ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565 (dl: 31.03.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-03-02
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) เปิดรับข้อเสนอ *โครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565*

ผู้ที่สนใจประสงค์ขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://cmu.to/V1fw4 และขอให้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของสำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.)
ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง Google Form ตามลิ้งค์เว็บ https://cmu.to/9aIib หรือ QR Code ดังแนบ
a. แนบข้อเสนอโครงการวิจัย (Word file)
b. แนบหนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) (PDF file)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

2. แจ้งความประสงค์ขอรับทุนผ่านภาควิชาต้นสังกัด พร้อมแนบหนังสือรับรองของ mentor ส่งยังหน่วยบริหารงานวิจัย *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 (ก่อน 12.00 น.)*
 
 ย้อนกลับ