ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl: 30.07.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-07-14
เอกสารประกอบ :: วช.65 (รุ่นใหม่-รุ่นกลาง-เมธี).pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ใน 4 แผนงานหลัก ที่เป็นไปตามขั้นบันไดอาชีพนักวิจัย ดังนี้

การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประกอบด้วย
1.1 ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1.2 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1.3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประกอบด้วย
2.1 ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
2.2 ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง ประกอบด้วย
3.1 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
3.2 ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาวุโส ประกอบด้วย
4.1 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
4.2 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

สามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. (โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนจะต้องกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ nriis ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ด้วย)
⁉️หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น
*หมายเหตุ:*
1. กรณีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนเป็นการเฉพาะ
2. กรณีทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ และ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน จะต้องจัดทำหนังสือยืนยันความรับผิดชอบ และการร่วมสมทบ (matching fund) ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ✳คณะฯ ร่วมสมทบทุนนักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 5 ทุน (กลุ่มโครงการไม่เกิน 1.5 ล้าน = 3 โครงการ, กลุ่มโครงการไม่เกิน 2.5 ล้าน = 1 โครงการ, และ โครงการไม่เกิน 3 ล้าน = 1 โครงการ)✳
4. หากประสงค์จะยื่นเสนอขอรับทุนขอความร่วมมือให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการผ่านภาควิชา ส่งมายังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (ก่อน 10.00 น.) เพื่อสรุปนำส่ง สบว. ประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป
5. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9468 และhttps://1th.me/Jy5a3?source=qr หรือhttps://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1O49YWCfxU-0lZ60u1ZM7ypGGvM9jKaYn?usp=sharing

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 44363
@RAI News
 
 ย้อนกลับ