ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก
  AUAP Student English Debate Competition (SEDC)
 Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน
 Aoyama Gakuin University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Aoyama Gakuin University Spring 2019
  The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (dl:21-12-2561)
 2019 Spring Semester Graduate School Admission
 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562
 ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต จำนวน 2 โครงการ ภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 ทุน NCCU Elite Scholarship Program
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2562 รอบที่ 1
  ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4
 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
 การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs):
 3rd ASEF Young Leaders Summit on the topic "Ethical Leadership"
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด