“เป็นผู้ให้ ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน”


                        เชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมเป็นผู้ให้ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 รวมถึงใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ
                      ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 เป็นห้องปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพ หรือที่รู้จักกันในชื่อวิชา “Assay” ห้องปฏิบัติการนี้มีการใช้งานมานานกว่า 42 ปี จึงมีสภาพเก่าทรุดโทรม ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานและปลอดภัยในการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้งบประมาณในการปรับปรุงห้องที่แน่นอนอยู่ในระหว่างการประเมินราคา
ขั้นตอนการบริจาค

ท่านที่ร่วมบริจาคสามารถโอนเงินเข้าที่บัญชีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. โอนเงินร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการเรียนการสอน 55 ปี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 521-0-65400-1 สาขา ถนนสุเทพ


2. หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ (โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน)
3. หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้บริจาค
4. สำหรับใบเสร็จรับเงิน ทางคณะฯ จะจัดส่งให้ในภายหลังตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
5. ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
          - บุคคลธรรมดา สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
          - นิติบุคคล สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนฯ โทร. 0-5394-4386 หรือ email : rxcmu.anv@gmail.com
หรือ อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษืวิเศษ โทร.08-7182-5055

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบริจาค เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ใส่  " ไม่ประสงค์ออกนาม "


* (ข้อมูลเป็นความลับ ทางเราไม่ได้นำไปเผยแพร่ นำมาใช้เพื่อออกเอกสารลดหย่อนภาษีเท่านั้น)


* ไม่ต้องใส่ , คั่น เช่น 1,000 ให้กรอก 1000 เป็นต้นรายนามผู้บริจาค


ลำดับที
คำนำหน้า
นามผู้บริจาค
รหัสเข้า ปี
รุ่นที่
จำนวนเงินที่บริจาค
สถานะ
1
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
2
  
  
0
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
3
  
  
0
0.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
4
  ภญ.
  กชกร ขัตติวงค์
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
5
  ภญ.
  จิตรา วงศ์วัฒนะเดช
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
6
  ภญ.
  จุรีพร อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
7
  นาง
  จุรีย์ ศุภภาววิสิฐ
28
22
5,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
8
  ภก.
  ชวรัตน โชตธีรประภา
18
12
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
9
  นาย
  ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
28
22
2,810.13
ยืนยันการบริจาค
10
  ภก.
  ชัยวัฒน์ เมธีวีรังสรรค์
23
17
100,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
11
  ภก.
  ชูชัย เจียรสกุลผล
23
17
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
12
  น.ส..
  ญานี พงษ์ไพบูลย์
09
3
5,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
13
  นาง
  ณัฏฐ์ยา ปันภัทรทรัพย์
22
16
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
14
  ภก.
  ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
12
6
100,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
15
  ภญ.
  ดร.ประสาน มานิตพิสิฐกุล
14
7
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
16
  ภญ.
  ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกูล
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
17
  รศ.
  ดวงพร วินิจกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
18
  นาง
  นลินี บุญชิต
22
0
50,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
19
  นส.
  นันทิยา แก้วพุฒ
22
16
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
20
  ภญ
  นางกัญธิดา ตันเจริญ
25
19
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
21
  
  นางธัญยธรณ์ เมธาชัยวิวัฒน์
34
28
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
22
  
  นางภัทราวดี เพชราภิรัชต์
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
23
  
  นางสาว ณิชธิมา ร้ตนพันธ์
45
39
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
24
  
  นางสาวปพิชญา ทองรอด
54
48
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
25
  
  นางสาววรรณา ศรีวิริยานุภาพ
25
19
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
26
  
  นางสาวศศิธร ชินฤทธิดำรง
50
44
500.00
ยืนยันการบริจาค
27
  
  นางสุดธิดา สุดบรรทัด
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
28
  
  นางสุมาลี แจ่มใส
25
29
2,500.00
ยืนยันการบริจาค
29
  
  นาย ธนกร ลี้ประเสริฐ
48
42
500.00
ยืนยันการบริจาค
30
  
  นาย สิทธิพงษ์ เหมืองสิน
28
22
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
31
  
  นายอนุเทพ เลิศสกุลทอง
28
22
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
32
  นาง
  นิตยา เจริญศรี
22
16
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
33
  
  บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
0
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
34
  นาง
  ประภาศรี ชุ่มภิรมย์
28
22
2,810.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
35
  
  พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
32
0
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
36
  
  พรศรี ตันตินิติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
37
  
  พล.ต.ญ จิตรา คูวัฒนสุชาติ
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
38
  ภก.
  พิพิธ เอนกนิธิ
28
22
150,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
39
  นางสาว
  พิมพ์พิมล เจือกโว้น
50
44
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
40
  
  ภก.ชัยวัฒน์ นพมณีไพศาล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
41
  
  ภก.ชูชัย เจียรสกุลผล
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
42
  
  ภก.ชูเกียรติ ชัยฤทธิเลิศ
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
43
  
  ภก.ณรงค์ ปัญญาศรีเลิศ
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
44
  
  ภก.ธีระพงษ์ อนุตรอังกูร
27
21
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
45
  
  ภก.นรินทร์ และภญ.กรรณิกา อุไรเลิศประเสริฐ
0
0
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
46
  
  ภก.นิคม ภัทรพันธ์พงค์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
47
  
  ภก.บรรหาร ต้นธีรวงศ์ รุ่น 2 รหัสเข้า 08 และภญ.รุจิรา ต้นธีรวงศ์ รุ่น 6 รหัส 12
0
0
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
48
  
  ภก.ประมุข ทองสุข
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
49
  
  ภก.ประยุทธ์ เจีนรจินดา
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
50
  
  ภก.พงศ์พันธุ์ ธรรมวิทยากุล
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
51
  
  ภก.พิสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
23
17
15,000.00
ยืนยันการบริจาค
52
  ภก.
  ภก.วันชัย ซอยชนะวัฒนา
14
8
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
53
  
  ภก.วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
54
  
  ภก.วีระ คงเจริญสมบัติ
23
17
4,000.00
ยืนยันการบริจาค
55
  
  ภก.สมิทธ์ แสงศุภวานิช
23
17
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
56
  
  ภก.สุเทพ โภทชงรัก
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
57
  
  ภก.อติชาต อรุณไพโรจน์
23
17
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
58
  
  ภก.อภิชัย ลิขิตมาศกุล
14
8
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
59
  
  ภญ. นภาพร ศิริอังกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
60
  
  ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์
23
17
5,500.00
ยืนยันการบริจาค
61
  
  ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน
48
42
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
62
  
  ภญ.จันทร์เพ็ญ ตั้งตระกูล
09
3
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
63
  
  ภญ.ชนิตา พรหมใจรักษ์
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
64
  
  ภญ.ชมรมพร ศรีนวล
25
19
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
65
  
  ภญ.ณรัชฎา จรรยานุภาพ
25
19
2,558.00
ยืนยันการบริจาค
66
  
  ภญ.ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
23
17
2,000.00
ยืนยันการบริจาค
67
  
  ภญ.ทศมาศ ไชยรินทร์
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
68
  
  ภญ.ทาริกา จิรสุวรรณกุล
23
17
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
69
  
  ภญ.นุชจรินทร์ ไชยณรงค์
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
70
  
  ภญ.ปานทิพย์ วัชรานารถ
0
0
1,999.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
71
  
  ภญ.พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ
10
4
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
72
  
  ภญ.พรทิพย์ เหล่าประชาสกุล
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
73
  
  ภญ.วาสนา เตชะธีราวัฒน์
23
17
13,000.00
ยืนยันการบริจาค
74
  
  ภญ.สมศรี ฉัตรศิริวัฒนา
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
75
  
  ภญ.สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท
23
17
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
76
  
  ภญ.สุปิยา เหลืองอิงคะสุต
23
17
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
77
  
  ภญ.อัญชลี เลาไพศาลวนิชศิริ
27
21
5,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
78
  นางสาว
  ภรณ์ทิพย์ ลิ้มสุวรรณ
50
44
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
79
  
  ยุวดี กิตติปัญญางาม
25
29
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
80
  
  รศ. ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล
09
3
5,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
81
  
  รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงศ์
0
0
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
82
  
  รศ.ดร.ภญ.วัชรี  คุณกิตติ
23
17
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
83
  
  วริสรา ทักษิณ
47
41
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
84
  นาย
  วิศิษฎ์ บำรุงกิจ
08
0
5,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
85
  นาย
  วีรวัฒน์ มีแก้ว
28
22
20,000.00
ยืนยันการบริจาค
86
  ภญ
  ศรีสุธา ปี่มณี
27
21
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
87
  ภก
  ศุภชัย ศุภคติสันติ์
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
88
  นาย
  สมชัย สุทธิกุลสมบัติ
09
0
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
89
  
  สมบุญ จารุรัตนเกื้อ
14
8
100,000.00
ยืนยันการบริจาค
90
  ภก
  สมศักดิ์ วัฒกาภา
15
9
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
91
  ภก.
  สมศักดิ์ ศิรินภาพันธ์
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
92
  
  สมเกียรติ มหพันธ์
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
93
  ภก
  สัญญา กลิ่นอวล
08
2
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
94
  
  สุกุสรา โพนสิงห์
50
39
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
95
  ภก
  สุชาติ วัฒนศิริชัยกุล
33
27
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
96
  
  สุภา สิทธิมงคล
15
9
3,000.00
ยืนยันการบริจาค
97
  รศ.
  สุวรรณา เวชอภิกุล
09
3
5,000.00
ยืนยันการบริจาค
98
  ภก.
  อภิชาติ ยิ่งชูตระกูล
14
8
100,000.00
นำเงินบริจาคหน้างาน
99
  
  อินทิรา วงศ์อัญมณีกุล
15
9
10,000.00
ยืนยันการบริจาค
100
  ภญ.
  เกษมณี วิสุทธากุล
31
25
1,000.00
ยืนยันการบริจาค
101
  นาย
  เจริญ ศิรินาม
09
3
15,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
102
  
  เภสัชกรหญิง ภาวิดา ลิ้มตระกูล
47
41
1,200.00
ยืนยันการบริจาค
103
  นาย
  โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
28
22
10,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
104
  นาย
  โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
28
22
10,000.00
อยู่ระหว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (โดยประมาณ)
2,160,577.13
บาท
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (คิดเป็น % ของ 6,000,000 บาท)
36.01
%
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (ที่ยืนยันแล้ว)
995,768.13
บาท

สรุปการบริจาค


รุ่นที่
จำนวนเงินที่บริจาค
0
  311,999.00
2
  5,000.00
3
  65,000.00
4
  20,000.00
6
  100,000.00
7
  100,000.00
8
  600,000.00
9
  28,000.00
12
  100,000.00
16
  32,000.00
17
  325,700.00
19
  19,558.00
21
  215,000.00
22
  208,620.13
25
  1,000.00
27
  5,000.00
28
  2,000.00
29
  7,500.00
39
  6,000.00
41
  2,200.00
42
  1,500.00
44
  2,500.00
48
  2,000.00
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (โดยประมาณ)
2,160,577.13
บาท
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (คิดเป็น % ของ 6,000,000 บาท)
36.01
%
จำนวนเงินร่วมสนับสนุนทั้งหมด (ที่ยืนยันแล้ว)
995,768.13
บาท

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play