ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS) ในปี 2560 ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ :: 2017-03-16
Link ::http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-download_detail.php?info_id=931
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS) ในปี 2560 ครั้งที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในทุกวันพุธของเดือนมีนาคม 2560 โดยเริ่มในวันพุธที่ 8 มีนาคม ใน 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงที่ 1 09.00 – 11.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ช่วงที่ 2 13.00 – 15.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)
ทั้งนี้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ของมหาวิทยาลัย จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอให้ส่งใบสมัครมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 
 ย้อนกลับ