ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 (dl: 16.08.2564))
วันที่ประกาศ :: 2021-07-14
เอกสารประกอบ :: วช.65.pdf
รายละเอียด ::
วช. ได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 ดังนี้
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โปรแกรม 5)
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (โปรแกรม 7, 8, 9)
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ (โปรแกรม 10, 16, 17)

โดยเปิดรับข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึง 16 สิงหาคม 2564
ดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ : www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th

ผู้สนใจขอให้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ โดยกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ ผ่านภาควิชาต้นสังกัดมายัง หน่วยบริหารงานวิจัย คณะเภสัชฯ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (ก่อน 12.00 น.) เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งมหาวิทยาลัยพิจารณากดรับรองโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป
 
 ย้อนกลับ