ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) (dl: 11.05.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-04-21
เอกสารประกอบ :: 1.4 บันทึกประชาสัมพันธ์ทุนเงินรายได้ 2565 (รอบ 2).pdf , 1.1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเงินรายได้ปี 2565 - รอบ 2.pdf , 1.2 เกณฑ์และหมวดค่าใช้จ่ายทุนวิจัยเงินรายได้ 2565.pdf , -1- Research Seeding Grants 2565(#2).pdf
รายละเอียด ::
ด้วยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติโครงการการสนับสนุนทุนวิจัย
ตามทิศทางที่คณะฯ กำหนด (Research Grants) (วว.65-1) เพื่อจัดสรรเป็นทุนอุดหนุนในการส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ตามรายละเอียดในสำเนาประกาศฯ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดย download แบบฟอร์ม
ได้ที่ https://cmu.to/RZB40 และ ส่งข้อเสนอโครงการออนไลน์ https://cmu.to/nuLt4
ภายในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.30 น.) เท่านั้น
 
 ย้อนกลับ