ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าฯ ประจำปี 2564 (กำหนดส่งคณะ 27.01.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-01-20
Link ::https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p5-seed-fund/
เอกสารประกอบ :: ประกาศโจทย์-seed-fund-ปีงบประมาณ-2564.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอบเขตและเป้าหมายการสนับสนุนโครงการ
การวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า (frontier research) ซึ่งอาจเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกในเรื่องที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือมีการทำงานร่วมกันในหลายสาขาวิชาทั้งแบบพหุสาขาวิชา (multidisciplinary) หรือสหสาขาวิชา (interdisciplinary) หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวความคิด วิธีการหรือกระบวนการวิจัยที่ไม่ได้เป็นวิธีการปกติในสาขาวิชานั้น ๆ โดยงานวิจัยดังกล่าวทำให้เกิดผลที่ได้อาจคาดไม่ถึงและนำไปสู่การท้าทายแนวความคิดหรือความรู้หลัก (dominant paradigm) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p5-seed-fund/

***ขอให้กำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ***

ขอให้ผู้ยื่นขอทุนแจ้งรายละเอียด ส่งเอกสารการสมัครและ vat form ผ่านภาควิชาต้นสังกัดไปยังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่อจัดทำหนังสือสรุปรายชื่อผู้ยื่นขอทุนนำส่งไปยัง สบว. ต่อไป

สบว. ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-470-7961-3
E-mail : pmu.b@nxpo.or.th
 
 ย้อนกลับ