ข่าวประชาสัมพันธ์
 คณะแพทยศาสตร์ มช. แจ้งกำหนดการวันอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
 ม.สงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 มช. ปรับแนวทางการรับสมัครและประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
 SteP ประชาสัมพันธ์โครงการ Startup Thailand League CMU 2021 (dl: 28.02.2564)
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMSc Award (dl: 25.03.2564)
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 สป.อว. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (dl: 15.03.2564)
 วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก 2564 (dl: 15.03.2564)
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) (dl: 12.02.2564)
 บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (dl: 08.02.2564)
 THOHUN ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (dl: 30.07.2564)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประชาสัมพันธ์การประชุม (dl: 31.03.2564)
 ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชาสัมพันธ์การประชุม (dl: 30.04.2564)
 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ (dl: 31.03.2564)
 ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ประชาสัมพันธ์การประชุมและเชิญชวนนำเสนอบทความวิจัย (dl: 30.04.2564)
 ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์การประชุม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” (dl: 05.03.2564)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
Prof. Dr. Manfred Cramer จาก Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร International Master of Mental Health Program (IMMH)
ดูทั้งหมด