ข่าวประชาสัมพันธ์
 การให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)
 การอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่น 9 (dl: 31/05/62)
 ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (รอบ 2) (dl: 15/03/62)
 โครงการ “SMART Visa”
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนวิจัย BRAND’s Health Research Awards (dl: 31/7/62))
 NUS Fellows Program (dl: 31/6/62)
 The Mitsui Sumimoto Insurance Welfare Foundation (MSIWF) 2019
 ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2563 (FY 2020)
 ทุน สวก. ประจำปี 2563 (dl: 30/06/62)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 การสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” วันที่ 2 ก.ค. 62
 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” วันที่ 19-21 มิ.ย. 62
 สัมมนา เรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย” (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ รร.เดอะ สุโกศล)
 งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด