ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุมสัมมนาเรื่อง technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering
วันที่ประกาศ :: 2017-11-01
Link ::http://www.biotec.or.th/th/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1/1177-technology-updated-on-enzyme-and-biocatalyst-engineering
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติขอเรียนเชิญท่านและบุคลาการในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียมอาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบลงทะเบียนส่งกลับไปยังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (ข้าราชการสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ฯ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ คณาจารย์ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง
 
 ย้อนกลับ