กิจกรรม
เรื่อง :: Prof. Dr. Manfred Cramer จาก Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร International Master of Mental Health Program (IMMH)
รายละเอียด :: คณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับอาตันตุกะชาวต่างประเทศ Prof. Dr. Manfred Cramer จาก Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557 เพื่อร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร International Master of Mental Health Program (IMMH) ร่วมกับกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์

ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบัน และพบปะหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรร่วมกัน
ภาพประกอบ ::
 ย้อนกลับ