กิจกรรม
เรื่อง :: เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
รายละเอียด :: คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในคลินิก HIV/AIDS ตลอดจนการทำหลักสูตรและการจัดการ Residency Program โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Connie Chan จาก College of Pharmacy, University of Arizona ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ ::
 ย้อนกลับ