ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน Franco-Thai (dl: 06.07.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-06-27
เอกสารประกอบ :: 1663(127)_Thai-France.pdf
รายละเอียด ::
สกอ. ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ได้เปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย นักศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดการให้ทุนได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement

ทั้งนี้คณะฯ เห็นชอบร่วมสมทบตามค่าใช้จ่ายที่แหล่งทุนกำหนด โดยในส่วนของนักวิจัยจากฝรั่งเศสที่จะมาประเทศไทย คณะฯ กำหนดเงินสนับสนุนทั้งโครงการไม่เกิน 150,000.- บาทต่อปี และหากมีโครงการที่ได้รับการสนันสนุนเพียง 1 โครงการ คณะฯจะสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 120,000.- ในกรณีที่มีจำนวนโครงการที่อาจารย์เสนอมากกว่า 1 โครงการ ทางอาจารย์ผู้เสนอโครงการจะต้องทำความตกลงกับคณะฯ ก่อนเสนอโครงการว่า หากคณะฯ ในภาพรวมได้รับการสนับสนุนมากกว่า 1 โครงการ ทางผู้เสนอโครงการจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากกว่างบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน อนึ่ง ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการให้มีการตีพิมพ์บทความวิจัยต้นฉบับที่เป็นผลมาจากโครงการนี้อย่างน้อย 1 บทความ โดยเป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ

ผู้ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอให้เอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 6 ชุด) ยื่นผ่านภาควิชาฯ มายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เพื่อดำเนินการต่อไป (เนื่องจากต้องเสนออธิการบดีลงนามภายใน 12 กรกฎาคม 2560)
 
 ย้อนกลับ