ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน Collaborative Research Program (dl:04-08-60)
วันที่ประกาศ :: 2017-07-25
เอกสารประกอบ :: 3089-Collaborative research program.pdf , 1.[From ] Proposal Co-research Platform 61 .docx , 2.(Form) PBM Co-Research 61 for cmu.xls
รายละเอียด ::
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ “วิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Program)” ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ. เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดดังนี้

1. เป็นโครงการวิจัยร่วมที่มีความสอดคล้องกับ flagship ของภาคเหนือ ได้แก่ ข้าว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านอาหาร ด้าน IT Digital ด้านเทคโนโลยีพลังงาน และด้านการแพทย์

2. มีมูลค่าโครงการมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยเอกชนสนับสนุนมากกว่า 65% (ทั้งในรูปแบบ in-kind + in-cash) และอุทยานฯ สนับสนุนสูงสุด 35%

3. เอกชนที่เข้าร่วมโครงการประกอบธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ (หากเป็น SMEs จะขอพิจารณาเป็นรายกรณี)

4. ผลลัพธ์ของโครงการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อวงกว้างในระดับสูง (High impact)

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ได้ที่ www.step.cmu.ac.th

***หากท่านสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและแผนการดำเนินงาน Project Base Management ดังเอกสารแนบ 1 และ 2 นี้

***กำหนดส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft word) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มาที่อีเมล supisara@step.cmu.ac.th โทร 086-6560-680 (ขอความกรุณา cc: ถึง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงาน)
 
 ย้อนกลับ