กิจกรรม
เรื่อง :: คณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility)
รายละเอียด :: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมอาทิการบริการวัดมวลกระดูกและดัชนีมวลกาย พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สาธิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจอภาพสัมผัส (touch screen) จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการดูแลผิวพรรณ รวมทั้งสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสมุนไพรอย่างง่าย ๆ และนำเสนอภาพรวมงานวิจัยที่ทำร่วมกับภาคเอกชน พร้อมแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแสดงผลงานวิจัย พร้อมนี้กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดให้มีการร่วมเสวนาในหัวข้อ “มหันตภัยไข้หวัดใหญ่: โรคภัยที่มากับฝนตกหนักและน้ำท่วม” โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้เข้าร่วมเสวนา ในประเด็นเรื่อง “ยา/สมุนไพร” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554

ภาพประกอบ ::
 ย้อนกลับ