ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 (dl: 30.09.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-09-07
Link ::http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022
เอกสารประกอบ :: รายละเอียดการประชุม.pdf
รายละเอียด ::
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ หลังโควิด-19 เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบ Online Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่สาธารณชน เปิดเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 
 ย้อนกลับ