ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: สปอว. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl: 22.12.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-12-08
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สปอว. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดปิดรับเอกสารข้อเสนอภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองทัพได้กำหนดกรอบโจทย์วิจัย จำนวน 2 ระดับ ได้แก้ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ 2) การสร้างนวัตกรรม จำนวน 8 กลุ่ม ดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก
2. การวิจัยและพัฒนายานยนต์ทางบก
3. การวิจัยและพัฒนายานมพาหนะทางน้ำและสะเทินน้ำสะเทินบก
4. การวิจัยและพัฒนาด้านการเงิน
5. การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
6. การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและอื่นๆ
7. การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการและหลักนิยม
8. การวิจัยด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mhesi.go.th/images/ohec/11/151164.pdfโดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นทุนภายนอก ขอให้ผู้เสนอโครงการกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ และขอให้สรุปรายละเอียดแจ้งหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ แจ้งยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ