ข่าวประชาสัมพันธ์
 สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 ด่วน!! มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ 5 แผนงาน (dl: 22.10.2564)
 สวทช. ประชาสัมพันธ์ “คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย”
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏธนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ (dl: 30.09.2564)
 สวทช. และ Harvard University ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ Rethinking Malaria in the Context of COVID–19 (dl: 28.09.2564)
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 เชิญรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนงบแผ่นดิน FF66 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.
 มจธ. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
 บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน สำหรับผู้งสูงวัยและผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้ (dl: 31.07.2564)
 วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 (dl: 16.08.2564))
 วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl: 30.07.2564)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีสีเขียว
 ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 (dl: 15.10.2564)
 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 (dl: 30.09.2564)
 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ “The 6th Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress (APTOS)” (dl: 26.08.2564)
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility)
The Hall of Fame Awards 2012
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ดูทั้งหมด