ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม NRCT-JSPS (dl: 29/8/60)
วันที่ประกาศ :: 2017-08-08
เอกสารประกอบ :: 2238-JSPS Joint Research FY2018.pdf
รายละเอียด ::
วช. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018) ในสาขา Social Sciences/Humanities และ Natural Sciences ระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน 3 ปี โดยนักวิจัยไทยทำการวิจัยในประเทศ และนักวิจัยญี่ปุ่นทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น โครงการละไม่เกิน 650,000 บาท/ปี และอาจมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการได้ปีละหนึ่งครั้ง โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นดังนี้

กรณีนักวิจัยไทย: วช. สนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 10% ของงานวิจัย และ JSPS สนับสนุนค่ายังชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น

กรณีนักวิจัยญี่ปุ่น: JSPS สนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น และ วช. สนับสนุนค่ายังชีพในประเทศไทย ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ภายใต้งบประมาณ 650,000 บาท ที่ได้รับจากวช.

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 6 กันยายน 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th โดย วช. กำหนดให้ส่งโครงการผ่านระบบ NRMS และส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 เท่านั้น!!

อนึ่ง เนื่องจากการสมัครต้องมีหนังสือนำส่งจากคณะฯ จึงขอความกรุณาผู้สมัครส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศฯ เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และส่งไฟล์ทาง email: inter.pharcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลด้วย
 
 ย้อนกลับ