กิจกรรม
เรื่อง :: ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
รายละเอียด :: คณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์อีกจำนวน 6 ราย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เพื่อเยี่ยมชมคณะ ตลอดจนร่วมพบปะเพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบัน เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์

รายชื่อจากสาธารณรัฐพม่า
1.Dr.Htun Naing Oo Director General, Department of Traditional medicine
2.Prof.Dr.Than Maung Rector, University of Traditional Medicine
3.Ms.Tin Tin Moe Assistant Researcher Tutor, University of Traditional Medicine
4.Mr.U Mg Mg Oo Owner of Great Wall Traditional Medicine Manufacturer

รายชื่อจากคณะเศรษฐศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิจัย ประกันคุณภาพการศึกษา และ
บริการวิชาการฯ
2. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
3. คุณรุ่งนภา ลัคนาพรวิสิฐ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
ภาพประกอบ ::
 ย้อนกลับ