ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: การประชุมนานาชาติ เรื่อง โภชนาการแลกิจกรรมทางกายภาพ ครั้งที่ 8 (8th International conference on Nutrition and Physical Axtivity, NAPA 2017)
วันที่ประกาศ :: 2017-11-07
เอกสารประกอบ :: NAPA 8.pdf
รายละเอียด ::
สมาคมอนุมูลอิสระไทย ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ เรื่อง โภชนาการแลกิจกรรมทางกายภาพ ครั้งที่ 8 (8th International conference on Nutrition and Physical Axtivity, NAPA 2017) ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ. เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่า ใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ฯ
ทั้งนี้ หากประสงค์เข้าร่วมประชุมนานาชาติฯ และนำเสนอผลงานวิจัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และลงทะเบียน ได้จากเวปไซต์: http://www.napa2017.net/conference/main.php
 
 ย้อนกลับ