ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการวิจัย Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ :: 2017-11-28
เอกสารประกอบ :: 0623112017_1322233128.pdf , 0623112017_1322274982.pdf
รายละเอียด ::
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาโครงการฯ จำนวน 1 ชุด กลับไปยัง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวชนินาถ ศรีเพ็ญ) ภายในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 05394 2088 ต่อ 308 หรือทางอีเมล์ tm.cmu@step.cmu.ac.th

ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนขอให้ส่งเอกสารยังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561 เพื่อเสนอผู้บริหารคณะฯ ลงนามก่อนส่งแหล่งทุนตามกำหนดต่อไป
 
 ย้อนกลับ