ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: Research gap fund 2561 (dl: 07-10-60)
วันที่ประกาศ :: 2017-09-26
เอกสารประกอบ :: 20170914-Research Gap Fund 2 presentation-final V1.0.pdf , แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ RGF ปี 2561.doc
รายละเอียด ::
Research gap fund มีวัตถุประสงค์เพื่อ
• สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของรัฐ ให้ตอบสนองความต้องการ ของตลาดและพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
• เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรม ในช่วงการวิจัยต่อยอด จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ / บริการในระดับอุตสาหกรรม (Industrial / Commercial scale)

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณหยุน เบอร์โทร 095-4453264 หรือคุณเตียง 092-6571056 และส่งข้อเสนอโครงการได้ที่อีเมล์ thashisa@step.cmu.ac.th (cc: research.rxcmu@gmail.com) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 นี้
 
 ย้อนกลับ