ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (dl: 31.12.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-10-11
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่
- ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน
- ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน
- ทุนสนับสนุนการฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6
- ทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
กำหนดส่งเอกสารรับสมัคร ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561

- ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก กำหนดส่งเอกสารรับสมัคร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการการเสนอโครงร่างได้จากเว็บไซต์ http://funding.nvi.go.th/#news ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไปด้วย
 
 ย้อนกลับ