ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: วช. เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตรใน 3 ด้าน (dl: 25.12.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-12-22
Link ::https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338
เอกสารประกอบ :: ประกาศทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร.PDF , กรอบการสนับสนุน.pdf , Poster.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ปี 2564 ใน 3 ด้าน
1. กลุ่มเรื่องยางพารา
2. กลุ่มเรื่องอ้อยและน้ำตาล
3. กลุ่มเรื่องเกษตรสร้างมูลค่า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338

***ขอให้กำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ***

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับทุนให้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ขอความกรุณาคณาจารย์ผู้ยื่นขอทุน ส่งเอกสารขอรับทุน พร้อม vat form ผ่านภาควิชาต้นสังกัดไปยัง หน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อสรุปส่งมหาวิทยาลัยทราบเป็นข้อมูลและกดยืนยันข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ที่ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 404-405
 
 ย้อนกลับ