ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: อบรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 14-15 ธันวาคม 2560 (dl: 17-11-60)
วันที่ประกาศ :: 2017-11-14
เอกสารประกอบ :: อบรมสัตว์ทดลอง.pdf
รายละเอียด ::
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประชาสัมพันธ์การอบรมสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) สำหรับนักวิจัยผู้ใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล AAALAC International ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ e-mail: nardsa_sri@hotmail.com ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ