ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมฯ ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้ และทุนยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (dl: 25.12.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-12-22
Link ::https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6341
เอกสารประกอบ :: Poster.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

1. ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
1.1 มิติเชิงชุมชน สังคม
1.2 มิติเชิงนโยบายสาธารณะ

2. ทุนยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
2.1 มิติเชิงความมั่นคง
2.2 การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6341

***ขอให้กำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ***

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับทุนให้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ขอความกรุณาคณาจารย์ผู้ยื่นขอทุน ส่งเอกสารขอรับทุน พร้อม vat form ผ่านภาควิชาต้นสังกัดไปยัง หน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อสรุปส่งมหาวิทยาลัยทราบเป็นข้อมูลและกดยืนยันข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 517, 519
 
 ย้อนกลับ