ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: สป.อว. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (dl: 15.03.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-03-01
Link ::https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374
เอกสารประกอบ :: ประกาศเปิดรับทุน.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

งบประมาณโครงการละไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร หรือ สำเร็จการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (postdoc) ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374

***เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด: สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆทั้งสิ้น***

ผู้ยื่นขอทุนดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยจะแจ้งผลให้ทราบทางเว็บไซต์ http://www.mhesi.go.th

ขอความกรุณาส่งข้อเสนอโครงการ และหนังสือรับรองหัวหน้าโครงการ (vat form) ผ่านภาควิชาต้นสังกัดมายังหน่วยบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งมหาวิทยาลัยกดรับรองในระบบ NRIIS ตามกำหนดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0 2610 5299-5331
E-mail : mhesi.rgns@gmail.com
 
 ย้อนกลับ