ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (dl: 15.10.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-10-11
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
มูลนิธิโทเร ให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนรายละประมาณ 200,000 - 400,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงานของโครงการ โดยจะมีจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปี และในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปีโดยนักวิจัยจะต้องทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttsf.or.th/activity2.php และสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไปด้วย
 
 ย้อนกลับ