ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: สวทช. ประชาสัมพันธ์ “คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย”
วันที่ประกาศ :: 2021-10-06
Link ::https://elearn.career4future.com
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดทำ “คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่สวทช. ได้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการทำงานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน รวมถึงช่วยลดโอกาสการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ ได้แก่
1. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย 01
2. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย 02
3. หลักสูตรจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงคลังทรัพยากรฯ ได้ที่ https://elearn.career4future.com เลือก “หมวดมาตรฐานและจริยธรรม” และผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากหลักสูตร หากทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 ย้อนกลับ