ข่าวประชาสัมพันธ์
 สวทช. ร่วมกับ บพค. และศูนย์แนะนำการศึกษาต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดงานสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับทุนวิจัย และทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (dl: 30.11.2564)
 สวทช. และ บพค. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับทุนวิจัย และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส (dl: 02.12.2564)
 สวทช. และ CENMIC ม.มหิดล จัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย กลุ่มโรคติดเชื้อ (13-14 ธ.ค. 64)
 ขอแจ้งการปรับปรุงแบบฟอร์มขอรับรองด้านจริยธรรมและประกาศใช้แบบฟอร์มดังกล่าว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
 อว. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับลำไย
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุน ทปอ. ปี 2565 (dl: 14.01.2565)
 สปอว. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl: 22.12.2564)
 การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566 (dl: 15.01.2565)
 สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ประจำปี 2565 (dl: 17.12.2564)
 บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2565 (dl: 05.01.2565)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 วช. ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (dl:21.11.2564)
 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม (dl: 31.10.2564)
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีสีเขียว
 ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 (dl: 15.10.2564)
 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 (dl: 30.09.2564)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility)
ใหการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Bukit Panjang Government High School ประเทศสิงคโปร์
The Hall of Fame Awards 2012
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
ดูทั้งหมด