ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2564 (dl: 31.05.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-05-17
เอกสารประกอบ :: ประกาศ-เงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 2564.pdf , แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์.docx , แบบฟอร์มขอซ่อมครุภัณฑ์.docx , ต.ย. ใบเสนอราคา.docx
รายละเอียด ::
1. รายละเอียดการให้การสนับสนุน
1.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย/software เพื่อการวิจัย วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานด้านวิจัยร่วมกัน โดยระบุสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์/Software นั้น รวมถึงเงื่อนไขการบำรุงรักษา หรือการต่ออายุสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณา
1.2 การซ่อมครุภัณฑ์ส่วนกลางของคณะฯ
2. รายละเอียดการขอรับการสนับสนุน
2.1 คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านมีสิทธิ์ในการขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริหารเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น การใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หลายฝ่าย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เป็นต้น
2.2 การขอรับการสนับสนุนให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php และให้ยื่นผ่านภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงานต้นสังกัดไปยัง หน่วยบริหารงานวิจัย พร้อมใบเสนอราคาจำนวน 3 บริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 
 ย้อนกลับ