ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ค่าตอบแทนการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ของคณะเภสัชศาสตร์
วันที่ประกาศ :: 2017-11-07
เอกสารประกอบ :: FINAL_ประกาศ มช. 13-2560 (ค่าตอบแทนนำผลงานใช้ประโยชน์).pdf , FORM บันทึกขอรับค่าตอบแทนนำผลงานตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์(คณะเภสัช).doc , FORM_การนำผลงานตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์.doc , FORM_การนำผลงานตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์.pdf , FORM ใบสำคัญรับเงิน_นำผลงานตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์.doc
รายละเอียด ::
คณะฯ สนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัย ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง โดยให้มีระดับการใช้ประโยชน์ ดังนี้
- การใช้ประโยชน์ระดับนโยบายหรือการพัฒนาระดับประเทศ
- การใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตระดับท้องถิ่นในวงกว้าง (ระบุกลุ่มผู้รับประโยชน์ และมีประมาณการมูลค่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำผลงานวิจัยไปใช้)
- การใช้ประโยชน์ระดับองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ในบัญชีรายชื่อ SET 100 Index (ณ วันที่ออกหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
โดยสนับสนุนการนำผลงานตีพิมพ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
 ย้อนกลับ