ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน Post-Doc ณ ประเทศเกาหลี (dl: 11.07.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-06-27
เอกสารประกอบ :: 2532-SKW-Korea.pdf , 2017_SKKU-websit-743x1024.pdf
รายละเอียด ::
สวทช. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2560 (จำนวน 5 ทุน) ในสาขา Nanotechnology โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบเพิ่มนี้ และ download ใบสมัคร ได้ที่ http://www2.nanotec.or.th/th/?p=10645

เนื่องจาก สวทช. กำหนดให้มีหนังสืออนุญาตให้สมัครจากต้นสังกัดด้วย ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เพื่อจัดทำหนังสือนำส่งเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป และขอความกรุณาผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูลด้วย
 
 ย้อนกลับ