ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน talent mobility ครั้งที่ 3
วันที่ประกาศ :: 2017-03-14
เอกสารประกอบ :: 0931-talent mobility 3.pdf
รายละเอียด ::
สวทน. ร่วมกับ สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐในประเทศได้ไปทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาศึกษาภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น ในฐานะนักวิจัยอาชีพ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกอบดังแนบ และส่งโครงการจำนวน 15 เล่ม ไปยังอุทยานวิทย์ฯ มช. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
 
 ย้อนกลับ