ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง (dl: 25.12.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-12-22
Link ::https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340
เอกสารประกอบ :: ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย.pdf , Poster.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง
1. เทคโนโลยีด้านการแพทย์ครบวงจร
2. เทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
3. เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
4. เทคโนโลยีด้านยานยนต์และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
5. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
6. เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
7. เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
9. เทคโนโลยีด้านอาหารแห่งอนาคต
10. เทคโนโลยีด้านการบินและโลจิสติกส์
11. เทคโนโลยีด้านวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340

***ขอให้กำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ***

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับทุนให้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
***ให้เลือกกดยื่นข้อเสนอที่ แผนงาน 9.4.1 การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมด้วยเทคโนโลยีและการวิจัย ปีงบประมาณ : 2564

ขอความกรุณาคณาจารย์ผู้ยื่นขอทุน ส่งเอกสารขอรับทุน พร้อม vat form ผ่านภาควิชาต้นสังกัดไปยัง หน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อสรุปส่งมหาวิทยาลัยทราบเป็นข้อมูลและกดยืนยันข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ที่ภารกิจการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 404-405
 
 ย้อนกลับ