ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฯ (กำหนดส่งคณะ 17.02.2564 ก่อน 10.00 น.)
วันที่ประกาศ :: 2021-01-20
Link ::https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/
เอกสารประกอบ :: ประกาศโจทย์_partnership-initiative-fund.pdf , ประกาศโจทย์_network-strengthening-fund.pdf , ประกาศโจทย์_organizational-bridging-fund.pdf
รายละเอียด ::
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
ซึ่งแบ่งเป็นทุนวิจัยใน 3 ระดับ ดังนี้
1.1 Partnership Initiative Fund
1.2 Network Strengthening Fund
1.3 Organizational Bridging Fund
สำหรับ 2 สาขาวิชา ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ผู้สนใจโดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่าน NRIIS ซึ่งมีกำหนดการรับข้อเสนอ ดังนี้
- Partnership Initiative Fund ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.
- Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น.

ขอให้ผู้ยื่นขอทุน ส่งข้อเสนอโครงการที่กำหนดค่าบริหารโครงการ 10% พร้อมแบบ vat form ผ่านภาควิชามายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ 17 มีนาคม 2564 (ตามประเภททุน) ก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อเสนอผู้บริหารคณะฯ ก่อนส่ง สบว. รับทราบและกดยืนยันในระบบ NRIIS ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 0 2470 7961-3
Email: pmu.b@nxpo.or.th
 
 ย้อนกลับ