ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
วันที่ประกาศ :: 2017-11-02
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนนวน 4 ประเภท ดังนี้
1. ทุนส่งเสริมงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
2. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนี้
1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2. การแปรรูปอาหาร 3. การแพทย์ครบวงจร
รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
3. ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทางคือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทช. สนับสนุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)
รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
4. ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Academy of Engineering รับสมัครภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th/ หรือ http://rri.trf.or. หากประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถสมัครในระบบออนไลน์ ได้โดยตรงต่อไป ขอความกรุณาผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลด้วย
 
 ย้อนกลับ