ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: มจธ. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
วันที่ประกาศ :: 2021-09-23
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ใน 4 กรอบการวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนาขั้นตอนการกำหนดนโยบายและการดำเนินงาน และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงอายุของโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะชุมชนทั้งที่แหล่งกำเนิด และ/หรือ ณ โรงไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ขยะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า
3. การประเมินความเหมาะสมและ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ที่เหมาะสมกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะไทย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขยะได้ในอนาคต โดยครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้อยู่และไม่เคยมีในประเทศไทย
4. การพัฒนากระบวนการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจติดตามผลกระทบ และรับมือภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าในเชิงรุกและเชิงรับให้มีความรัดกุมและรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที ฟื้นฟูเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการโรงไฟฟ้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/vJYZ3 หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-470-9618 , 082-686-9616 (คุณณัฐชนัน พิทักษ์จิวานนท์)

โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นทุนภายนอก ขอให้ผู้เสนอโครงการกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ และสรุปรายละเอียดแจ้งหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ แจ้งยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ