ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยด้านบุหรี่ (dl: 30.06.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-06-27
เอกสารประกอบ :: 2479-ทุนด้านบุหรี่.pdf
รายละเอียด ::
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการไปยังเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูลด้วย
 
 ย้อนกลับ