ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงปม.บูรณาการวิจัย (งปม.แผ่นดิน) ประจำปี 2562
วันที่ประกาศ :: 2017-08-11
เอกสารประกอบ :: 3436-เตรียมทุนแผ่นดิน 62.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยศูนย์บริหารงานวิจัยได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัย (จากงบประมาณแผ่นดิน) ประจำปี 2562 เพื่อแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ทุนจางบประมาณแผ่นดินเดิม ให้เป็นไปในรูปแบบโครงการบูรณาการ ในการนี้ จึงขอให้คณาจารย์ และนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนประจำปีงบประมาณ 2562 เตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการให้เป็นไปในรูปแบบ แผนงานบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม (ชุดโครงการ) ที่สามารถตอบสนองเป้าหมายดังนี้

1. การวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข็มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่งคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง Upload ไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์บริหารงานวิจัย http://rac.oop.cmu.ac.th/rac-view.php?news_id=729&news=download-forms และการเปิดรับข้อเสนอเสนอโครงการจะเปิดรับถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
 
 ย้อนกลับ