ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (dl: 08.02.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-01-21
Link ::https://cmu.to/1PEcC
เอกสารประกอบ :: ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการ COVID-19.pdf
รายละเอียด ::
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

กรอบให้การสนับสนุน
- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อาทิ เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) ชุดตรวจวินิจฉัย (In Vitro Diagnostics) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งเพื่อการควบคุมติดตามการใช้วัคซีน และผลกระทบภายหลังจากการได้รับวัคซีน
- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน วินิจฉัย ดูแลรักษาและฟื้นฟู
- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยที่ช่วยในการตัดสินใจ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และการวางแผนรองรับสำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.
ขอให้กำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนให้ทำเรื่องแจ้งผ่านภาควิชาต้นสังกัด และกรอกแบบ vat form ส่งไปยังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (ก่อน 12.00 น.) เพื่อจะได้รวบรวมส่ง สบว. รับทราบและกดยืนยันในระบบ NRIIS ต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/1PEcC
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 871-874
E-mail: pmuc@nxpo.or.th
 
 ย้อนกลับ