ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 (dl: 28.04.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-04-26
Link ::https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8409
เอกสารประกอบ :: รายละเอียดทุน.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

สามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น

โดยขอให้ผู้สมัครรับทุน ทำเรื่องแจ้งผ่านภาควิชาต้นสังกัด พร้อมแนบแบบหนังสือรับรองหัวหน้าโครงการ (vat form) มายังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อแจ้งมหาวิทยาลัยรับทราบและประกอบการกดรับรองต่อไป

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การกดรับรองโครงการในระบบให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์มาให้มหาวิทยาลัยทราบเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8409


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0 2109 5432 ต่อ 874
E-mail : pitcha.sin@nxpo.or.th (ดร.พิชชา สิงหพันธุ์)
 
 ย้อนกลับ