ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ปี 2561
วันที่ประกาศ :: 2017-05-09
เอกสารประกอบ :: 1812-ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. 2561.pdf
รายละเอียด ::
สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ปี 2561 จำนวน 4 ประเภทได้แก่
1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)
2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
3. ทุนพัฒนานักวิจัย : เมธีวิจัย สกว. (RSA)
4. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา : วุฒิเมธีวิจัย สกว. (BRG)
โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2560 และจะประกาศผลภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบของ สกว. ที่ http://academics.trf.or.th/login.aspx และขอให้ส่งข้อมูลยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ