ข่าวประชาสัมพันธ์
 สวทช. เผยแพร่ทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
 คณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง “Safety Monitoring & Reporting in Clinical Trials” (dl: 21.10.2565)
 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น” (dl: 30.09.2565)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม การออกแบบระบบธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล การบริหารจัดการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 สวก. ได้มอบผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่ ตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน เผยแพร่มายังมหาวิทยาลัยในรูปแบบไฟล์
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 2 ก.ย. 65))
 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สมควรได้รับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (10.10.2565)
 ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) (dl: 11.05.2565)
 *ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปี2565* (dl: 07.03.2565)
 โครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565 (dl: 31.03.2565)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม (dl: 31.10.2565)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ (dl: 05.10.2565)
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (dl: 30.09.2565)
 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565
 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10 (dl: 05.11.2565)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility)
ใหการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Bukit Panjang Government High School ประเทศสิงคโปร์
The Hall of Fame Awards 2012
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
ดูทั้งหมด