ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl. 21.06.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-06-11
เอกสารประกอบ :: ประกาศรับข้อเสนอโครงการNode_CMU.pdf , ppt สรุปโครงการวิจัยเสนอ Node.pdf , poster เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ-01.pdf , แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2021_Node_CMU.docx
รายละเอียด ::
*เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565*

ระหว่างวันที่ 1 -30 มิถุนายน 2564

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตาม link ดังนี้ https://agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/22374

- จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ *โดยกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ ผ่านภาควิชาต้นสังกัดมายัง หน่วยบริหารงานวิจัย คณะเภสัชฯ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564* (thumbtack) เพื่อเสนออธิการบดีลงนามในแบบข้อเสนอโครงการ และออกหนังสือนำส่งให้ต่อไป

- เมื่อท่านอธิการบดีลงนามแล้วให้จัดส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการทางอีเมลล์ arda.nodecmu@gmail.com
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณอรนิตย์ เรือนคำ (แวว) โทร. 053-943612
คุณวริภัทร จีนโน (เนย) โทร. 053-944090-2
 
 ย้อนกลับ