ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: สบว. เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (dl: 08.01.2564)
วันที่ประกาศ :: 2020-12-21
Link ::https://cmu.to/PD22021
เอกสารประกอบ :: ประกาศ-ทุน Post Doc 2564.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารการสมัครมีดังนี้
1. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q4 ช่วงปี 2018-2020 ของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
2. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q2 ช่วงปี 2018-2020 ของอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก
3. แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัย
4. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. หนังสือยืนยันการสนับสนุนจากส่วนงานต้นสังกัด
6. หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาเอกของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
7. แนบประวัติและผลงานตีพิมพ์หน้าแรก ทั้งผลงานของนักวิจัยหลังปริญญาเอก และอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/PD22021

ยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online ได้ที่ https://cmu.to/bI5hr
โดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

หากยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียด และส่งเอกสารการสมัครผ่านภาควิชาต้นสังกัดไปยังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 (ก่อน 16.30 น.) เพื่อรวบรวมเสนอคณบดีลงนามในหนังสือยืนยันการสนับสนุนฯ และจัดทำหนังสือสรุปรายชื่อผู้สมัครนำส่งไปยัง สบว. ต่อไป

**สำหรับผู้ที่ได้รับทุนเดิมในปี 2563 หรือก่อนหน้านั้น ขอให้ส่งผลงานทุนเดิมเพื่อปิดโครงการก่อนกำหนดการปิดรับสมัครในครั้งนี้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาทุนในปี 2564

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 44363, 44376
Email: research.rxcmu@gmail.com
LINE ID: rai_rx_cm
 
 ย้อนกลับ