ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (รอบ 2) (dl: 15/03/62)
 โครงการ “SMART Visa”
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก
  AUAP Student English Debate Competition (SEDC)
 Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
 โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562
 เชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs (dl: 19/03/62)
 ทุน CMU Presidential Scholarship ประเภท Post Doctoral ประจำปี 2562 (dl: 13/02/61)
 ทุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ตีพิมพ์ร่วม TOP 50, ตีพิมพ์ในวารสาร Nature)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)
 Smart Researcher ครั้งที่ 1/2562 การอบรม เรื่อง "การยื่นขอรับการพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์"
 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2562 รอบที่ 1
  ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4
 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด