ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ (dl: 19.02.2564)
วันที่ประกาศ :: 2020-12-15
เอกสารประกอบ :: ประกาศและแบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอโครงการ.pdf
รายละเอียด ::
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

โดยมีกรอบการวิจัยที่สนใจกว้างๆ ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่และผลลัพธ์
2. มาตรการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาในการควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผล
3. การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนานักศึกษาด้านค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกันในการไม่เสพยาสูบ หรือส่งเสริมทักษะในการควบคุมยาสูบ
5. โปรแกรมการป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ของนิสิตนักศึกษา
6. รูปแบบการช่วยเลิกยาสูบสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าถึงได้และมีประสิทธิผล
7. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเสพยาสูบของบุคลากรและนิสิตนักศึกษา
8. ผลกระทบของการสูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อนิสิตนักศึกษา

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารขอรับทุนทาง Email: smokefreeu@gmail.com

กำหนดปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดให้ผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดด้วย
ขอให้ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารผ่านภาควิชาต้นสังกัดมายังหน่วยบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเสนอคณบดีรับรองโครงการก่อนยื่นข้อเสนอต่อไป

***ขอให้กำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ ตามประกาศฯ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ
โทรศัพท์ 02-716-6556, 02-716-6961, 081-985-2699, 089-2572880
Email: smokefreeu@gmail.com
 
 ย้อนกลับ