เทพศิริอำนวย
19
13
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
717
  นาย
  อรรถพล อุดมวนิช
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
718
  
  อรรถพันธ์ จงจิรัฐิติการ
21
15
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
719
  นาง
  อรวรรณ จิตรวาณิช
16
10
38,000.00
ยืนยันการบริจาค
720
  น.ส.
  อรศิริ ศรีคุณ
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
721
  
  อรินทร อารีจันทวัฒน์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
722
  ภญ.
  อริสรา เมืองคุ้ม
32
26
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
723
   อ.ดร.ภญ.
  อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
30
24
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
724
  นาง
  อังคณา ศรีนามวงศ์
22
16
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
725
  ภญ.
  อัจฉรา ทองดีแท้
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
726
  นาง
  อัจฉราวรรณ ประสาธนากร
24
18
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
727
  น.ส.
  อัญชลี ชมภู
43
37
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
728
  นาง
  อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
29
23
2,944.18
ยืนยันการบริจาค
729
  ภญ.
  อัญชลี เลาไพศาลวนิชศิริ
27
21
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
730
  น.ส.
  อัมพวรรณ ศรีวิไล
25
19
2,000.39
ยืนยันการบริจาค
731
  
  อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาตร์เภสัชกรรม
0
0
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
732
  นาย
  อาวุธ สุทธิพงษ์
28
22
2,810.97
ยืนยันการบริจาค
733
  ภญ.
  อำไพ พฤติวรพงศ์กุล
36
30
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
734
  ภญ.
  อินทิรา วงศ์อัญมณีกุล
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
735
  ภก.
  อุดม รินคำ
13
7
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
736
  
  อุทัยวรรณ ตันประเสริฐ
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
737
  นาง
  อุษณีย์ คำประกอบ
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
738
  ภญ.
  อุไรวรรณ
11
5
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
739
  นาง
  อุไรวรรณ วรรณโพธิ์กลาง
31
25
2,112.00
ยืนยันการบริจาค
740
  นาง
  อุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง
0
0
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
741
  ดร.ภญ.
  อโนมา เจริญทรัพย์
30
24
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
742
  ภญ.
  เกษมณี วิสุทธากุล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
743
  รศ.ภญ.
  เกษร นันทจิต
0
0
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
744
  น.ส.
  เกียรติสุดา ประเสริฐวัฒน์
31
25
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
745
  
  เงิน รุ่น "รฤก" รหัส 31 รุ่น 25
31
25
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
746
  นาย
  เจริญ ตันชีวะวงศ์
07
1
30,000.00
ยืนยันการบริจาค
747
  นาย
  เจริญ ศิรินาม
09
3
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
748
   ผศ.ดร.ภก.
  เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
43
37
50,000.00
ยืนยันการบริจาค
749
  นาย
  เชิดชัย อริยานุชิตกุล
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
750
  นาง
  เซาะเอ็ง ลิ้มวัชรากูล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
751
  นพ.
  เดชชัย กรมเกลี้ยง
14
8
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
752
  
  เถกิง-รัมภา ลักษณาภิรักษ์
18
12
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
753
  
  เทพิน จันทร์มหเสถียร
42
36
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
754
  นาย
  เทอดศักดิ์ ญาณโรจน์
28
22
10,019.00
ยืนยันการบริจาค
755
  นาง
  เทียมศิริ เติมรุ่งเรืองเลิศ
26
20
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
756
  นางสาว
  เนติกานต์ อุดมศักดิ์
50
44
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
757
  ภญ.
  เนาวนิตย์ ทฤษฎิคุณ
13
7
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
758
  ภญ.
  เบญจมาศ บุดดาวงศ์
35
29
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
759
  นส
  เปรมจิตต์ จริยพงศ์ไพบูลย์
29
23
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
760
  นาง
  เพชรรินทร์ ศาลิคุปต
24
18
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
761
  นาง
  เพ็ญศิริ เทอดเทพพิทักษ์
11
5
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
762
  -
  เภสัช มช. รุ่นที่ 46
52
46
31,800.00
ยืนยันการบริจาค
763
  นส.
  เมทินี หลิมศิริวงษ์
30
24
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
764
  นาง
  เยาวภาลักษณ์ สินธุเชาวน์
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
765
  นาง